Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
"Ξ 'ΕΝΑ. 'κ ”Λ "ΕΜΣ πΞι=Αι:ΨΞ:
'Ξ ΞΞιΑιΞ ΒΑΦΗ.
Ψ: 'ΕΝΑ-“Α * (Α 'ΗΜ Αι'ιΟΞ©Μ·
'ΠΔ 'ΟΝ Μ(ΞΦΑΑ:
Δ¦ΞΞΝ 'Α ΒΑΛΩ· :`"'·Ξ Α "'ΌΣ
ΟΔ|Α|ΤΠΤΠΣ ΠΑΠΠΑΣ ΕΜΠ-'Ε ΠΑΑ' ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑ|ΡΟ.
ΑΜΜΟ” ΟΑΥΜΠ|ΑΠΟ ΠΑ' ΠΑΟΚ ΣΤΗΝ ΤΟΥΜΠΑ.
ΠΡΟΠΑΑΕζΣΕΤΗ Δ'ΑΠΟΠΗ ΤΟΥΑΓΠΠΑ
ΠΑΑ' ΕΚΤΟΣ Π.ΑΝΟΠ'ΣΜΠΠ
ΕΠΕΜΕΠΕ ΠΑΤΟΠ... ΣΥΝΕΧΩΣ'
'ΣΑΒΞωΜΣ <:Ν¦Α ΞΛΜΔΓ|ΝΞΞ
·' Με ΞΞΞΜ: Δ.ιΔ."'·”'·.
ἱΞΣΜΛΛΠΣ ΔΕΝ ΘΑ Ο. '”ΞΞΞ©“ΜΞ
ν -  “ Σ'Ἡ ΡΞΞΞ¦ΑΜΣ.›
:Με :ι ΜΜΜ· 'οι -ἶ
_ ιΜΤΑΣΤΡΟΦ|ΚΕΣ ο·` Σ“ΝεηειεΣ
.Μο τα εηε9Χ;οΜεΝε: ηοιΝει
ή ΜΜΜ Μ το" οεΣιωοΝΜε:ι
·  <- κι ΑΛΛΟΙ -Ξ ων οσων
.  ΑΝ Δεκ ΜΜιΣι·ο“ Γ: “ΜΣκΑκμ
_: =·Ξεωεε=·. “οι ΩΡΑ Δεκ ΞεΑιΝκΣε
°: “·7·εε=κιη ΡΜ ·.ε:ιαοκ,
@Με Με Ψ: Ζω· Μ ·ε¦·¦Ξι::ΣΞ
'Οκ -|ΝΓ'ΞΜΚ5 #2 
.πο ·.Α¦εχΤ-ικε ΓιωοΣ.ωΑιυο
:9 “ε=«·ωω.ενΑοι› #"ΑΝ ΚΜ ν?Ξ¦Ο
κ ΞΙΑΝ Δ.Μ·=·εωΞε Ψ: Με 7:” ΜΑΜ
Με °Ξε=·Μ·Σ ·:ικ ΜΜΜ:: η.. ω:“Σ°Ξ=
(ι:Μ.(¦|Ν|· Σ":Μ ΜΑ! '45" ΕΦ'“ΣΞ ΤΟΝ Μ·”Σι:
β|Π|ι: ΝΤΟ' "ΠΝ :'_ΑΔΩΚ Μ, ἶ·¦Σ ΝΑΔΑ.”
. ' ., ϊ Σ.εΛ.ιΔε:Σ
!ίἱ <ω-ξμΩἐ°ἙΒ<ῦ
· Γ. 'ΜΜΜ
νεΜιΜ
κι ένα Μο: "ΜΜΜ
ί %·“Τ ξ:-“.-;
Β. Ν"ΡΑ°ΥΜ
ΘΟ «Κι αν εισαι και ΜΜΜ
Ι μετιινιΜΜΜωιιΒ
(για 'καωΜιμΜ°)»
....¦ι
Στ· .
«ΜΜΜ ακοΜθίσ
με κανονικό...
Β. ΣΚΗΝΗΣ
ο" ΜΜΜ ιιιΜιὐ
τω... πιω και το
εγΠΝο ι 
ΠωΑΜΜΜ
Ο έ  ζ·=:ἶ'Τ·"Γ- '_· γω· ΑΕ' ”Πῦωλι.ιΑι
ΤΟΝ ΜΠΟΜΠ”
ΣΣ Η" ΑΚΟΜΑ
¦ιΜ““'Δ
ΠΙΓΚ' ιιΞ.·.ι.ι , η Ο
·|Ξ ΟΠΑΠ] ' ε συγγνωμη ΜΜΜ Ποικτε5
'Μ *Μια Ξ  ΦΑ  `< ΠΟΠΟοισΟΟΤἶΔΤῆ)ΠιἩιΘεστι'ρ€ΌλΟμτιΜε)
“ΑΜΑ 4 Ο _.;ὶΞ;" ω: _ κοιΜ:“*5λο" Πορ'οδεχτηΜ7:'·ΓτιΟο'ε'με`πΞ7Μ
¦ : Π 1:-  '
Ο ΜΕΓΑΛΟ ΣΟΥ; ΘΑΝΑΤΟ «ΟΑ ΜΠΑΣ" Κ' ΕΓΟ»
έ ο«ι@κι@Β©κσἔϋ~
ΑΠοπΠ“ιΠΑΠΑΠ.
“ΑΣΜΑ
Μακ ·ικ
›Σκι£ε: