Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
|οεοειιεν@ετεπετ.ετ
ΕΣΠΔΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΤΩΝ
 ή  “4
Π Βσρβόκειος δεν
τσίκγισε λόγω κρίσης
Σελ.8
ΕΝ ΕΝΑΜΟΝΗ ΤΗΣ ΕΠ|ΣΤΡΟΦΗΣ
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Αυτή την ώρα όλα μας
δίνουμε εξετάσεις στην
επίλυση του προσουγικσύ
Σελ.2
Ο ΔΟΓ ΟΣ
ΗΜΕΡΗΣ'Α ΠΟΛ|Τ'ΚΗ ΚΔ' Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
ΤΣ|ΠΡΔΣ:
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|θ
ΔΕΝ ΟΛ Γ|ΝΟΥΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ ΨΥΧΩΝ
ΜΕ|ΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑί |Δ|ΩΤ|ΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Νοικοκυρεμα στην
Νέα' Δημοκρατία
ΔΝΑΒΛΗΘΗΚΕ ΟΡ|ΣΤ|ΚΛ Το ΑΕΚ - ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ
'.#~-# '- ·
ε ' ε,
7 7_Ξ"¦ Η . | _`›`:)Χχ _ `
- _ π·  ν   Δ, Ϊ Σ ' . ή' ·
, ή  ὁ Η.  ι
:γ .Ι ι ι - χε.
τι . . . _.._ _
Η· .  _›
Σελ, 7
Το τερπνόν μετά
του ωφελίμου
Κι όμως τι χώρα μέσα στα δεινα που τήν έχουν Βρε· θα μπορούσε να κερδίσει και κατι.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του
ΕΒΕΑ. τι κυΒἐρντισπ θα πρέπει
να καταστήσει σαφές στους
εταίρους τής ότι οι πρόσφυγες
που θα παραμείνουν στήν Με.
δα, θα πρέπει να έχουν προοπτική μιας καλής Ζωής και αυτό
δτιμιουργεί αναγκες στέγασης,
τροφής, περίθαλψπς, εκπαίδευσας και, θέθαια, απασχόλπσπς.
Για να υλοποιιιθούν αυτοί οι
στόχοι, απαιτούνται στιμαντικό
κονδύλια για τα διιμιουργία
υποδομών όπως κιπριακές
εγκαταστήσεις και απασχόλπσπ
ανθρώπινου δυναμικού που
πρέπει να επιχορπγπθούν με
πρόσθετα ευρωπαϊκό κονδύλια.
Μια τέτοια εξέλιξή θα δώσει
ώθιισπ και στήν ελλπνική οικονομία και ταν επιχειρήματικότπτα, καθώς θα ενεργοποιήσει
ολόκλπρο τον κατασκευαστικό
κλόδο, που ως γνωστόν, απασχολεί περί τα 150 επαγγέλματα, ενώ ταυτόχρονα θα ενεργό· '
ποιήσει και αλλους κλάδους
επαγγελμότων σε 2ωτικούς το·
μείς τής οικονομίας, όπως το
εμπόριο, π πρωτογενής παραγωγή. π μεταποίιισπ, τι εκπαίδευσή. π περίθαλψπ κλπ., ενισχύοντας γενικότερα ταν απασχόλπαπ.
Ο λογικός