Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
'Ο Μι·- -·”ν··ω ·
'Μ 'Μ _ '=:·“..:¦ . «Μ» "8
Γρἀφ£ιοΠΑΝ0ΣΛ0γΠΟΣ ι   ο
 ΜΜΜ ΜΠΟΝ· · Ο  ο
· Μτντ·ΜΜ ΙΟ"|Ο|'Π|!!. .Ωχ
ΧΘΕΣ ΠΗΓΕ ΣΤΑ ΣΠΑΤΑ ΚΑΙ
ΣΗΜΕΡΑ ΟΑ Ε|ΝΑ| ΣΤΟ ΟΑΚΑ
Πανω 3ΜορΠω 2016 “ΜΑΜ ιι2ι 42321›|€ 13ο
Δεν ντοοιιοσνι πινοιιι;
Ο Δ|Α|ΤΗΤΗΣ ΠΑΠΠΑΣ ΑΦΟΥ «ΕΠΝ|ΞΕ» ΠΕΝΑΛΤ' ΠΑΝΟ ΣΤΟΝ ΜΑΚ
ΚΑ' ΑΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΚΑΠΝΟ ΣΤΟ 88'. Δ'ΕΚΟῳΕ ΠΡΟΣΩΡ'ΝΑ
ΤΟ ΜΑΤΣ ΚΑ| ΜΕΤΑ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΤΟ ΞΕΚΙΝΗΣΕ' ΜΕ ΤΟ ΖΟΡ'
(ΠΟΛΠΕ'Α ΚΑ| ΔΙΚΑ|ΟΣΥΝΗ ΟΦΕ|ΛΟΥΝ ΝΑ Δ'ΕΡΕΥΝ ΗΣΟΥΝ ΠΟ|Ο' Μι.ωω
του ιιιεΣΑιν κΑι ΠΑ ιιΟιΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΝΑ ΣΥΝεκιΣΕι το ΜΜΟ ..Μ
Μεχρι ΝΑ ιιΝει ΜΑΖικΟ «ΝΤΟΥ» ΑΠΟ τΟΥΣ ΟοΑΔΟΥΣ τον ΠΑΟκι --  Ο 
'τ ι ~···ν··¦ · -¦,>··
Ρ· ΜΜΜ·
Το ενδεχόμενο κΟτΟκτιισιι8 του φετινου Κυπέλλου απο τον ΑΕΚ. «τρελΟίνει» του8   .  ΜΜΜ.,
Ι . ρ ¦ Ι Ι η· .η < 'ἡ'ΜΜ'”·“ν"”¦
«Ενωσιτε5» και μονο στο σκεψη του, στελνει στον... ΨΥΧ|ΑΤΡΟ¦ το ιιοὁοσφΟιρικο ΚοτεστιιιιεΥο 
Δεν ειννι ιιιιιιτλιιιοτ, τιννι 
_ ...ω η.. ..ω.¦··“
__ ωχ Νυν.” ΘΥΜ
ΤοΜΤω·ΜΜΜΜ
ΜκΜΜΜΜ :
Μ·ωΜ0ὡνσΜκΜΜ.
ωωωωΒωωσω°Μ
ΜΜΜωΗαω
Π_σνέτΟιμιι,;Ογων_ισΟκΟ.κΟιιψυχολογικό. ιι ΑΕΚΟρΟ για να κάνει ΟτιΟψε (1930)
στο ΟΑΚΑ! το Πρώτο;κσι_·συνσμΟπιο. καθοριστικό βήμα γισ τη ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΚΡ!ΣΗ