Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
02-03-2016·
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧίΑΑΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΒΡΟΧΕΣ: Νεφώσεις μέ βροχές καί σποραδικές καταιγίδες κυρίως στά δυτικά, τά νησιά τού
Αἰγαίου καί τά Δωδεκάνησα.Ἀνεμοι δυτικοί,
στά πελάγη 3 έως 5 μπωφόρ. Μικρή πτώσις τής
θερμοκρασίας. Στήν Ἀθήνα έως 20β.
Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016
'Ησυχίου μάρτ. Θεοδότου έπιακ. Κυρηνείας Κύπρου,
Εύθαλίας παρθενομάρτυρσς, Νικολάου ίερέως του Πλάνα.
Σελήνης Τελ. Τέταρτο
Ἀνατολή ἡλίου θ.55'-Δύσις 6.20'
Ἀμερικής 9, Τ.Κ. ί0872, Ἀθήναι, εειίεηεπε@οιεηει.ατ
Τηλεφωνικό κέντρο: 2ί 0 822088ί, Φάξ: 210 324807ί
Καταχωρίσεις: 2ί Ο 8220482, Συνδρομές: 2ί 3 οι 70870 - 2ί Ο 8227870
Ἀριθμ. Φύλ._ 40392 ι Τιμή ίσο ε
"Ετος ί22σν
. Γιά όλα φταίνε
οί άλλοι...
“Η Κυβέρνησις τού Σύριζα, τήν ὁποία έμπιστεύθηκε πέρυσι ὁ έλληνικός λαός, παριστάνει ότι τά κάνει
όλα άψογα τα όλα τά δεινά πού έχουν προκληθεί κατά τό τελευταίο δωδεκάμηνο, φταίνε οἱ άλλοι. Οί δανειστές, οί Εύραπταίοι, οἱ Γερμανοί, οἱ Αύστριακοί. 'Η
ἴδια ή Κυβέρνησις δέν φταίει γιά τίποτε.
Κατά τό πρώτο ἑξάμηνο μετά τήν άνοδό της στήν
ἐξουσία, ή Κυβέρνησις ένέπλεξε τήν χώρα σέ μία
άτελέσφορη διαπραγμάτευση μέ τούς δανειστές. Τό
δίδυμο Τσίπρα-Βαρουφάκη ακολούθησε τότε ένα
σχέδιο πού εἶχε σκοπό νά έξουθενώσει -ύποτίθεταιτούς Βύρωπαίους. ῦΕκείνοι άποδέχθηκαν νά καταθέσουμε έμείς τίς προτάσεις μας καί όχι νά τίς ύπαγορεύει ή τρόίκα. Τότε άρχίσαμε νά τούς στέλνουμε
άόριστες προτάσεις τίς ὁποίες όνομάσαμε «δημιουργική άσάφεια». Καί όταν τά πράγματα έφθασαν στό
άδιέξοδο, ήλθε τό πυροτέχνημα τού δημοψηφίσματος
πού προκάλεσε τήν καταστροφή. Μαζική έκροή κεφαλαίων καί κλείσιμο τών τραπεζών.
Γιά όλα αὐτά, ή Κυβέρνησις καί ό Πρωθυπουργός έπιρ ρίπτουν τίς εύθύνες στούς Εύρωπαίους.
Αύτσί έκλεισαν ή έστω μάς άνάγκασαν νά κλείσουμε τίς τράπεζες, λένε. °Εμείς δέν φέρουμε καμμία
εύθύνη."Ομως προχθές ὁ κ. Τσίπρας χαρακτήρισε
τόν πρώην ύπουργό Οἰκονομικών, μέ τόν ὁποῖο σχεδίασαν καί έφή ρμοσαν άπό κοινού τήν άδιέξσδη πολιτική τού πρώτου έξαμήνου, ώς «άνόητο». Δηλαδή
άπεκάλεσε άνόητο τόν άνθρωπο πού είχε έπιλέξει
ώς βασικό συνεργάτη! Ἑπομένως φέρει καί ὁ ίδιος
τεράστια εύθύνη γιά τήν «άνόητη» έπιλογή του καί
τήν ζημιά πού έπέφερε αὐτή.
