Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
Ζούγκῆο σκόμΠ ένο · Ο Οῆυμη·οκό5 επ·κρότησε με 2-1 του ΠΑΟΚ, με
, ¦ την ΤουμΠο νο μην Βέῆε· νο οῆοκῆηρωθεί το μοτ5 · Βοριο
εῆῆΠν1κο ντερμΠΙ τιμωρίο ΩΠε·ῆεί τον «Δ·κὲφοῆο», ἐΧοσε τον έῆεγχο ο ΠοΠΠ65
ΗΜεΡΗΣΜ ΣΤΟΙΧΗΜΑ › __ΠΜκΗΝωκΗ εΦΗΜερΙΔΑ ΕΤ0|Μ^ΖΕ| «ΓΕρΗ»
° Τ'ΜΗ 130€ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΟΛΥΜΠ'ΑΚΟ
Η γά+ Μ·- ι ¦
Π 14:
ο·  Μο;
ο ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2663  ·
Ψ ή, | · ·7 · κοντ· Βοουοπ στον
ΠεΜΠΤΗ 3 ΜΑΡΤιογ 2016 πό ,“ 4 Ι
4. - Κύπρο ο ντορ68 εξτρέμ
γ ή Ύ 5 ' “
το:: 8 · ' 
Π Το μήνυμο που στέῆνει ο Αποφουζοε 8
γκι το συμβόῆτπο τπ5 νἐο5 χρονΙόΞ 2 |
7 4 ·  · Ο· «κρυφέ8»
_ _¦ · ·  ετδποε18 που
έβγοῆε ο
 ουνέντευξπ Τύπου
του προέδρου
του ΠΑΠ
-. Η επικοινωντοκή
γκἑῆο με το
_ «που» κο· οι
,1 Β_ - γ “' - υπεροομο6ιότε8
Δ·σβόστε σκόμαΞ μ  ` "ο" 6"ε' Ψ”
Πο·οε Σουηερτῆνκέ·το5 ξένο5  ·' - ή Δ Σφ°μ"τ°°ν'
ψάχνετε" γκι τον ΠονοΒὴνοῖκ6 < 7 '
6- “.
. 7! ς
χ η _
ω' Τ_έ
·;γγ7 ο
,ο ω·
.Ξ _>_ , τι
κ_`-__
ξ η ·.
ι . _ .μ
Ή· - ε ἔ¦..3
τ ε :η
έω: ΣΣ.:
. π, 'ἐ_ ,; 
ζέΔ /
Μτκρότερο το κουΠόντ. οῆῆό:" 
υΠόρχουν ευκοτρίε5 γτο κέρδη
  π δύο άλογο που
ξεχωρίζουν γ·ο πρωτ·ές
ώ Χ Ω