Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: "Ένεση" ρευστότητας από εταιρικά ομόλογα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ήειίτεΠιΡοτ11α.ἔτ
ΠέμΠτή 3 Μαρτίου 2016 | τιμή: 1,30 €
Ο|ΚΟΝΟ|“||ΚΗ
ΕΠ|ΧΕ|ΡΗΝΑΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 910 · Αριθμός φύλλου: 26.011
Νίκος Καραμούζπς
προεδρος του Ομίλου Ευτοοοπκ
ΑΔΗΛΩΤΗ ΕΡΤΑΣ|Α
ΠΑ ΤΟ Τ 4,52%
ΤΩΝ ΕΤΑ|ΡΕ|ΩΝ
Κλόους Ρέγκλινγκ
προεδρος του Ευρωπαικού Νιικανισμσύ Σταθεροτπτος
σήμερα στή Ν
ΕΥ. ΒΕΝ|ΖΕΛΟΣ
«ΟΧ|» ΣΤΗ
Δ|ΑΣΥΝΔΕΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΥΠ|(ΟΥ
ΠΕ ΤΗ Δ|ΕΥΟΕΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ >27
Αγρότες: Συμψπφισμός
επιστροφής ΕΦΚ με οφειλές
Τον συμψηφισμό των επιστροφών του ΕΦΚ του
αγροτικού Πετρελαίου, πρωτα με τις -λήξιπροθεσμες
και μή λήξιιιρόθεσμες- οφειλές των δικαιούχων
αγροτών προς την εφορία και εν συνεχεία με τις
λήξιιιροθεσμες οφειλές τους προς τα ασφαλιστικό
ταμεία ενέκρινε το Νομικό Συμβούλιο του Κρατους
με την υπ' αριθμόν ι 21 /201 5 γνωμοδοτήσή του ή
οποία έγινε δεκτή από τον κ Τρύφωνα Αλεξιαδή. >6
ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΑΥΤΟ|(|ΝΗΤΩΝ
ΕΩΣ ΤΕΛΟΣ ΑΠΡ|Λ|ΟΥ >10
ΧΡΗΡ|ΑΤ|ΣΤΗΡ|Ο - Ο"ΟΛΟΤΑ
ΠΡΟΔ|Α|'ΡΑΦΟΥΝ
ΟΕΤ||(Η ΚΑΤΑΛΗΞΗ
ΣΤ|Σ Δ|ΑΠΡΑΠ'|ΑΤΕΥΣΕ|Σ >7
θεωρια ΚΑ| ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ >14
ΟΕ[Ο|ΤΤΕ: ΣΤΑ 29 Δ|Σ. ΕΥΡΩ
Ο| ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ €€|(Ο|(|(|ΝΩΝ»
ΔΑΝΕ|ΩΝ ΕΩΣ ΤΟ 2ΟΤ Ο >15
ΝΑΥΤ|Λ|Α: Τ|ΑΤ| ΤΟ ΦΟΗΝΟ
ΠΕΤΡΕΛΑ|Ο ΑΣ|(Ε|
Π|ΕΣΕ|Σ ΣΤΟΥΣ ΝΑΥΛΟΥΣ >12
Η ΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤ||(Ο
ΚΟΝ|Σ|ΟΝ
Πρασινο στήν ανθρωπιστική
βοήθεια των 700 εκατ. >2ω9
ΑΥΤΟΚ|ΝΗΤΟΒ|ΟΝΗΧΑΝ|ΕΣ
Απειλή οι διασυνοριακοί
έλεγχοι >25
ΖΩΝΗ ΣΕΝΓ|(ΕΝ
Η επαναφορα των ελέγχων
θα προκαλέσει ζπμία
ι ιο δισ. ευρω σε τουρισμό,
μεταφορές, εμπόριο >28-Ζ9
[Επ. Κεφαλαιαγορας1 ΥΠέ βαλε τρσΠσλσγία στο ΥΠΟΙΚ για αΠελευθέ ρωσή των εΠιτοκίων
«Ενε σή» ρευ στότήτας
από εται ρικα ομόλογα
ΕΛ|(ΥΣΤ||(ΟΤΕΡΟ| ΟΑ ΚΑΤΑΣΤΟΥΝ Ο' ΕΠΕΝΔΥΤ||(Ο| Τ|ΤΛΟ|
ΚΑΘΟΡ|Σ|'|ΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΒΑΣΕ| ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΖΗΤΗΣΗΣ
