Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΖ 03
ΜΑθΩΝ'ΟΕ
ή ¦ =  7 | -  Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ _
ΤΕΤΑΕΤΝ 2 ΜΑΡΤ|8Τε . ΜΘΜΜ Κω ΤΤΜΝ:,1.30€  Τ|Σ.18.°° ΕΩΣ ΠΣ 02.06
.· ΑΤ" ο  Η Ε, Ι 
'ΕΑΒ η ω· .
' · Α μΤ·Μ Τ _ ΤΕ
Η !(Αθ_ΗΜΕ[9β|θὲη ,Η ΕΦΗΜΕΕ1Δ: ΤΗΣ Ε. ΕΛΛΑΔΑΣ
_ Δ . η .
9·  .
Τ χ χ “ -|
ΠΑΟΚ - ΟΛΥΜΠ|ΑΚΟΣ
ἔ·'| .'Ν;Ν_ γ χ·
φοΕΤΕΑΕΕ· ο Τ·Αοκ .
Τ·Α;Τ9 ΑΑΜΑ Μο:: η
Ο ~ ΤΕΛ|ΚΟ
ΠηΝΑΝοεΤ9ΑΗ Ο ογε
ΕΞΩ ΞΕρΝΤΕ·Τκε
©Τ%ΝΤ9¦ εΤοσ πΑικΤΕε:
πΕοεΕΞΤΕ ΠΡΩΤΑ ΝΑ- ἑ
..ΜΝΑΕχΤεγΜΕ Τκο
εγεΤΑεΕ·Ξ πΑΕ: ΑΕΝ ΕΠΕ·
¦ ΝΑ ΜεογΜΕ Α·κΑ·ΩΜΤΑ
~ΝΤοΤ·Εε
ΜΑΜ Ν
,#ΜΑ _ χ.
Ψδἑ -2+ ζ
σ ς .ΑποΕΤΑΗ
 ΑΥΤΩΝ... ΕΕΕογΝ ΝΑ κΕΕΑ·εογΝ ΤοΝ ρΑγΜπ|ΑκσζκΑ· Πωσ"
 ΜΑΝ Το ΜΑΝ Απο ΕΕΕΤΕΤΝ 95 ~ΤΑ 4 ΑΞΕΧΑΣΤΑ ΜΑΤΣ ' “
Μ Σελ 21-28
)   ΑΦΕΕΩΕΜΑ“
 ΜΕΤΑΑο ΝΤΕΕΜ·Τ·
[ΜΑΤ ' ό) ΑΠ) ΜΔ Τ
ΤΗ:ΜόΝ:1 .
«ΕΜΕ|Σ ΟΑ
ΤΟ |'ΥΡ|ΣΟΥΜ Ε»
ΕΝΠΜΕΝΟ| Ο' |'|Α|ΚΤΕΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΗ ΚΑ|
Α|'|ΟΦΑΣ|ΣΜΕΝΟ| ΝΑ ΑΝΤ|ΣΤΡΕΨΟΥΝ ΤΟ ΚΛ|ΜΑ ί
 ΕΕΡοιΑ Μ
ΞΕΡΟΥΝ ΚΑΛΑ
ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ
` ' |'|Ο|Ο Ε|ΝΑ| ΤΟ ΚΑΛΟ ΣΕΝΑΡ|Ο Γ|Α
ΤΗΝ ΕΚΚΑΘΑΡ|ΣΗ ΤΗΣ |'|ΑΕ ΑΡΗΣ
' Ο' Δ|ΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΗΝ |'|ΕΡ||'|ΤΠΣΗ
ΤΗΣ ΛΑΡ|ΣΑΣ
@Η Σελ 10,11
ΖΩΗ ΤΟΥ
·- Σελ 6,7
' ΕΝΑΝ ΜΗΝΑ ΕΚΤΟΣ
Ο ΜΠΑΡΤΟΛ|Ν|
' ΝΤΕΜ|'|ΟΥΤΟ
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ
ΜΕ ΟΛΥΜΠ|ΑΚΟ
' «ΜΑΠΑ» ΓΚΕΝΚ
Γ|Α ΚΑΡΑΣΑΛ|ΔΗ
~ φα Κ .Γ ἶκ
Μ ΝΟ λ , Σ
- 5 Α
Τ Τά Χ 7
Τί!! Π.
[Π «Μ» ΣΚΑΝΑΡΕ| ΤΟΥΣ ΕΝΤΟΣ ΕΑΡ
ΟΡ|ΑΜΒΟΥΣ ΤΩΝ Κ|ΤΡ|ΝΠΝΚΑ| |'|ΑΡ%ἔΑΖΕ|
ΤΑ ο·ΤΑΑ Τ@γεΏΕ ΤΝ ΕΜΕΑ ΤΩΝ ΑΕ·οΜΕΝ
Ν επΑΝοε-ΑΑ:ΑΕ·ΑΝε εΤο ΜΕΤΝοΕοΜ5 95.5: ι;¦ΜωΜΜΜ¦  - :ι Ί ' ' Δ '4' · · Δ Μ|'|Αὶ|(Ε|'»=
«ο ΝΕΑκΑΝε ΔΕΝ Ε·χΕ ΕΑΕψΕ·ε ΠΑ πΕΝΤΑΑΑ» ΔΜ..Μ   ¦ Δ Τ Δ . - εγΝΑ . 41