Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: Σε Σπιναλόγκα μετατρέπει την Ελλάδα η ΕυρώπηRecognized text:
Ό"οωφΜ η·
ΜΜψ·Μ
Ό"··ωφω
ΜΜ,ψΜ
Μ·Μ%Μ·“
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΩΝ ΕΤΑ' ΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ εθΝογΣ ΜΑΣ
"Η ΜΜΜ Εν!ΤΜ 
”Τ 'Ι _' _|Μ_“'›'|_ "ί“. ·| ' 'ἐγ“Γγ ἶ“_ ·Ϊἴ:'2|“τ.'|·"< -“ 'κ Χ Π ι . Ρ `>“ 4 .
4  Η Ο ΜΕ:: ι.Δ'ὲ, €`·;·›€`·;) 5.90] Η! =:#|.ι.ϊ' Βέη Προκῆ9οκη
Μ · · ' .
ω π .η η· ρ _ έ 6ΠΠωση του
· › η· . ___. 4γ _ ή --__ .ἶ_. Δ.. .¦ 7 ›_
- Ο ΠΜ( ΙΟΙ Ί $Τ;Ι¦·· _ ..Ζ ¦·.'3 Ιβ. . ·/¦· 2 ·ι ··· . .σ
κ ·<' ΑΎΠδἱἴ(Ό Ϊ Ι" ή ω' ··"?ω'ἩὶΠ“Λ“ Ο
` δ'=_. ζω!! “__·χ_ Ο, ξ'_ ο" '__· κ Τακ εε 'Ο `_·/ λ: ··· χ
 -_ Ι· .η ._ _`-'β- ; 9
'Λ'.·, |·'|' 7' )·
'- · _. η ί ¦ Ι η . . ·.
Ι ' _ - ._·_ 1· Δ' _
κ; -·.-Ἑ:.-·_-Π|' Κ .--.~ -:` ρ., <|··` -` .- Δ 1: γω; ¦ν·ν.~ Σ ` “ρ ,φ
ι;; ΣΔΕ μμε:: [ΜΜΜ ;-ΔΞ::Δ!:»ἐψ¦.›
ΜΜ.ΜμΜεωΚοΜ <ΚΜ“ΒΜΜΠἐ "ΜΒ
ω “ 'ΜΒ Μ · '
Μα “Μ . ' Μ” ΜΜΜΜςΈνωως»
Μω-ῳμωωΜμΜωιΜ-ςωΜ·· Ι Ξ . . . γ γ
·' η _ ·(Ξυ8ΜΜ·: -Σιον εῆεγχοτων ΕυρωοωνπῳνωοΛΜοῆ·κοΜΜΟ
σώσω· ΜΜΜ%· ά: ' ; . ΠΙΑ' Π
”ιΜ0ΓΜΜψ·Μ· `
·ω·Μ'·Μ““ΜΜ Ο
1 &ω°-ω"ωμ·Ψ·ΜωωοΝ- η _Δ · _ Π Η ¦ Ι Ι'
=Μώ"κ°“Μ'““=ῇ“ : κ Γη των|«μοῆυσμενων»·κο·
,ρων-ΜΜΜ · · ¦ · <<ονεΠιΘυμητων» η Εῆῆοὁο...
"£Δ 2
¦ω=ωωΜἩ σΜ6Μ%ωω6 ΒΜ°"“ΜΝ ε Ευσε ΒΜθΟ| .
=;==·Μ°:ω“
Ο ΑΜΠ ΚΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Η
ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΜΑΝΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ οΑεΕ Γ. ω^ογκ9Σ Μ .ω
Σύνταξη-φ·ῆοδὡρπμο μέχρ¦¦° ο, _ 
Μ· ΜΜΜκ8 Πῳ·κοπἑ8 από ν7|2ο·5 ;ω¦
@Δἑἑ!σν05 οσῳοωη5 ΠΞῳε1ὡθηκε σω5κοι οο@Π5 στο ΚοΖοκσΙσν
. Πότησε... "η ο Σκοτ κέῆι, οστερο
'Η Ι Π! | · Ι Ι |
ΜΜΜ λ' Μ αρτιο ενογ ›(νοοκ1οτημο.ἐν
παρατηρπτπ5““· ; ΜΜΜ _» 
στο κρισιμο 
θεματα ο κυρ|οκοε Ι
υ Η· μη” η" .Η
ιη ανω ο" ι χκ.μν η
φωΗΎ ,γαμο η"
ΜΜΜ...» ΜωΜ6
Ι ΜωΜοκαθωΜ
Σ;··ὶπΜ 'ο ΒἩω ασ.. τ
ΣΥΝΕΧΠωΝ Ο' ΜΕ
ΜΒΜ ΜΜΕ
Που· Μια
· ῦ""°'°!°+""'°'"”" Μ ῖ " πΡοΜΗο£γτ|κΗ Μ'
3.3] 4- ¦ λε" `9έἄἔΜ.#α ε _ ¦ ρ Μ : ΜΜΜΜΜ·ΣΖ
 "7 Ψ' Ξ ' ΜΜΜ? “Ψ Ζ·Ο!“'?·“/19έ# ; αΒροχή» ὲ '
Μποτσια· ·ωωΜ Μ·Μαηγ ζ εκατομμυρἱωΨ 
 _·-“,;-“-=_.κ ;ωΜπ·πωωΜ·Μ η. ,