Τον δρόμο για εξωτραΠεζική Χρήματοδότήσή εΠιΧειρήσεων, έΠειτα αΠό εΠίμονες φωνές τής εΠιΧειρήματικής κοινότήτας, ανοίγει ή τροΠολογία Που κατέθεσε ή ΕΠιτροΠή Κεφαλαιαγοράς στο
υΠουργείο Οικονομικών, Προκειμένου ή
αγορα ομολόγων να λειτου ργεί στο εξής βασει
του κανόνα τής Προσφορας και ζήτήσής 
Ποιους τίτλους
αφορα ή τροπολογία
αγορας. Αντίθετα, ή ελεύθερή διαμόρφωσή του ύψους του εΠιτοκίου θα λειτουργήσει αΠοτελεσματικό υΠό τις συναλλακτικές συνθήκες τής ευρύτερής
εΠενδυτικής κοινότήτας, ή οΠοία ΠαρέΧει τα εΧέγγυα διαφανειας και εΠοΠτείας. Δεύτερο σήμαντικό σήμείο αλλαγής είναι αυτό Που αφο
ρα τή διεύρυνσή τής δυνατότήτας αΠόκΕήοής ως
όΠως αλλωστε συμβαί- ' ομολοΥιαΚά δάνεια ιδιότήτας του εκΠ ροσώνει στο εξωτερικό και Που διατίθενται Που των ομολογιούΧων.
όΧι υΠό τον Περιορισμό με δΠμόσια Προσφορά Σήμερα, ή ιδιότήτα αυτή
του δικαιοΠ ρακτικού - ομολογιαΚά δάνεια μΠο ρεί να αΠοκτήθεί μόεΠιτοκιου, το υψος του , , νο αΠο Πιοτωτικο ιδρυμα
οΠοίου μόνο αΠοτρε- Προς ειδικους εΠενδιπες ή ΕΠΕΥ Που δύναται να
Πτικα λειτού ργήσε έως ή ΟμολογιαΚα δανεια Πα ρέΧει τήν υ Πήρεσία
σήμερα για τις ενδια- για εισαγωγῇ αναδοΧής. Με τήν έναρφερόμενες εταιρείες. σε οργανωμένες αγορές ξή ισΧύος του νέου Πλαι
Πρόκειται για Πολυετές
αίτήμα τόσο των εΠι
Χειρήσεων όσο και του συνόλου των φσ
ρέων τής κεφαλαιαγορός, οι οΠοίοι υΠογραμμίζουν το αυτονόήτο: Η μή εφαρμογή του ανώτατου ορίου δικαιοΠρακτικού εΠιτοκίου διασφαλίζει τήν αντλήσή
κεφαλαίων αΠό τις εΠιΧειρήσεις με όρους
σίου, ή δυνατότήτα αυτή
θα εΠεκταθεί τουλαΧιστον
και στο σύνολο των ΕΠΕΥ. Για μία ιδιαίτερα θετική εξέλιξή, ή οΠοία κινείται στή
σωστή κατεύθυνσή και έΠρεΠε να έΧει
ΠραγματοΠοιήθεί αΠό καιρό, κανει λόγο
στή «Ν» ο Πρόεδρος τής Ενωοής Θεσμικών
ΕΠενδυτών Κίμων Βολίκας. >3
ελοΕενία προσφύγων
ΟΥΔΕΝ ΠΟΝ|ΠΟΤΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡ|
ΤοιθιιρωωσεΜΜΜλογο (εδώ)
ΕΠ|60-8-2 50-20Τ3
ΝΒθ-4.375-20Μ
ΑιΡΗΑ-3375-20Μ
ΕΥΠ0Μ.250-20Μ
|Ν|.0Τ-6.000-20Μ
ΡΡ€-4.750-20Μ
Υ|00|Α-8.500-20Μ
ΜΟΗ-51 25-20Μ
Τ|ΤΚ-4.250-20Μ
ΡΡ€-5.500-20Μ
37,3|%
φερω Ασφαλιστικό, φορολογικό, δανεια
Διαφορετική φιλοσοφία
κα βέρνήσής-θεσμών
