Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:Recognized text:
- - - - - - - - - - - -Κύκλοφορεί και οΤα περίΤΤΤερα Της Θεσσαλονίκης
ιι ιιιιιΜιῷ_._ | |
  ιιΤιος α κι ικης
"·Π -ΔΔ · ΔἑΑΔΔμ·
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 - ΚΥΡΙΑΚΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΕΤΟΣ 200 - ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4959 ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.ι.ι-ι.Ε.Ε 0.20 ΕΥΡΩ
Οι θεσεις Των κομμαΤων
Συμβούλιο ΠολιΤικὡν Αρχηγὡν:
Τι εἰι·ιε
η κυβέρνηση.
Τι ι·ιρὁΤειναν
οιαρχηγοἰ 9.
Διαψεύδει Τα οΤοιχεἱα Της ΕύΤορο|
ΚαΤα 40% μειωμένες για Τουρκια : γ   ·° ·_ Ε^'^Σ'¦
Σε καλό εΠἱΠεδ“  ' __  Πανω απο 1.000
ο' θερ'νἑς _ ύ Ξ? ύ. _` Τα ασύνὁδεύΤα
~ ” · Τιροσφύγὁι·ιούλα
. που αγνοούνΤαι_)9
κραΤὴσεις Γερμανών
για Την Ελλαδα
¦ ΕρὡΤηση βούλεύΤὡν Της Νεας ΔημοκραΤἱας
¦ " Πλημμελεις έλεγχοι σΤην αγορα γ€ιλακΤοςΙ γαλακΤοκομικὡν
Ξ και Τύροκομιι<ὡν ι·ιρο'ι'ὁνΤων σΤην εσωΤερικη αγορα "
¦ Σύνύι·ιογραφει και ο ΒούλεύΤὴς Του Νομού Χαλκιδικής κ. Βαγιωνας Γεώργιος 99
Πώς θα ρἰξεΤε Την χοληστερἰνη
μετὰ Την ΤσικνοΠἑμΠΤη .Η
“ 0 πιο ζεοΤὁς
 ε  Φεβρουαριος
<<Η ζωὴ σύμφωνα 
με Τον Νινο» σε ι·ιρὡΤη
προβολη σΤη Θεσσαλονικη
_ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . 
Ν έ .#·ἴ;4 7· τ . 4: · '
ι' · _ >' 1 ` " ` `
.Ντ-'Ι - Ό· ` “ #`Κ "Ζ
¦ ¦. . < 7 ·$.;·ὲΜΉ¦σ
_ .  ι μέ;
Λ · · _'1<·:
μ κκε '“;`¦' 
,1 ” ' '7 `- |··