Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΩΝ ΣΠΟΡ
Δ/μτήα: ο. ΝιιτσΠαῖδας
' Διευθυντής τυνταεεως: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ © 30 € `
ΠΕΜΠΤΗ 3 ΜΑΡΤιον 2048 ο Με. ποσο '
ο κααινο Μπαταρια ν
τα παο· του Μακ. και θα
επρόκειτο για ποιου
και αποβοΠή. αν μια ·
σματα του σεντεροαεπτου νωρίτερα ο :Πο- ν
βακας σεν ειχε βρει ταν
μαααα με τους αγκύνες
προτεταμένους. Το
συγκεκριμένο στιγμή·
τυπο απεικονίζει ταν
παραβασα του Μακ. ταν
ώρα που το Με· του
απέχει ακομα καποια
κ εκατοστά απο τα μετέπειτα επαφή με
τον καπι'νο
0 ιι|'|0ΛΕΜΑΡΧ°¦ιπ
ΚΔ' Β αΜΛ°¦?
¦ΐΡΑῖ|ΩΪ-¦α
ο μεν αΠοΠαυστικύς
εστέμααν καμαιασο
έκανε τα Παντα οταν
Τούμαα. αφού Πέραν του
σπουσαιου γκαα τας
ισοφαρισας ήταν ένας
Μροαονατής· εντος αγωε ~ ο
νιστικού χώρου ο ο σε ' “
Ντομί" φουστέρ ήταν
για ακομα μια φορα εκει
ααα έαρεΠε ώστε να σώσει τα αύσπ και να αφήσει ταν αντιΠαΠο εερο
σουπερ και
φαρτούνας
αγκααιασμενοι
στο Τ-2 του
ισπανού
αμέσως μετα ταν ααοΒοΠή του Μακ
καμια οεκαρια οΠαοοι έφτασαν Πισω
ααα ταν εστία του κααινο και αναγκαστικα οι ούο ομαοες και οι οιαιτατές
αΠαχώρασαν για τα αποουτήρια
ασιατ
'~!!ΕΙΜΡΧικοεκΜιΜε τια τομ·αμοκΠ
'1 ο¦=ἔἑΐἔ=ἔ::=κ ι °'“Μ“=“όΜ倓 Με ε:=ὲτοιει“εα“Μεα
- ~ι  ανααεΜνντα:ακσα τα: ι““ασαα6μσυρωιεῳ.
"8 Μ" τ". 'Ϊ η σον'κριθούν“υΠαιτιοιταςοιακοαής και.τυαικα
""”'°"Ξ “Μ ~“ϋειίΖΜΜαι έΜΧάνουν;τσματς στα “χαρτια .
'Ἡ "Ν" “°", ¦ :με σε· αραααααατουςαοαιραύνταιτρεις Μ· ζ. ι
ύααοΞε οριστικα Τ, ι”°ω“σ |Μω¦ἀ"Μ".ΗΚόΜ|Μ“ε|"η6ω°`
διακοπή του  
αμιτεαικού με `
τον οΠυμΠιακο
,αμειωτατ Φωνητικές α Ταύμαα και τοι
' Ύ' αμένεται να κυμανθεί στα .τομεα ¦ γ
Ι ί π99έῳΜΨ 459-990 ΜΝ
μ Γραφει ο καπου: αιιΜιιταιον ισεαιοα οι
7   . κνεααο ειιαιιο ισαμερα›:
ή - αεκ ἐμτΡοΜΜτο::ααιαιταταςεῖναι γ
9 77Ι108 852143
ή ο ΤΑΣοΣ:ιΜεοΠοΥΛοΣ ιΔωαεκανήσούι καιΔ
βοαοοίτού“αι ακειεοτ ιαοανῶνι - ατοκε· ΜΑΜ ιΜακεσονιαςι ο Το ματς αρχιζει στις'
18ο μ.μ. και θα μετασοοει ααειιοειας ααα /
' τον Με τν ομοια 3 `
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗ
θΞΣΣΑΛ0Ν|ΚΗ ο
Γραφει ο απεσταΠ- 
μένος του Ματσε»
ΑΛΕΞΗΣ ΒΙΡΒΜΗ£
(σει). το)
¦¦ταμαήΚσνστον 3
Το ααιχνίσι φυΜε δεν γινοταν να συνεχιστεί. με τους
πρωταγωνιστές
ιΠοσσσφαιριστες. αροαο-“
γατες. οιαιτατές› να φεύγουν
οριστικα για τα
ααοουτήρια ο
ο αγωνιστικός
χώρος σε χρονο
ρεκορ μετατραΠακε σε Πεδίο
μαχας αναμεσα
σε οπαοούς και
αστυνομικούςι
απο τα αντικει-:
μενα που πετούν
μπανιο τοαΦΠσΠασο
1 ζ του Παοκ. Δεξιοοι~καπίνα και·Μι- .
-.'_ΠιΒόνεβιττ ή '
- 1αιιΤτιοτ
ο οεύτερος επιπρσσο
οαυμπιακού. ειδ
ενσοεπικοινω νιας κα
Ι ταΠογισε πέναατι κα
ἶ ααα του :Πομακου μεσσε
Ι νἔχεια απεβααε τον Μακ για
· εταεύ.
τον Ματσιο ο :το ιι ή" Ξανά συν αγω"°¦Μὁ
χισει τα ααιχνἰσι με τα
ι αγώνα. ο Παππάς βν
ι χωρο για Ν ω"
> Με". ιιιιιιι·ιιιι.7χει·ι.-..ι`
' ωνα με .εγκυροτατεςα Η Ί Ι |
ειαε¦ο Χρήστος Ματια απειρουι _
`αμαν!ιιναρεαιἡιτιιιιια Με”.
αε“ταω“πρωω αμιτε  ὅ η Ι γ
ν ι κυαεααουααοκε αν μια ς 
τα Μι!"
τρασΠ© Η" έΠ"ἔ=" “φωτια ήρθε σε εΠαΦ“
ε τα χέρι του Μακ τ
¦¦8ι.“ρΠΠα:€
νι, τοσα!
κού Ψ" “
σιαιτατής τας αναμέ“°ς ' τας εστίας τού
π στιγμή που μπήκε στα
ή μεσω του συστήματος
οω προαγήσακε α παρ
ς πιοετικου ο :τα συ
μετα τα διακοπή του
σύμφωνα γνωμπ των σύο αμασων
ΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΝΔΡΕΑ'
σεν ειναι Πειραια
:τα συνέχεια ο σιευουντής εαικοιγωνίας τας ΠΑΕ. κώστας καρααααας
ζήτασε να γινει α εαομενα ερὡτασα ¦
και ακούστακαν ατοκες τύαου “εοφ " 7'
φύγετευι Για να μαν Ξεφύγει α κατα
στασα ο τιαρσ ααοχῶρασε χωρίς να μ ζ
αει τεαικα το Παραμικρο Τα
¦τον=ΠΜκο
¦¦Ρ¦ΒΞ'Π¦ (σεΠίδ' '8)
ς. σΠκωοειτε να
¦Ε||'ΔΛ '4
 `ὲ   
_;σανΜΠΜκοτ
πει απο τον καπινο
ααα περιοχή πριν ανατρα Ι:Ε)Ξ|ιαοποιασε αμέσως. ως οφειΠε βάσει του κα
· ιτατ
'°"°"°"Ι τ" σ." Ι ° Παππάς “Με σεν κα
τι' έσωσε και έφτυσε
~ ΕΚΑΨΑΝ ΤΗΝ ΤΟΥΜΠΑ' ~
ο παικταρας ` Ϊ 
εστέμπαν καμπιασο κ
ήταν ο “πωπω-5ο του
οαυμπιακού στο νικπφόρο
πέρασμα τον απο τα σύσβατπ
Τούμπα. οΑργεντινος. ανορω- ' ~
Π°( για όΠΞζ Η( δΟΗΠε'ἑζ Χθ£(
ι στον αγωνιστικό χώρο. ήταν και 1' Δ
αυτος που πέτυχε με ωραια
κεφαΠια το πρωτο γκαπ των
“ερυοροαεύκων“. ενώ με τα
συνοΠική παρουσια του
έκΠεισε τα σταματα οσων  '
τον θεωρούσαν Ξε- '
εωριασμένο
αστερα
ΠοΠαές εστίες φωτιές Ξ
ειχαν αναψει οι οΠασοι του Παοκ στις
εεεορες. ενώ αρκετο ι
ΞύΠο έΠεσε και έξω ι '
ααα το γήΠεοο με τα
ΜΑΤ να κανουν η
εκτεταμένα χρήσα ι
σακρυγονων
`ι|Ι||Β#'ΜἙαεα η). . ο
3 *ατακα τα τις σπαει ι
η  .σωστού ιγκορ:Ταα- . ἰ
 ντορ..τουιβανεαρε ο ή
η ¦ ειδα καιτουῖκαπινο ι ι
ύ ρ τα ταυκαμ
: ναιούρέφερι>;τι'να αει“κανειααττα οα:;αοιαον[
α τσυ“αορτσύναα
Τ _έχειΐΕανα.ταν¦τιματική τ
αασες μετα το το
.Τ“8Μν9ωεΜ  .
γ στινμαωςαακωω .ααναιοςΐ ~
αὐτῷ'. στεοώνττιτ ααα την ααα-ι
μαιαιτύτασυνατοταταρχιαααας:να“ 1
κερδισει. απο ταΗκανει
“·θοίαιιΒαστανΤαύνΜ Τ
ιι Ματια πρώτιστα ·
ταινιαορΜι·“κΜ“ιεαα αυτή
' , φύγουν Με Χρονια μια ααα
Με καθε Πιοανο τρόπο;"
μ ῦεαικρατασαν φέτος οι αει- γ
- ραιὡτες ο Με ΠεριΠατο τον
ι ' '2›.ῖμε-κΠειστ6 ματς, στο ,η οααΠρα και». με `ανατροαή Δ
χοες μια) ·'καιςσμως και Ι
παει στο γισιοιέργο“ Ματέο _
ο ο Με 'ταν καραμέααἐαου 
. ~ δεν Πέεινα.¦. Πιῶσεινα 
; 6 τεπαααο εαιαεοο οι' ιερα
ορόαευκοι».οα μαορούσαν
' »να έχουν σωσειακομα '  Ϊ 
- μεναΜτεΜ έπεσα στι·
: νικα τους. αν ειχαν καΠύ
Ζ τερες εαιαογές σε τεαικές '
Αντέορασε αμεσα μετα τον αρχικα αιφνιδιασμύ του ο'. στον
ο ΠΑοκ ανοιξε το σκορ με τον Μακ ο και καταφερε να φέρει
το ματς στα ισα με κεφαΠια του καμΠιασο στο 28' και να
Παρει Προβαοισμα στο σκορ με τον Φουστέρ στο 37' ο
ο Φουστέρ στα 47' και ο καμΠιαοο στο Μ' έχασαν μεγαΠες
ευκαιρίες για να Πετύχουν
ή ωτνω;.,Μνιαι τα;
ωστετηααμωεωαι ι
ν - που ότι ·ιΜαΚΜενειΜντΠΒΜιιωτ
για =α-ν“6ΜΜ εινα και' ήμερες-τον αθα- 
των '
τρἶφ“Ξῖ ααοῆααα: ¦κνειακιι: ισεαισα τει 
ῇ;ιεωντ“ταΜι 'οΠυμωακσύ και Με 7
και αΠΠα τέρματα
" :τα εε· ο Μακ 'ανα` τραπακε αΠο.τον¦
.Κααινο μέσα, οταν»
.Περιοχή σο ΠαΠΠας` .
' έσειΞεὶνασυνεχιστει Σ
- χ το παιχνιδι και ααα
·° εκει και-αέρα έγινε η
ένας ιατρός χαμός.
¦ Που και” .οταν
ο ` ααοΒοαή“τουΜακ. >
ο Προφανως γιατι κατι
' ειΠε στον Μήτσιο
ιδιωτικής γραμμής
σταν^εστια- του οΠυ`μΠιαιιού) ο :τα συνέ› Μ χεια το ματς οιακα'αακε “για αεριαου ένα
τέταρτο ο 'ομως στον
γ εΠεστρεψαν οι ομαΪ σες στον αγωνιστικό
Δ χαροΖ-έαεσαν νέες .
:Φωτοβοαισες. μπήκαν '
ν και ΠαΠι οπαδοί και οι ι
Παίκτες έφυγαν Ξανα
ῖ χ: γιατιι αΠοουτήρισ
“ οκτώμρα οταν Τούμπα τομ .
.|τΜιιι“νιΤΜ
τεραστια α Παραοοσα του φουστέρ ο
ΠέμΠτο γκοΠ του |σΠανού αΠέναντι στον
Παοκ ο Και α αΠορια Παραμένει: Τι θα ειχε
συμβει αν ήταν στα διαθεσή του τιαρα ταν
Περασμένα Πέματα. στα ρεΒανς με ταν
ΆντερΠεχτ ο Το καΠύτερο Παιχνισι του με
τα φανέαα του οαυμΠιακού ο καμαιύσο
 Θ :μια σΛνμΠιακοτ η
τα ατχοΛειΤΠιαεΤο;ΠΑ.“ η ο
“ τ απανταωτωνιερψΜΜκων· στις
ή το αααώσεις τοιι_ιοιοκτήτα τον
να το χοεσινο ματς και ' ή
 .3 ότι'μανα“ ή: ο: 
Γραφει ο ΔιοΜν:Η: ΔΕαα: ισεΠιοα τει 
·κΥειονταεειαιι“ιι ι 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα