Πρωτοσέλιδο Goal News:Recognized text:
ΠΑ ΟΚ ν8 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ @ζ Ε
Α“0ΜΜ Με 0% ΤκΑΜΟΤΑΤ ο Τ5Ο+ ΕΤΔΤκΑ ΣΤΟΙχΗΜΑΤΑ   ΕΕ π“.“ω.ω“Ε 
.^Ε · ΜΑ' Τ Υ `| 'ΝΥΓΜΑ ~ .ΜΟΗ κ: ΤΜ' Λ ο( ΔΗΜ ΤΑ!) "ΨΗΛΗ ΤΜ; ΜΒΑ Ρ: Τ ΥΚΝ·Τ )ΥΜΤ.'! ΤΗΧΜ ΣΤ ΑΤΑ" ΟΝΑ ' ΑΦΚΙ"Δ Η) Τ ἱ(ΤΤΧ'^ΜΛ -ΝΜ“ΤΝ) ΑΤ ΟΝΑνΝω·€ | ΝΑ ΑΜΗΝ = ΛΣ] Σ 3 ΜΝ *."-τ ΜΒ! Μ' Υ Α4' ω ΗΜ( Μ ΤΠ ΓΝΗΣΙΑ) "ΤΟΝ ΤΗΝ ΟΝΑ" Η 'ΟΥ ΠΑ·ΧΝ'Λ'ΟΥ
εε χΕοΝιΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
4 |·| Β|ΒΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ  Ϊ 
ΣΕΛ|ΔΕΣ  ΝΝνν5ΕΝΤρΑΟΟΑωρ
Με ΟΛΕΣ
Τ|Σ ΕΤΟΙΜΕΣ
ΣΤ·ΤΜΕΣ Δ
ΤΟΥ ΟΕΣΜΟγ ν
ΤΜ" Τ ο (Με ΤΟ ηΕριΟΔ·κΟ 2 ο | Τα”  ι
.-,`,
 ΕΛ|ΔΕΣ Ο
 ΟΦ Φο
ἐΘ5 ι
8 τ _7 ς
 ' ΟΛΟΝ ΝΑ' ΟΝΥΝ|Τ|ΛΝΟΣ ΔΕΝ Τ'Α|ΖΟΥΝ ΝΟΝΟ ΤΝΝ 'ΤΡΟΝΡ|ΣΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΕΝ|ΝΟ 8
. γ ' “ ζΜΑΝ ΝΑ' ·Τ|Λ Δ|ΑΦΟΡΕΤ|ΝΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ· ΤΝΝ ΕΤ'ΟΝΕΝΝ ΝΕΡΑ ΤΟΥΣ Ο
. ευ Εν·νΟ πε
' Νο μη χοοε| τον μονοὁΤκο του π ' Μετοἐι5 οττε5 οοο ΔΕΝ
οτοΧογιοφὲτοε θέλει κοιΑντερλεχτοΟλυοο|οκο8
οΔ1κὲφολοε'Στονοοοοτολο Δ / Θελειμὲοωτο5...ΤοομΠο5
οκλοοο5.οροβο6ισοο ΧοοΙσο · Δ νο ὁιοοκεδοοε1τι5εντοοὡοεπ5
γ|οτον 1 Ιοδο'«κοοτο». _ = 'ΟὁογΟΕΟιὁοο νΤκΕ5
' ολλο ΟΧΙ οοφοκτικο νεμοτο Τ.” Ο". στο ορωτοθλομο
οΤοομοο ' «Ονειρωομοι -“··- κ ' Εκτοε ο! Μοζοοοκοο
“ΑΗΚ κοι ΖντΤελοο
_ νοδιολοθεΠο οθονο'Ικο Ο 
οοὁΟοφο|ρο» δήλωσε 9_“.Ο. ' ΦοοοτΕρ. Κομοιοοο. ΣεμΠο
Ι :ΜΜΕ η». Ι.. `
οοΟ το Νέο γορκο ο ΣοββΤδοε κοκ ΜιλιβΟνεβιτ5 Οτοο5 Η
/ἑ:Μ ὅ
οΑΛΑΟογΖοΤΤοποοΕΤΕπΜκκΜ Μ·ΜΜΜΜΜπΜ ΜΜΜ ΗΜ ΜΜΜ
ΠΜ°--·“ΜΤ“Υ“ΜΜΜ Ο   ΜΜ"'"°ΕΜΜ"π“ «ΕΛΛΗΝΑΣ ΜΑΓΟΣ» ΠΕΝΤΕ «κΛΕ|ΔιΑ»
ΜΕΝΑ Απο ΜΑ ΑΤΟΜΑ ¦  Μ ἑΜποΜογ ,. _
ΑποΤγχκκΕκκχΡοΜΑ   ' ·
ΑΥΤΑ ΟΑ πε·
γ . 7 . ι . ,
Οιτοε15οξονε5: Ι.ΑοΟφοοτ·ΟοοοοτονκοοΜοΠοοεχειὁεχΘε4  ωΝΒ^.οΔ_Μνγ"όΠωΜ$ '0ιπωκτεεηοΜΜΟεον
ο Στοομοτσον| 2.Προοοοθειο νο οεοοοεΙ “μονομοτο“ (κοκ) εντοε   Προσκάλεσε °εΜμονό την ε|κὁνΟωυ Ατρόμητου
το50μο605 3.κ<νοοο νο βγω) ΤὸΤοεοοοΟοτο τον" Α · '«Πρώτη»τΟυΧόβου
*μ* ¦ . γγελοπΟυλΟ ,
ΜενΕπ Πλεον ο οοουργΤκη οΠογροφΠ γ|ο νο ΜΜΕ! ο ΜΠΕ ω"γΤρ¦Μλ"
ΤΙΝεΤΑ|ΤοοΑΡΗΣοΝΠεΡΤκΜεΤοΝ ΑΤΡΟΜΗΤΟ Λ- κο·νο=.μ ονοΤΕεΔοο|κοὁοοΜ οὁε|ο '.ΜΜ·Τ·ΜΜΜ