Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Οργανικά κέρδη 188 εκατ. το δ' τρίμηνο για την EurobankRecognized text:
2-1; -.-..
ΗΜΕΡΗΣ'Α Ο'ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ'ΔΑ
,¦-“.¦. “- `-·.ε
Μ. 585,78
.ΜΗ Ἡ Φ .4ἑ°>$ξ!τ τ
πτι-ι_3 ΜΑ
ο. η...·“"-.<-·.ω α.
Οι Δεικτες της ημερας
Γενικός Δεικτης
Η" 281 Η? ΙΜ Μ
ἔἑἔἔἔἔ
 “Αη-- ή
'ΟΥ 20176 ΠΟΣ 27ο Δ ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 5644 τιΜι-ι ι,5 ε
Κινηση Μετοχων
 ......... 
 ..... 
ΟΡΓΑΝ||(Α ΚΕΡΔΗ
ι88 εκατ. το 6' τρίμηνο για τη ΕνισΜιικ
αβίας: Επιστροφή στην κερδοφορία φέτος
Ν. Καραμσύζης: Αναπτυξη το 2016 - Φ. καρ
Ευκη. Τοακαήώτος: «οι καθυστερήσεις
θα καταστήσουν τις προγραμματισμένες
μεταρρυθμίσεις δυσκοηότερο
να προωθηθούν»
Ο Ο|ΚΟΝΟΜ|Α
Ζητουμενο η ψ
Α. Μέρκεή: Η ΜΜΜ δεν έ Αρση των εσωτερικών
πρέπει να αφεθεί μόνη
Βοήθεια έκτακτης αναγκης 700 εκατ.. τη
διετία 2016-2048 από την Κομισιόν
υχραιμία
Στο πηαίσιο σχεδίου δράσης για
τη διάσωση της ζώνης Σένγκεν
ΠΟΛ|Τ|ΚΗ 3-5
ων ύψους 188 εκατ. ευρώ το δΙ
τρίμηνο του 2015 και ζημίες
1,18 δισ. ευρώ το 2015, έναντι ζημίας
1,21 δισ. το 201 4, εμφάνισε η ΜΜΜ,
σύμφωνα με τα αποτελέσματα της
περσινής χρήσης που ανακοινώθηκαν
χθες. Οι ζημίες του δ| τριμήνου του
2015 διαμορφώθηκαν σε 1 75 εκατ. ευρώ. Οι προβλέψεις για πιστωτικούς
κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις
ανήλθαν στα 2,66 διο. ευρώ, από 2,26
δισ. ευρώ τοΖθ14.
Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας
ΩστεΤίετ1 διαμορφώθηκε στο1 7%, μετά την επιτυχή ανακεφαλαιοποίηση
της τράπεζας, κατά 2 δισ. ευρώ.
Αναλυτικότερα, τα οργανικά κέρδη
προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν
στα 188 εκατ. ευρώ το δέ τρίμηνο του
2015, έναντι 166 εκατ. ευρώ το γ' τρίμηνο του ίδιου έτους. Καταγράφηκε, επίσης, αύξηση καθαρών εσόδων από
τόκους κατά 4,3% σε τριμηνιαία βάση
σε 375 εκατ. ευρώ και ανάκαμψη εσόδων από προμήθειες σε 62 εκατ. ευρώ
το δ| τρίμηνο, από 48 εκατ. ευρώ το γ|
τρίμηνο. Επιπλέον, διαπιστώθηκε μεί
Ο ργανικά κέρδη προ προβλέψε
ωση των λειτουργικών δαπανών κατά
5,8% σε ετήσια βάση. Σημειώθηκε, επίσης, κάλυψη των συνολικών δανείων
σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών
από προβλέψεις κατά 64,8%.
Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 1,4
δισ. ευρώ το δ' τρίμηνο, ενώ η χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα μειώθηκε κατά 9 δισ., σε σύγκριση με τα υψηλά του έτους, στα 24,3 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, καταγράφηκε επίσης θεαματική επιστροφή στην κερδοφορία για τις
διεθνείς δραστηριότητες, με τα καθαρά επαναλαμβανόμενα κέρδη στα 67
εκατ. ευρώ το 2015, έναντι ζημιών 1 82
εκατ. ευρώ το 2014. Όπως τονίζεται
σε σχετική ανακοίνωση, το δ| τρίμηνο
2015 αποτέλεσε μια περίοδο θετικών
εξελίξεωνγια τη ΜΜΜ, καθώς ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ανακεφαλαιοποίηση της τράπεζας κατά 2,0
δισ. ευρώ, με αποκλειστική συμμετοχή
κεφαλαίων από την αγορά, ενώ παράλληλα σημειώθηκε σημαντική εισροή καταθέσεων, η οποία συνετε”λεσε
στη μείωση της χρηματοδότησης από
το ευρωσύστημα. η
' «καμπανάκι» από
εήέγχων ζητα η Κομισιόν ή αυτοκινητοβιομηχανίες
Προειδοποιούν ότι μια κατάρρευση της
Σένγκεν θα πήήξει την παραγωγή
Αισιόδοξος
για συμφωνία
ο Κθ.Ρέγκῆινγκ
Έτη-τισ και
ΑΜΑ ι,720 € ὁ
Γιατί ήταν η Μετοχή
της ημέρας τι κ. με
οι μετοχές που
πρωταγωνίοτηοαν
αρνητικό ή θετικό
στο ταμπηό
ΔΡ.. ιει-ί
ΧΡΗΜΑΤ'ΣΤΗΡ'Ο
ισχυρή τραπεζική
ανοδος και
+3.02% για Γ.Δ.
Ποντόρει σε θετική
αξιοήδγηοη η αγορα τα. 
ΕΠ|ΧΕ'ΡΗΣΕ|Σ
Κέρδη 4,1 εκατ.
για Α|ρηε Αστικό
Ακίνητα
Αυξημένο στα 84.9 εκατ. τα
χρηματικό διαθέσιμο   
Από αύριο
στην Αττική
ο «ΜΜΜ»
Με επένδυση 1 εκατ., δίκτυο
ιο ΑΤΜ γαῆακτος
Ο'ΚΟΝΟΜ'Α
Σε υψηηδ επίπεδα
η αδήηωτη
εργασία
Τι δείχνουν τα στοιχεία
του «Αρτεμις»
Ο ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο ΑΘΗΝΩΝ ΊΟ-26