Δύο διαφορετικές «φιλοσοφίες»
για τήν κατανομή των βαρών αναμένεται να συγκρουοτούν κατα
το τελικό σταδιο τής διαΠραγματευσής μεταξύ κυβέρνήοής
και θεσμών. Η ελλήνική Πλευ ρα
έΧει καταστήσει σαφές ότι σε
ασφαλιστικό, φορολογικό και
«κόκκινα» δανεια θέλει να Προστατέψει τους Πολλούς και να
Πλήρώσουν τον «λογαριασμό» οι
λίγοι. Προτείνει αύξήσή των φορολογικών συντελεστών για τους
έΧοντες ατομικό εισοδήματα ανω
των 30.000 ευρώ, αλλαγή υΠολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των εΠαγγελματιών ώστε
να εΠιβαρυνθούν τα ανώτερα κλιμακια, ΠερικοΠή μόνο των υψήλών συνταξεων και εξαίρεσή των
«κόκκινων» δανείων αΠό Πι διαδικασία τής Πώλήσής στα αοεπεσε Π1ήα8. Οι δανειστές εκτιμούν ότι το να σήκώσουν όλο το
βαρος του δήμοσιονομυ<ού κενού
μερικές εκατοντάδες Χιλιάδες Πολίτες ενέΧει τον κίνδυνο τα νούμερα να μή βγουν. >4

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Κανένα πρόβλημα με Άστον Βίλα η Άρσεναλ
  Το πάθημα με την Κρίσταλ Πάλας στο «Εμιρέιτς» (2-2), την περασμένη Δευτέρα έγινε μάθημα στην Άρσεναλ, η οποία επέστρεψε στις νίκες επιβληθείσα με 3-1 εντός έδρας της Άστον Βίλα, η οποία γνώρισε τρίτη &sigma
 • Μοιρασιά στο «Ελ Σαδάρ»
  Η αποβολή του Κότε στο 74΄ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο τελικό 1-1 της Οσασούνα με την Γρανάδα, στο παιχνίδι με το οποίο άνοιξε η «αυλαία» της 10ης αγωνιστικής στη La Liga.
 • Η πρόεδρος του Κοσόβου κήρυξε persona non grata δύο Ρώσους διπλωμάτες
  Η πρόεδρος του Κοσόβου Βιόσα Οσμάνι κήρυξε persona non grata δύο Ρώσους διπλωμάτες, μέσω ανακοίνωσής της στη σελίδα της στο Facebook, μεταδίδει το πρακτορείο TASS από το Βελιγράδι.
 • Ευρωλίγκα: Επέλαση για Μπαρτσελόνα και Μιλάνο
  Η Μπαρτσελόνα συνέτριψε με 84-58 τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης στη Βαρκελώνη, διευρύνοντας σε 5-0 το σερί της και δίνοντας συνέχεια στη «συγκατοίκηση» με την Αρμάνι Μιλάνο στην κορυφή της βαθμολογί&
 • Μίλησαν οι έδρες στη Serie A
  Επιστροφή στις νίκες και ταυτόχρονο οξυγόνο από βαθμούς για τη Σαμπντόρια, η οποία στρο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Sertie A επικράτησε 2-1 της Σπέτσια.