Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
ν σε· Με· σσσετσ
σσωτσΜπττσνσν. ΜΜΜ
ισ· των στ σσσΜεστς...
Γράψε' ο ΠΑΝΟΣ Α0ΥΠ0Σ Σελ. 2
ή· ν Δεν ντόστννε στον νννσ Σ
  στν ·ΜσΕσνσσστσ·
` Γρήφετ ο ΤΑΣΟΣ ΤΣΑΤΑΑΗΣ Σελ. 2
 Ϊ .ΙΙ-Σ
σ""'| Μ
 όποσΔἴιπομνὴ γνώμη,
 όἶολόγοἑ13Ήπα<Δίκπχτου 7 ο 7
Σ4ΥΜΠἑοὲπκΑΝΣτπ  
Δ|ΚΓΡΑΦ|Αγτ έ¦οσλ5›7ἩΜ Επεσε
το οιΜονό
@ο σντό στο
σΜπτστσπε ισσσνσ
π «<ΒσσΜτσσσ»
η πό Δ ἑ ὰ
ν Ν;” 
. 7  Έξω ι .
ΜΒΑ τιν χοεΣτΝΗ Σγ.ΜοΜἙοχεΣΛἔἔ° “
Με ΜΜΜ; ΑΦΟΥ ΠΜ ΝΕΑΔτοΡΜΝοΣπ,
= ,ΘΑ Σ¦νΜΜΕτΑΣχογΝ|ο 3οέ κενο 405
 Ιῖ4*"ὐΜπ10ἶ1ροόοπΞ: Εἱμοτ ΑΕΚ! )
τ Αν η ΙΜ ,Σ , 7 - ε κ
Απόλυτη επιβεβαίωση Με «ΩΡΑΣ»
Το ννσπό τον Μινι
Ύ στπν "σστσνσντσ
Ο όρόμοε για ΚΟΥΠΑ από τπν πρώτη σεζόν Με επτοτροφόε, περνόετ από τόνε όσο τ  Με ”`σγὡνεε με τόνε Περτοτερτὡτε8   ο  _  7
77 των ΝΕΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ Από τοπ
Μόνο ο Μπσκόκπε δεν προπονήθηκε χθε8 · Γκόλο, Μόντολοε, Κορόερο, “"^"ΡΟΦΟΡ'ΟΔΟΤ"» ΚΩΠ^ "^'^ΤΣ"(^:
 Σοίλε6π8, ενισχύουν οφόντσοτο το «οπλοστόστο» των επιλογών του Πογετ Τον ΜνΙσ£σνον Μένουν σνσν 'ΜΒΜ