Τώρα τό ίδιο τροπάριο έπαναλαμβάνεται μέ τό
προσφυγικό. 'Ολόκληρο τό πρώτο ἑξάμηνο, ή Κυβέρ
νησις Τσίπρα άκολούθησε πολιτική «άνοικτών συνό
ρων». Καί μάλιστα έπαίρετο γιά αύτό. Άραγε δέν
έγνώριζε ότι στήν Τουρκία είχε συγκεντρωθεί μεγάλος `άριθμός προσφύγων άπό τήν Συρία, οί ὁποίοι περίμεναν τό έναυσμα γιά νά κατακλύσουν τήν χώρα
μας μέ τελικό προορισμό τήν κεντρική Εύρώπη; Τό
έναυσμα αὐτό έδωσε ή τότε ύπουργός Μεταναστεύσεως, πού έκλεινε τό μάτι πρός τούς πρόσφυγες καί
μετανάστες. Καί έτσι τά πρώτα κύματα προσφύγων
μετετράπησαν σέ τσουνάμι.
Καί γιά τήν ἐξέλιξη αύτή, κατά τήν Κυβέρνηση
καί τόν Πρωθυπουργό εύθύνονται οἱ Εύρωπαίοι καί
συγκεκριμένα οί Αύστριακοί πού πρωτοστάτησαν στό
κλείσιμο τών βορείων συνόρων μας. Ό κ. Τσίπρας
έμφανίζεται ώς προσπαθών νά άντιμετωπίσει μία
άνθρωπιστική κρίση πού ύπερβαίνει τίς δυνατότητες
τῆς χώρας, Μήν Μίαὁ ίδιος είναι Μαιος-"Ομως
ή πραγματικότης είναι πώς φέρει τεράστια εύθύνη. Ἡ
δική του Κυβέρνησις υίσθέτησε τήν πολιτική τών
άνοικτών συνόρων καί έσπευσε νά κλείσει τό κέντρο
στήν Ἀμυγδαλέζα. Καί δικής του έπιλογής ήταν ή
ύπουργός Μεταναστεύσεως, πού μέ τίς δηλώσεις της
άνοιξε τόν άσκό τού Αίόλου.
Μέσα σέ ένα χρόνο έχουν διαλυθεί σχεδόν τά
πάντα. “Η οίκονομία δέν λειτουργεί, πλούτος δέν δημιουργείται, οἱ άνεργοι αύξάνονται καί τώρα μέ τό
προσφυγικό τό κράτος έχει σηκώσει τά χέρια ψηλά.
Ἀλλά ὁ Πρωθυπουργός έπιμένει νά μήν άναλαμβάνει
τίς εύθύνες του. Γιά όλα φταίνε οί άλλοι... Ζ
Όδός διαφυγής
  άπό τό ῦΙόνιο
Τό κλείσιμο τών συνόρων καί έξοδος τών προσφύγων
ΚΑΘΕ ή μέρα πού περνά καθιστά
ὁλοένα καί πιό δύσκολη καί σύνθετη τήν έπίλυση τού μεταναστευτικού προβλήματος, πού διογκώθηκε
ἐξ αἰτίας τών τραγικών χειρισμών
τής Κυβερνήσεως καθ9 όλη τήν
διάρκεια τού περασμένου έτους,
άλλά καί λόγω τής άδυναμίας τής
ΕΕ νά χαράξει καί νά έφαρμόσει
μιά ένιαία καί ρεαλιστική στρατηγική. Σύμφωνα μέ τίς άρμόδιες ύπηρεσίες τού ΟΗΕ, 120.565 πρόσφυγες καί μετανάστες άπό τήν Μέση
Ἀνατολή καί τήν Βόρειο Ἀφρική
εἰσήλθαν στήν χώρα μας μόνο τό
πρώτο δίμηνο τού 2015. Πολλοί περισσότεροι άναμένονται τούς προσεχείς μήνες, καθώς θά βελτιώνονται οἱ καιρικές συνθήκες.
Στήν Ἀττική, δεκάδες χιλιάδες
άλλοδαποί διανυκτερεύουν σέ καταυλισμούς: Στόν λιμένα τού Πειραιώς, στό πρώην άεροδρόμιο τού
°Ελληνικού, στό πάρκο «Ἀντώνης
Τρίτσης», στήν πλατεία Βικτωρίας,
στόν "Ελαιώνα καί άλλού. Περίπου
8.500 βρίσκονται στήν Είδομένη,
δίπλα στά ἑλληνοσκοπιανά σύνορα, περιμένοντας έπί ματαίω νά συνεχίσουν τό ταξίδι τους πρός τήν
Βόρειο Εύρώπη. Πουθενά δέν τηρούνται ούτε οί στοιχειώδεις
συνθήκες ύγιεινής καί άσφαλείας.
Τά βόρεια σύνορα τής χώρας
μας έχουν έπί τής ούσίας κλείσει.
Τόν λόγο τόν άπεκάλυψε ὁ ύπουργός °Εξωτερικών τής ΠΓΔΜ, κ. Ποπόσκι, σέ χθεσινή του συνέντευξη
στό ΒΒ(Ξ: «Τό πιό διπλό γιά τήν
ΠΓΔΜ θά ήταν νά άποχωρήσει
(άπό τά σύνορα) καί νά άφήσει
όλους τούς πρόσφυγες νά περάσουν. Τά κράτη-μέλη τής ΕΕ πιέζουν άκριβώς γιά τό άντίθετο», ύπεγράμμισε.
Σὲ πολλές εύρωπαίκές πρωτεύουσες, ὁ περιορισμός τών μεταναστευτικών ροών θεωρείται ζήτημα πολιτικής ἑπιβιώσεως γιά τίς κυβερνήσεις. Θέλουν ταυτοχρόνως νά
Φαίνονται ότι προσπαθούν νά κρατούν μακρυά τούς πρόσφυγες, άλλά
νά μήν τό πράττουν οἱ ίδιοι, ώστε νά
μήν «τσαλακώνουν» τήν εἰκόνα τού
άνθρωπισμού καί τής άλληλεγγύης.
°Η ΠΓΔΜ, μέ τόν φράκτη πού κατασκευάζει καί τά σώματα άσφαλείας πού παρατάσσει, διαδραματίζει αὐτόν, άκριβώς, τόν διπλό ρόλο.
ῦΕνώπιον αύτών τών δεδομένων,
οί πρόσφυγες καί οἱ μετανάστες θά
άναζητήσουν σύντομα νέες ὁδούς
διαφυγής πρός τήν βόρειο Εύρώπη.
“Οπως πληροφορείται ή «Ἑστία»,
ήδη κυκλώματα διακινητών έχουν
άρχίσει νά δραστηριοποιούνται κατά μήκος τών άκτών τής ῦΗπείρου
καί τώνἙπτανήσων. Χάρτες μέ παλαιές θαλάσσιες διαδρομές λαθρε μπόρων «ξεσκονίζονται» καί οί δρόμοι διαφυγής -μέ άκριβό άντίτιμομέσω 'Ιονίου πελάγους πρός τήν
ῦΙταλία άποτυπώνονται. Ἡ έπόμενη
φάσις του προσφυγικού δράματος
θά παιχθεί στήν δυτική Ἑλλάδα.
έ °Η Τουρκία έκμεταλλεύεται
τήν άποστολή τού ΝΑΤΟ -Ύ
Ἀδιαλλαξία καί άρνήσεις κατά τίς δράσεις στό Αίγαίο`
ΟΙ Φ0Β0Ι όσων άντιμετώπιζαν μέ
σκεπτικισμό τήν έμπλοκή τού ΝΑΤΟ στήν άντιμετώπιση τής μεταναστευτικής κρίσεως έχουν ήδη έπιβεβαιωθεί. Πρίν ἀκόμη συγκεντρωθούν τά συμμαχικά πλοία στό
Αἱγαίο, ή τουρκική πονηρία έκδηλώνεται παντοιοτρόπως. Στά Δωδεκάνη σα περιπολεί μόνον τό τουρκικό πλοίο. Στήν Γερμανίδα ύπουργό
Ἀμύνης δέν έπετράπη νά προσγειωθεί στήν Λέσβο. Στήν ναυαρχίδα
τής δυνάμεως, δέν έπετράπη νά
εἰσέλθει σέ τουρκικά ύδατα. Δέν
έπετράπη ἀκόμη ή πτήσις έλικοπτέρου άπό τά διεθνή ύδατα τού Αίγαίου γιά νά μεταφέρει τόν Γερμανό διοικητή στήνἈγκυρα για διαβουλεύσεις. Καί τούτο διότι οί Τούρκοι δέν
έδέχοντο στόν δικό τους έναέριο
χώρο έλικόπτερο πού θά άπονηωνόταν μέ έγκριση τής ἑλληνικής
ΥΠΑ, άπό μιά περιοχή πού άμφισβητούν. Τελικώς έπέτρεψαν στό
γερμανικό πλοίο νά «άγγίξει» τά
χωρικά τους ύδατα προκειμένου νά
στείλουν αὐτοί ἑλικόπτερο νά παραλάβει τόν Γερμανό ναύαρχο.
"Ολα όσα έπίστευε ή ἑλληνική
Κυβέρνησις, όταν άνεκοίνωνε
πομπωδώς ότι «έρχεται τό ΝΑΤΟ», άποδεικνύονται άβάσιμες
είκασίες. Τώρα οἱ αρμόδιοι παράγοντες στήν Ἀθήνα ψελλίζουν ότι
μέ αὐτή τήν τακτική «ή Τουρκία
έκτίθεται διεθνώς»."Οτι «άπομοντύνεται» μέσα στό ΝΑΤΟ. Μόνο
πού τά ίδια έλεγαν καί πρό ἑβδομά
δος, όταν ή Τουρκία το ρπίλλιζε τίς
συμμαχικές ἑπιτελικές διαδικασίες.“Ομως ήἈγκυρα δέν ἐπτοήθη.
Δέν είναι άλλωστε ή πρώτη φορά
πού έκτίθεται. ·
Ἀλλά ή Τουρκία έχει τόν δεύτερο σέ μέγεθος Στρατό στό ΝΑΤΟ.
Καί δέν διστάζει νά στέλνει στρατιώτες καί νά άναλαμβάνει εύθύνες
σέ διεθνείς άποστολές (ῦ Ιράκ,
Ἀφγανιστάν κ.λπ.). Καί αύτές τίς
«διευκολύνσεις» οἱ Σύμμαχοι δέν
τίς ξεχνούν. Άν δέν πήγαιναν οί
Τούρκοι, θά έπρεπε νά στείλουν περισσότερους δικούς τους στρατιώτες."Οπως δέν ξεχνούν καί τήν
σταθερή άποχή τής “Ελλάδος άπό
κάθε έπικίνδυνη άποστολή πού
μπορεί νά άναλαμβάνει τό ΝΑΤΟ...
"Ε ρχεται πλαφόν
στίς συντάξεις
Ἀνοικτό τό ενδεχόμενο
νά τεθεί πλαφόν στίς
ή Η ί ¦ιι ι ι ίι
υψηλές συντάξεις άφησε ὁ κ. Ἀλέξης Τσίπρας,
ύπαναχωρὡντας άπό παλαιότερες «κόκκινες
γραμμές >>. Σελ. 2
'Επίθεσις
Μητσοτάκη
Σκληρή κριτική του
Προέδρου τής ΝΔ γιά
προσφυγικό καί οίκονομία. Ἀντίθετος στήν
άσκηση βέτο. Σελ. 3
'Η Ἀργεντινή
πληρώνει τό χρέος
Ἀρχή τού τέλους τής
χρεωκοπίας τής Ἀργεντινής, μετά τήν συμφωνία πληρωμής των μεσσε ίυιιαε. Σελ. 5
Η ίίίίΠθ ίίίί“ίΞΤ
Τό δημοτικό συμβούλιο τής Βερόνα, τής πόλεως τού Ρωμαίου καί τής
'|συλιέττας, αποφάσισε νά σταματήσει
τήν παροχή άδειών λειτουργίας σέ καταστήματα πού πωλούν γύρο, σουβλάκια, κεμπάπ καί άλλες άναι·ολίτικες
λιχουδιές. «Δέν ταιριάζουν μέ τή δική
μας κουλτούρα», είπε τό Συμβούλιο καί
ψήφισε «Ναί» μονσκούκι στήν πρόταση τού δημάρχου!
'Ωραία οί 'ίταλοί καί άξιοι πρός μίμηση. Δέν μπορεί, σού λέει, νά έρχεσαι
έδώ καί νά μάς καπελώνεις μέ κατασκευάσματα πού ούδεμία σχέση έχουν
μέ τή φοκάτσια, τήν πίτσα, τά μακαρόνια ά-λά άματριτοιάνα, καρμπονάρα, κατσιατόρα, α-λέ βόνγκολε, άλιόλιο, ναπολιτάνα καί ένα σωρό άλλες
Με τής δικής μας. Ιταλικής. Υαστριμαργικής κουλτούρας!
Μήν τολμήσει κανείς νά μιλήσει
γιά «γαστριμαργικό ρατσισμό», όπως
άκουσα ήδη νά λένε κάποιοι φίλοι μου,
παλαιοί «Εσωτερικώωδες», μετέπειτα
Πασόκοι, έπί μακρόν Συριζαίοι καί νῦν
ταλαντευόμενοι μεταξύ Τζήμερου καί
Κυριάκου! Απλά, πολύ άπλά, οί 'Ιταλοί γνωρίζουν σέ ποιά χωρα κατοικούν, σέβονται τήν παράδοση καί τήν
'Ιστορία τους, δέν θέλουν νά διαπράξουν τά ίδια λάθη με τούς Γάλλους,
πού σερβίρουν πλέον ντονέρ συνοδεία
καμῳπέρ! 'Εδώ, σού λέει, κύριε, ό Ρωμαίος περίμενε τήν 'ίουλιέιτα κάτω
άπό τό μπαλκόνι. 'Εδώ έδρασαν οί
Μοντέκ0ι καί ο! Καπουλέτοι, έδώ διαδραματίζεται ή θλιβερή έρωτική τραγωδία τού Σαίξπηρ, ή όποία πέρασε
στήν άθανασία!
_ Ἀπὸ τή Βερόνα καί τόν μύθο τών
τραγικών έραστών έμπναίσθηκαν:
- 'Ο Μπερλιόζ εγραψε τήν τρίπρακτη συμφωνία «Ρωμαίος καί ΊουΜέσα» όταν έρωτείτηκε τήν ήθοποιό
Χάρριετ Σμίθσον πού ένσάρκωνε τήν
'ίουλιέττα τό 1827 στό Παρίσι.
- 'Ο Τσαϊκόφσκι, πού έγραψε τό
ὁμωνυμο συμφωνικό ποίημα σέ μορφή
σονάτας, βασισμένο σέ τρείς πράξεις.
- 'Ο Προκόφιεφ, πού έγραψε τή
μουσική γιά τό διάσημο μπαλλέτο
«Ρωμαίος καί 'Ιουλιέττα».
- 'Ο ΜΜΜ Βετιιειείπ, στόν
όποίο όφείλεται ή μουσική γιά τή μεταφορά τού μύθου τής Βερόνα στό
θέατρο καί τό σινεμά, ως Ψεεί 8ίάο
δίοτγί
'Ε, λοιπόν, μπορεί ένας Δήμος πού
σέβεται τόν ἑαυτό του νά έπιτρέψει
νά μετατραπεί ή Βερόνα σέ ψησιαριά,
νά γεμίσει ό αέρας της μέ τσίκνα από
τό λίπος, στή θέση τής εύωδίας πού
άναδίδει τό ψήσιμο τής πίτσας καί ή
βράση τής σάλτσας γιά τίς ίταλικές
Μαρονἀ8σ;
θά μού πείτε :«Γιά κάτσε καλά,
πατριώτη. 'Εμείς, δηλαδή, πού
έχουμε έπιτρέψει στήν Ἀθήνα νά με
Ό Ρωμαίος, ή Τουλιέττα καί τά κεμπάπ!
τατραπεί σέ πόλη «τουρλού-τουρλού», μιά πόλη ή ὁποία πελάγοδρσμεί μεταξύ «μουζάκα» καί «σίς
κεμπάπ», μιά πόλη πού αγωνίζεται
νά καταλάβει τί είναι τό σσύσι, τό
ὁποῖο σερβίρεται δίπλα σέ ταχυφαγεία καί «πιττόγυρα», δέν κάναμε καλά;
'Οχι, άσφαλώς, συμπατριώτες.
'Εμείς φροντίσαμε νά καταργήσουμε
κάθε τί πού θά είχε ἑλληνική σφραγίδα,
άφεθήκαμε στά «ίμάμ-μπαίλντί» καί
στά «μπριάμ», χωρίς νά τούς δώσουμε
δικές μας ΜΜΜ. ἀφοῦ είναι βέβαιο
ότι έπρόκειτο γιά συνταγές τού Βυζαντίου καί όχι τών Τούρκων νομάδων, πού έτρωγαν ώμό κρέας καβάλα
στό άλογο!
Μέ δυό λόγια, έμείς δέν μάθαμε νά
λέμε (Οχι». Τό είπαμε κάνα δυό φορές
καί κερδίσαμε. Ἀλλά, ώς φαίνεται, δέν
μάς άρεσε...
ίΠΠΟΔΑΜΟΣ
ῦΕκμαυλισμός
καί ύστεροβουλία
Γράφει ὁ Γεώργιος Κ. Στεφανάκης* τ·
ί. ΔιλΝγογΜε τόν έκτο χρόνο δεινής κρίσης. Διαστελλόμεθα άρνητικά, διαρκώς περισσότερο,
άπό τά λοιπά μέλη τής Εύρωζὡνης. Ἀδυναμία
των τραπεζών όπως άνταποκριθούν στήν αίτούμενη έκροή των καταθέσεων σημαίνει έλλειψη
<<εύρὡ>> (1). Ἀνή'κουμε, δηλαδή, στήν νομισματική
ένωση. Μας λείπει, όμως, τό κοινό νόμισμα (111).
ι Πηγαῖο τό ερώτημα: Πώς καταντήσαμε έτσι;
"Εχει άπάντηση ὁ επίτιμος άντιπρόεδρος τού
'Ελεγκτικού Συνεδρίου κ. Κων. Τράκας. ,εκθέτει
στήν <<'Εστία>> τής 8.5.ί 2 ότι ύπήρξε «φαινομενική (ή) μείωση τού δημοσίου (μας) χρέους κατά
2,8% τού ΑΕΠ» (1). Αύτό ώστε νά καλύψουμε κριτήρια ένταξης στήν Εύρωζὡνη.
Καί στήν τακτική τής διεθνούς άπάτης συνεχίσαμε. Σκορπίσαμε άνά τήν Οίκουμένη ομόλογα
περίπου ι07 δισ. εύρὡ, τά όποῖα άφήσαμε -έπισήμως- άπλήρωτα. Αύτό διά τού άλήστου μνήμης Ρ.8.|. '
Κουρελιάσαμε τήν διεθνή εμπιστοσύνη πρός
τό ἑλληνικὸ έθνόοη μο (1).
Η. 'Η καταστροφή επήλθε. Ἡ άπατηλή προδιάθεση δέν έξέλιπε.'Ἀρχισε ὁ έκμαυλισμός της
λαθραίας διαφυγής των .μνη μονιακῶν μας ύποχρεὡσεων. Συνδυάστηκε μέ άντίστοιχη ύστεροβου,λία των ψηφοφόρων.
Θύελλες λαϊκού ένθουσιασμσύ ξεσήκωνε ή
υπόσχεση άθέτησης τῶν ύποχρεώσεων πρός
τούς πιστωτές.
Συνέχεια στήν σελ. 
Π£ΝΜ£Σ
ΕίΔΗΣΟΥΛ
Πάσο Α
σ Τό Πεδίον τού Άρεως,
τό κεντρικό αὐτό σημείο
τών Ἀθηνῶν, μετετράπη
γιά μία ἀκόμη φορά σέ
άντρο τοξικομανών. Καί
οί είκόνες σοκάρουν! Παντού σέ όλον τόν χώρο
σπαρμένες σύριγγες καί
άτελείωτα σκουπίδια. . .
Κίνδυνος καί άπό τά δύο.
Μόνον ντροπή μπορεί νά
αίσθανθεί κανείς γιά τήν
άνυπαρξία τού κράτους.
ο Τεράστια αύξηση παρουσιάζουν οί χειρουργικές επεμβάσεις πού γίνονται κάθε χρόνο. Κατά τόν
Παγκόσμιο Οργανισμό
Ύγείας, τό 2012 έφθασαν
τά 312,9 εκατομμύρια
(αύξησις 38,2 %) έναντι
μόλις 226,4 ἐκατ. τό 2004.
Ό ΠΟΥ επισημαίνει δέ ότι
παρά τήν αύξηση τών
χειρουργειων, μόνο ένα μι
_ Κρό κρατώ ἀνθρωπό
τη τος ώφελείται, καθώς
παραμένουν μεγάλες άνισότητες μεταξύ πλουσίων
καί πτωχών χωρώκ όσον
άφορά στήν πρόσβαση
στό χειρουργείο. Στίς
πτωχές χώρες γίνονται
μόνον τό 30% τών επεμβάσεων καί μία στίς τρείς
είναι καισαρικές.
ο 'Ο διάσημος Ἀμερικανός
ήθοποιός Τζώρτζ Κέννεντα ὁ όποίος είχε τιμηθείμέ
ι Όσκαρ γιά τήν έρμηνεία
στήν σειρά άστυνομικών
κωμωδιών «Τρελές Σφαίρες», άπεβίωσε σέ ἡλικία
91 ἐτῶν στήν ,ίντιάνα. 'Ο
Τζώρτζ Κέννεντυ έπαιζε
συνήθως τόν «σκληρό» σέ
πολλές χολλ υγουντιανές
ταινίες, στό πλευρό τών
Φράνκ Σινάτρα, Κάρα
Γκράντ, Γκρέγκορυ Πέκ,
Τζαίημς Στούαρτ, Πώλ
Νιούμαν κ. ά.
ο Τί ωραιότερο άπό τό
νά περάσει κανείς ένα Σαββατοκύριακο κοντά στό
Παρίσι σέ μία πανέμορφη
διώροφη γραφική κατοικία τοϋ Ι9ου αἰώνας, μέ
πισίνα καί κήπο; Τίποτε.
Αύτό σκέφθηκαν κάποιοι
φιλοι καί νοίκιασαν τό
σπίτι στό νότιο προάστιρ
Παλεζό, μέσω Διαδικτύου.
"Οταν όμως έφθασαν, τούς
περίμενε μία ἔκπληξις.
Στόν κήπο βρήκαν σκέπασμένο μέ κλαδιά ένα
πτώμα σέ προχωρημένη
άποσύνθεοη! Με γυναίκα
ντυμένη, μέ ένα δακτυλίδι
μέ «μεγάλη πέτρα», χωρίς
παπούτσια καί ἔγγραφα
πού νά δειχνουν τήν ταυτότητά της. Τώρα άνακρίνεται ὁ ίδιοκτήτης τού
άκινήτου.
ο Ἡ ΝΑ8Α ανέθεσε στήν
ΜεΚΙιοεαΜεταο νά σχεδιάσει ένα πειραματικό
ύπερηχητικό άεροσκάφος
πού θά ξεπερνά τήν ταχύτητα τοι7 ήχου χωρίς νά
παράγει ίσχυρούς «ύπερηχητικούς κράτους»,
πρόβλημα πού έμπόδιζε~
” τά Οοοοοταε νά πετούν
. πάνω άπό ξηρά. Τό τζέτ
του στήν ταινία «Ό μεγά- θά μπορούσε νά άρχίσει
λος δραπέτης» ( .ί 96 7) καί δοκιμαστικές πτήσεις γύεδω συμπρωταγωνιστήσει ρω στό 2020.
| | ¦|
Διαβάστε τα αρθρα
«Τειχοποιια»
Χριστόφορος Χ. Ματιᾶτος (σελ. 3)
«Βρεταννικό δημοψήφισμα»
Ἀθαν.-Μιλτ. Β. Κόκκινος (σελ. 5)