Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 14o • ÖÕËËÏ 3222O • ΠΕΜΠΤΗ 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

Εκστρατεία
Παιδικού
Εµβολιασµού
στο Μαρούσι
Για παιδιά ανασφάλιστων,
απόρων και µακροχρόνια
ανέργων γονέων

ΣΕΛ. 10

Ανοιχτή εκδήλωση
επαγγελµατικού
προσανατολισµού
∆ιοργανώνεται στην Πεύκη
για µαθητές Γ’ γυµνασίου και Λυκείου, γονείς κι εκπαιδευτικούς

ΣΕΛ. 3

Οδηγίες µετά
τα περιστατικά
εξαπάτησης
ηλικιωµένων

Νέες καταγγελίες για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Νέας Ιωνίας από την παράταξη
που ηγείται ο Π. Μανούρης «∆ηµιουργία - Αλληλεγγύη»

«ΧΥΜΑ»

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ανακοίνωση από το Τµήµα
Ασφάλειας Αγίου ∆ηµητρίου

ΣΕΛΙ∆Α 8

ΣΕΛ. 10

Ο ρόλος της
Αυτοδιοίκησης στο
προσφυγικό

Μοναδική
πανελλήνια
εκδήλωση
γυµναστικής
Συνδιοργανώνουν η Ελληνική
Γυµναστική Οµοσπονδία και ο
Φιλογυµναστικός Όµιλος
Μεταµόρφωσης «ΚΟΤΙΝΟΣ»

ΣΕΛ. 12

Σε «κακή λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου» αναφέρθηκε στη συνεδρίαση του
δηµοτικού συµβουλίου ο Επικεφαλής της
∆ηµοτικής Παράταξης «∆ηµιουργία - Αλληλεγγύη» κ. Παναγιώτης Μανούρης, επισηµαίνοντας για µια ακόµα φορά ότι δεν γίνεται σωστή και ακριβής καταγραφή των υλικών που µπαίνουν και βγαίνουν από το Κοινωνικό Παντοπωλείο, ως οφείλει να κάνει η
αρµόδια Υπηρεσία και η Αντιδήµαρχος. Πιο
συγκεκριµένα, επεσήµανε ότι δίνονται προ όντα σε δοµές Αλληλεγγύης σε άλλους ∆ήµους χωρίς να ενηµερώνονται τα µέλη του ∆.Σ. ή
έστω τα αρµόδια όργανα και στελέχη της Κοινωνικής Υπηρεσίας και
χωρίς να έχει λάβει τέτοια απόφαση το δηµοτικό συµβούλιο.
Ο κ. Μανούρης επισήµανε προς την διοίκηση ότι η “∆ηµιουργία – Αλληλεγγύη” έχει πολλάκις προτείνει τρόπους για τη σωστή λειτουργία
του Κοινωνικού Παντοπωλείου, οι οποίοι δεν τυγχάνουν της θετικής
ανταπόκρισης από πλευράς δήµου.

ΣΕΛ. 3

Έκτακτη σύσκεψη πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία της
Περιφέρειας, µε τη συµµετοχή όλων των επικεφαλής
των περιφερειακών παρατάξεων (πλην της ΧΑ), ύστερα
από πρόσκληση της Περιφερειάρχη Αττικής, Ρένας ∆ούρου, µε αντικείµενο το κρίσιµο θέµα των µεταναστευτικών – προσφυγικών ροών.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΕΣ∆Α

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Ειδικού ∆ιαβαθµιδικού Συνδέσµου Νοµού Αττικής
(Ε∆ΣΝΑ) ενέκρινε την επικαιροποίηση του
κειµένου της δεύτερης αναθεώρησης του
Περιφερειακού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης
των Απορριµµάτων Αττικής (ΠΕΣ∆Α).
ΣΕΛ. 6



Τελευταία νέα από την εφημερίδα