Πρωτοσέλιδο Η Πράσινη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΝΗΚΕ| ΣΤΟ ΛΑΟ ΤΟΥ
Ρ ΜΕ ΧΑΝΤΕΡ ΚΑΕ.. ΚΟΣΜΟ ΣΤΗ ΜΑΑΑΓ Α!
[Ω Μ ΔΣ Η ΙΝ Η Φ'ΑΑΒΛΒ' ΑΠ" ΑΓΓΑ'Α Κ' ΑΛΛΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Σελ
κε0κΜεΡι“ σΛπΝτπΝ ΜΝΑ8κΝΑϊκΜ ΜΜ2ΜΜ2·Μ υ.·'Μ0ν2873 ΜΜΜ” ^γΡ'° Η" "ΑΠΡ" ΤΩ" «"Ρ^Σ'"""» 22
Η ΑΝΑΓΝΩΡ|ΣΗ ΤΟΥ <<ΣΤΡΑΤ'ΩΤΗ» ΤΖΕ.|·ΜΣ
Ο ΕΜΠΡΟΣ
ΑΝΑΝΕΩΣΕ
ΠΑ ΔΥΟ ΧΡΠΝ|Α
το ΣΥΝΒΠΛΑ|Π
ΤΟΥ Δ0Μ|Ν|ΚΑΝ0Υ
Ν . 7
_ Γ-)·.·. _ Η »Ο
. Δ ~ · ` μ ···ε,
Σελ· > ν μ .· ο”
.Ω ¦ .` _.
ί · . γ> . η.
._ :' .2. _ ·'·'%·
· ' 4 ' ` .
π · Δ . “ '.
. . |
. ` / . ί 6.·
'Ἡ. ›
' π Ι
.¦ Α γ 4 Ε
· | η( Η' ' ' '
·· . ι · Ξ
. . "2 .Ί _ ·  “ · Ε
-.._ Ί .. _:;. Η “σ · ··;' .
“ΕΜ 'η ο....: _;;  ε:
_ . .___.·· 4.
. ···ρ_ ,_“.ἰ· . μ μ
· . . “ ·“ὸω .8:84 . · “: 4,·
. ... κ· .. ·_ μ η »4 .
. -- Α ' Σ Δ _ - ' Ν Ν '· ·
..  . ·
Ι · .
χ . ;_..ἱ. .Ϊ
. · · 'η. · ··Δ··
ξ Ρ . ί  γ · β 3: .·_-:' .Ό- `····
· Δ _ έ. ἡ | .Σ- .ἴ. .Μ Δ_. ..η
«ΑΣ ΛΥΣΠΥΜΕ Τ|Σ Δ|ΑΦ0ΡΕΣ ΜΑΣ ΣΤ|Σ ΤΕΣΣΕΡ|Σ ΓΡΑΜΜΕΣ Τ0Υ Γ ΗΠΕΔΠΥ» ΟΜΙΧΛΗ"
«ΒΑ ΠΡΟΣΦΕΡΠΥΜΕ ΠΠΑΥΤ|ΜΗ ΥΠΗΡΕΣ|Α ΣΤ0ΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ Φ|ΑΑΒΑΠΥΣ» 
«ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ| Ο ΧΑΡΤΠΠΠΑΕΜΠΣ ΑΝΑΚ0|ΝΠΣΕΩΝ κΑ· Το ΑΝ0ΥΣ|0 ΠΑ|ΧΝ|Δ| ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ» Μ.8μΜ2£.Ψ
ΠΑΜΕ'ΚΑΤΠΛΠΝΗΜΗωω
Ο ΜΑΧΜΤΗΣ ΕΠ|ΣΪΡΕΦΕ'
"Ρ°ΣΤ|"^ ΚΔ' 9  ›- 'Ψ   ΣΕΧΡοΝο ΡεκοΡ·ΣεΛ.ε
 ΣΜ"Ρ" Γ^"ΣΣ^ Ψ ·  ππγΕΞ“τΕ·ΣΗΜΕΜ2μ.› “ΜΗ
 ¦ Σ ΣΤΟΥΣ "Α'ΚΤΕΣ πΣΣκΕωΕπΜΜκΑΗο ΜΜΜ
[β _  ω. -- ΜωκωπΜΜΜΜΠΜω
Ε -, _ ΧΒΕΣ ΣΤΟ ΚΟΡΜΙ' 8-7 πΑΑΝΜογηΑΜΜΜΜΜκο ωΜ«ΜΜΜ·Μτ·

Τελευταία νέα από την εφημερίδα