Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
Μ8ΕΝΤΜ60Α£.6Π
ΕΟ ΤΠΔ“Ρπ@@“Μ 
ΜΜΜ' ΝΠΝΤ'"ΜΜΜκ ΜΜΜ
λ"οΔοΣΦΛΜκΠπΡΜΜΜ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 20'|6 | Τ|ΝΗ Ι ζ | ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4.20] | κΑοΝΝεΡ|ΝΗ Α0ΛΗΤ|κΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ύ - #3 τ _ ἔ ·“= ;
· 1 ἶ ` 8 
ὅ · 5 :.= ; : ._
Ξ · _: 1 Ρ *γ
5 .Ε η ' · · ! ο . ¦"ἱ
Ύ ¦ “ Χ
ε |¦Ι|··
ΣΕΛ|ΔΕΣ .- ϊ ς :¦--.ω__-___ ε Με;
ὲ - Ρ γ Ι Ι ' Ο
Ο Φ Φ Φ Φ Φ Ο Υ» .
Μαν .
ο"ά°"··· 9-7
°Κ9Τ9?ἔς ΤΠ βία η
χ&χΝΠ ||()¦_
«ΜοΙοέωσΠολο κορτ. ΜΑΜ με9 «ΑΠΟ "εκκλησίο".“ «Δεν ΕΜ' ΜΜΜ Β «ΜΜΜ κολοΠμΠο. «ΕγκλΠμο
δω γιο... Ποροφρονεε» ΜΗ ο... ΚονΙονὴ5|» κολοοη» ε1νωονογκΠ»
η. . Δ η - ¦ Ο; Ἡ η ;ἶ”ῖἶλ
Β] "Νο Ξ ¦- ὲ Γ
ΣτοΙχΗΜΑμΜ '
ε [““ ί
κι]ριεωφυΠοωργὲ|» κο|.4.υΠοκριοίο»
ΜΠΡΛογΔΑκΗΣ: Γ.Νο·κοκγΡΗΣ θ :.π·οκΜΝοΓΛογ θ :Τ.κΔ:ΑΝποτΛογ κ.ΓοΥΛΗ: π.ΣΤεω:¦
ι;) Ι
-:Ἐ'¦ΐ::-` ΜΜΜ 
· Ο χ
“ ` . _ κ
*58-7 · έ
 . 7  ΜΜΜ" ' 
η . ¦ ΤογΕΜπΜγ  _ . Ι 
¦ ' β; ζ ι· _ Χ
| η · “ Δ  .4 ` ν ς“›;.υ¦ ·“ Μ Η 8
Μ 54 '4
5.! Α'. 34 '2 Π
ΜΜΜ Ξ” ο' “Μ '2 · · 
«ο Ι :Μ Ί 2.7 " 7
κσ·οΜῶτ:;ΒΜ» _ . "Μ Η "