Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Αναδρομικό "κούρεμα" σε συντάξεις ΟΑΕΕ - ΙΚΑ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ω ζξξζι;;Σ;ζΞ;;1 ι: Ζ ΣΤΟ 88' ΕΝΩ ΤΟ Ζ _ Ϊ
Ζ ΣΚΟΡ ΗΤΑΝ 1-2 ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΟΡΥΛΟΥ 1
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ι `, :7^”””
ι;_.“.“¦ι_ ι “μι
Τ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΠΑΟΚ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ >;
Ε|ΣΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝ|ΣΠΚΟ ΧΩΡΟ -ς
““ ως ΜΜΜ δι `ἑ|ῆδ“ “
Η γ Ύ _ 'Τ σε .Ι Ϊ  τιιιιιιιιιι 
6 3 ΣΕΑ|ΔΕΣ ΡΕΠΟΡΤΑΖ Ξξ`=ἔἑἶ 
Ο ε τ Πέμητη 3 Μαρτίου 2016 - Αριθμός φύλλου 1.833 - Τιμη 1,30 € - νι·Ννιι.ε-τγρσε.εοΜ
Η `σπιτια" ΠΡΑ 9Μ0Λ0τΕι= δ 7 . Β .
_“ ““ῷ“1..“.
ΤΕΜΕΣ · :· : Δ
"ΗΤ ΔιιιιιΔ··· ι ι Δ 'ι' ι Δ ιι
Δ ···· ·
· · ο
Μόνιμοι ··ι<ἀτοιι(σι“
| Ι ο · ο ο · ο · · · ο ο · Ο Δ
χ' ε5   5 Ο Ο ¦' ' Ο Ο Ο Ο 'Ο Ο Ο Ο ' Ο"'
Ο ' Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Δ 2 · ' Ο Ο Ο ' Ο Ο Ο Ο
 Μ Η Η , _ γ ,  ι · · · · · ο ο ο · ο · .
 “Ε__Ε ζηταει __ αησ 10.000 ““;Ε““ 
αηό τους δήμους μετανάστες συ- Παραλήρημα αηό εκκ>ε“ε·“““Σ¦.¦Μ
έως και 40 νέους νωστίζσνται στην τον Σλοβακσ ι ι · ¦ ι ι ιι γ :/ι2|2ΒἔἔξἩΑΞωω“εΜε».
καταυλισμούς Ειδομένη, ενώ ηρωθυησυργό ι 1 ¦ ¦ Η - ιγ¦ γ- ¦ “Μ Μ Μι
ανα εβδομαδα για ηερισσότερσιαηό και σκληρη γ · · ΠΜ η · · ΕΜωΞωωἔ¦ῇἔΞ°°"" Η ςΜΨ
τη στέγαση των 5.000 έφτασαν αηαντηση αηό ι γ | . ο 'Η' Ι Λ | | “εκκΡΕἔ¦¦ω“ΜωεΠ Με Μι; Ἡ=ἐ=ἔ=Μ=ΜΜἩΨΜε
Προσφύγων χθες στα νησιά τη Ν.Δ. “Λ Δ ι | | Λ | ΜΜΜΜ° Μ :πμ 122 ΠΜ: ΜΗΝ! “ΜΝ
τα Τι . ο Με “25 ΜΜΜ ΕΜ  
ῳΞ““ ` ι ΜΜωΜσΥ ω 95887 Βοαιιε ΛΕΞΗ
“ΠΑΓΩΝΕι“ ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ Πιτ ΜΕχΡ ΝΑ... ΞΞΕιΑΣιΕι ιο“χΡΕοΣ ι 
γ Νικο: κΑΡΑΝιιιΑ: 
" › ΣΕλ. 211-21
ΤΗΣ ΜΕΝΕΓΑΚΗ
ΚΑ| ΤΩΝ
ΠΟΥ Δ|0Ρ|ΣΤΗΚΕ
ΣΤΟ ΜΑΞ|Μ0Υ
Ψ· 4 “ - ',
Ι ΜοΝοΜΑχιΑ χιΜβι-τΡλΜη
τι». τοΝ ΛΕΥΚΟ οικο η
Β :9:11 'τι τ:: :::ι1:ι;: Η :Ξ τι:: :ι Ε::::5::: ιι: τ:Ξ;:“:::ι::::::
οιΑΡκογΔΕΣ“ΞγιιΝΗΣΑΝ“ 1 ή” “ ΣΤΟ ΦΩΣΟ“ΚΡΥΜΜΕΜΣ”
Π|ΟὴΝΩΕ|ΣΛ0ΓΩΖΕΣ1ΗΣ - 6 8 οιιτιιιοτιοι ιιογΣοΛιιιι
_ %..
:.:ιτ:;:: :ϊ ι ]ῖ];ὶ¦__ι__;[ :1:;;::;.:Ξ;;::;
Ο' ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΟΒΟΥΝ
1010111141 ΛΟΓΩ. κΡιΣΗΣ
/ ι_¦;.ξ. ΕΕ. Ε.μ“.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα