Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: Τρέμει το Μαξίμου για κασέτες με Ψυχάρη - ΤσίπραRecognized text:
ΜΝ ψ ΠΜ
Ό" Η Μ ,ω
Μ ω' ' ' ω. σου.» 74
Μ τω 2ΗΜω Ζωα
ὲ_ <<κῆεί6ωσαν>> οτ μειώσετε ααα 2% έω5
“Μ 20% σε οῆεε ττ5 ετττκουρτκεε συνταξε·5
ΥΠΟΝΟΟΥ|ΕΝΑ ΠΑ ΜΝΗΤΟΦΟΝ|ΕΕΕ ΒΑΖΟΥΝ ΜΤΒ ΣΤΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ Με ΤΟΝ ΜΟΗ ΤΟΥ ΔΟΛ
Γ Ο'..<;ῇ_·.ὸ ἰΞ:”ὶ”· ;Ϊ'·'_7.·7 η· τ Μ
- ~ τ Η '. ~1Μ_·
τ “Ζ · Κ `Ρ=| ω τῷ! '1 Δ' ,:![
. -Δ Ι 'Ο Λ. _ υ
 ·. - Σ ανα τ
- : ~ α
· 7:· ϊ Η: ·· '~ Η - · · ., .Μ ¦ 
-·θαΜωΜΜΜσσΜ
-.  :Μισο
ΜΜνσΜσ·ΠΜωΦω·υ
” ν¦·Μ·Μ·”ΜΜ ϋ-ΜΜὑ-ο”
ΜΛμΜ·ω" ΜαΜ
Τ Μ Μ Μ
.ωωω“ .αω”“ω“ΜΜ”ΜΜ ,_, ·
: :ΨΑ
τ _ Π 'ασ Δ
“ .π ' Ο χ · “ Ο: '
"ΜΜΜ Μ'Μ"Μ!Μ¦ 23ῶἀαῆωηκααΜωτὸααστπνἱαρωωεέΜω
η Ι _ _ 4_ Ρ τ ωτωσωΜῖἀὡδωΜΜΒὡ8ώῷῷω
ΔιΉτιΠ@Σ τογ Ο ΜΜΠΑΝΑκτ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓεΡΜΑΝτκο ΤΥΠΟ
ΣΥ ΜΜΜ”ω"Σ Ύ θα απαρξααν νεκροι στην ΕΠΠα6α
ΗΛ χ των Η ν 'ν
Ο·ΜωΜωΜ&” Μ.ΜΜωωω-Μ“
ΜΤΜμΜ-·Μ ω·Μ·ίΜ·αΒβ-·-ωβ
Μπι··ΜΜΜΜωΜ Μ·β.·όοΜΜΕ£ωαΜ
Μ ·ΜΝῳσ· Ωω με· ω πΜνμΜῳΝψω-Π
-ω··Μ··ΜώΜΜῶΜ ΜΜωΜ τω·
Πῆαασ·ότερα8
στον κόσμο
παραμένει
ο ΜΜΕ! Βέττα!
Μ·ΏὑΓὡὐΜμ·
ΜΜΜ ῶ“`-·
ΜΜΜκΜΝΒ
Οι Με ΗΜ* ώ·Μ,Μωω.-ωπ
ΒΒΜ·ώΜΜ-α· ο·
μ·ωε“ΜΜ°·
Μ·- Μ.Μ·ΜΜΕ_
ωωΜΜα*Μ
Καῇαατῇρ·α
οτ εῆῆαντκέ5
τραῆακέ5
ΜΑΕΕκοεΜτοντοΒε 
Χετρατερεαα η ατκαναρτκα
κατασταση στα χωρα
Μ···μΜ·ωω· ΜααΜΩΜΜ ΜΑΜ Μ Μ ΙΟΒΕ.
Η Μ" ω”Μω “τω ο
ΜΜΜ·Μ 23. ^ Μ
'ΠΜ αφ - '“ΝΡ# Στο 24,8% ο· ΜΜΟ· ΜΜΜ ευπ05τΑτ
ΜΒΜ" ΜὑΜ·ΜΤ ΜΜΜ- ! - Π “
· Μ , ¦-·μων- ω..- Δω _ Εδω σε Η Μετα: να
σώ%ωΉαω Είμαστε αρωταθῆατέ8 στην ανεργία - τη:ν:τε;;8τ:
ΠΕΒ-4ρ·ωΜΜΜ·Μ"¦ΜΜα _ σ'ΠΠηα60Μ0`
Μ0ΜΜΜ·ω·Μ η τ. μ
ωΜ·ῳώΜ“. :Ειδα Α" Π Π Η ,ων _ω“
τ“·““¦ κ ...Δ
  “  'Ι Ο · Σασωαμφυμω·Μω °
τ :ζ "ΡΟΜΗθΕγΤ|κΗ; 1.. ...ρ τ -_ ΒΜφ¦¦¦ |
 ¦ ΠοτΏΜΜ των ΜΜ...μ7ζ/? τ “'43 ;:|;;ἡ θέ Ό έ” ζ ὁ) #79; ›
Δ Π ·.; ψ 
“Μ ιΜ!5 ν Ψ·Ψ# ιαταααατρ'ατεὐτηκα
 Με Ενοαῆεε Δυναμε·5
:ωΜτέΜαΜΜ·Μ