Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: Ο "γύπας" Πόλσον θέλει να αρπάξει Πειραιώς και AlphaRecognized text:
Όπ°ωφΜ·ν
δῶΜψ·Μ |
ΠΑΜ·ω
ΜΜ' ω Η “ω ' Αρ_ωω76
ΜΜΜ ΜωΜὅΨἑ
*Μ Οριστική οιοιιοιιιι στο κ0τιεῆῆο ῆογω των ετιειοοὁι
ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΠοικΗΜΑΤιΣε έ .. ο?   . ::ῇἶἶἶΜ.ῇ
ΣΤΗ χρεοκοπιΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ι  · · το.:  ι
ι · Αν ν ω τ _-Ι Ἡ ν· Η' _ν>η" :Λ με `.Δ γι"ΑαἩ Γ .ι Ύ _ Δ_ἔ"~“·`¦ ..3 ο .η
_ .`._ ;:; _ τ_ 4 ο; .·_ ο ο 'ς_. _ τ
ν · 7 . ,Ί ~ . `. . ι.
. 4 . _ · - ·· Π Δ"
ο · η ἑ ' ` · ' Ι
-' ` . ·
- ' '· .· ι·
- , · ,· ο. `
κ - η· 7 ¦
- 3 - | 'Ι ·
. _ _ · .. · 4
ι . · ·
- . ι | . ·
' π ,ν
Δ ·ί =
Ρ _ ¦-  · ρ
τους ιιοοοτοιινα νο που"
“ το 0ιιιιονοικοιιιο!
· Μεν0χιο κοι δοντιοοιτὲκοωε
τιεὁὁῆιε5εττιθὲσει5τουοΜιχοῆιτ5Σοῆῆοε '
ν 'Μοντο5τοιΜτα ΜΜΜ 'απο '5
·στενΜ5·οτιω”ΜΜστοπιὑοωωῇ'
' Ποιο ιι [email protected] Μ οιοῶῆπνΜε
ακΜνΠ5κοιτιτ5ωιΜοκὁτπτο5
_··, ·ΠΔ.:3
Ποοὲο με τοοε τιρόοφυγε5, έρχοντοι
κοι οτ κοιροοκοττοι ντιττε5! ι
 ·· :οι  ώ: ϊ Ό μ ι.  ΜΜΜΜογ
Στον ΜωΜΜο ΕΜΜ κα . #3 Η Μ ω Μ
Κάβο Χωριο· καπετάν» ΜΜΜω Ι Μ.
-ωὶδ 981% :Μι
ΜΑΠΑΝΑΜΗΜΪΜ
Το δινει 60ο οτονε 0ον8ιοτέε ο Τοοιτοοῶτοε
ΜΠΜσπ εστω και με... 86088 :ω
Ι ΜὐΜΜ“ΜΜφΜΜΜΜ
ι κ· όμωε. είναι η ΜΠρίτνεῖ!
ντοιΐἴο “
ΕφοιτοΕ γιο 03.000
ονντοξιοοχοο5
Αγνωστο Ποτε 90 Μουν
ΑΒΠ0ΥΝ ΠΑΤΡ0|.
ΜΠΝΝΟΥΝ ΦΟΥΜΑ·
 ι . ' ' - Ϊ. ' Ἐκῆεισε το
· · 4 ` , ` · . Ι ,
"η 0 ο· ἡ “. ν ' 7 › _ . 0 Ι
- ` Νοσοκομειο
ΠτοῆεμσῖΒο;
ΓωΜωμωριΜηω.οΜπωπΜ ΗΜ'Ι'ὡρκωοτ.μη·η-·αΩωυΜορωΤ“π"ο ω πι",
·ωιΩΜκ&ΜπΜ£πυΜ·.σφ· ¦ΜιΜνωπ κι· Μη°(ιω ων 'Μ·ωΜρ μωνω
ΕΜΟΜΠΠΟΜ
ΜΜΜ ι-οΨΜ ημέρα!" δινω ΜΜΜμσῳΜα αζ·Μ·πα ωροὸΝων·ο-σ
τι μ ΆσμηβλΜη τα Μο. Ω·ΜΜι· "Μ·ι Γη ιΜιΜα. νο ΜΝ· ΜωσαΜικ°·Υ· νΜριοΜαομ φ·- -ιΜ· ··ιοΜ·η“.
ζμ! παο· ΜΜΜ ΜΜωπιε κΜΜω
ω;; οτ ι
 ο!" νέα οποία στι8'Ενοτιῆεε Ανήκετε
 _ Με. Ξ τιΡοΜιιο£ντικιι .
Μέ2·!Μ;# ε η Ποιοτητα :τον τ'.;ι:ι.··ί...¦:/οζτ7
““ ΔΔ* · Ι. η - .
Μ··ωΜ ἶ·ω”Μ Μ·ΜαΜ··ῳ 
ιμιιῆωοε Μο 5 τιονιοιιε
τον Σκοτ Μι!
' ` ·' . - -' Π . . 4 · . . . . . ο