Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website Website







Recognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 14o • ÖÕËËÏ 3221O • ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

«Στον αέρα
τα έργα του
κλειστού της
Πεύκης»

Η απάντηση του δηµάρχου Ηρακλείου Αττικής στο «∆ίκτυο Πολιτών» για την
ανέγερση ναού στα Ηπειρώτικα - Προσφυγή κατέθεσε η παράταξη της κας
Κατσινοπούλου

«ΕΠΙ∆ΕΙΞΗ
ΛΑ ΚΙΣΜΟΥ»

Ανακοίνωση της Συµµαχίας
Πολιτών Λυκόβρυσης Πεύκης
ΣΕΛ.12

Έκκληση για
βοήθεια στα
προσφυγόπουλα
και τις µητέρες
τους
Απευθύνει ο δήµος
Μοσχάτου - Ταύρου
ΣΕΛ.3

∆ιδασκαλία
Έκθεσης
Πανελλαδικών
σε ανοικτές
διαλέξεις
∆ήµος Ηλιούπολης
ΣΕΛ.11

Πρόγραµµα
ψηφιακών
µαστογραφιών
µε κόστος
πέντε ευρώ
Για άπορες και ανασφάλιστες γυναίκες του δήµου
Κηφισιάς
ΣΕΛ.3

ΣΕΛΙ∆Α 8

∆εν άφησε αναπάντητη την πρόσφατη ανακοίνωση της παράταξης «∆ίκτυο Πολιτών
Ηρακλείου Αττικής- Ενωτικό Ψηφοδέλτιο»,
που ηγείται η κα Ειρήνη Κατσινοπούλου,
για την ανέγερση Ιερού Ναού στην περιοχή των Ηπειρώτικων, ο ∆ήµαρχος της
πόλης, κ. Νίκος Μπάµπαλος,
Στην απάντησή του ο δήµαρχος υπογραµµίζει ότι αποτελεί πάγια πεποίθηση της νέας ∆ηµοτικής Αρχής να
πορεύεται στα κοινά µε γνώµονα την
προσήλωση στο νόµιµο συµφέρον και
τις ανάγκες των δηµοτών και της πό-

λης και τονίζει για το «∆ίκτυο Πολιτών»: «Είναι
αυτή η επίδειξη λα κισµού που κάνει την Παράταξη του ∆ικτύου Πολιτών να φωνάζει χωρίς να αντιπροτείνει τίποτα το συγκεκριµένο,
να αγνοεί τις διαδικασίες διαλόγου και διαβούλευσης που έχουν τηρηθεί για το συγκεκριµένο ζήτηµα.»
Να σηµειώσουµε ότι το «∆ίκτυο Πολιτών» κατέθεσε προσφυγή στην Αποκεντρωµένη κατά
της απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που
ενέκρινε τον αποχαρακτηρισµό από χώρο
αθλοπαιδιών σε χώρο ανέγερσης Ναού.

«ΜΑΖΙ ΣΧΕ∆ΙΑΖΟΥΜΕ ΤΟ
Εγκαίνια νέου
ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ» Φυσικοθεραπευτηρίου

ΣΕΛ. 9

Εγκρίθηκε από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση η υπ’ αριθµ. 441/2015
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλί-

ου Ιλίου που αφορά το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ήµου Ιλίου για
την περίοδο 2015 – 2019.

ΣΕΛ. 10

Με µία νέα κοινωνική δοµή
ενισχύεται το δίχτυ κοινωνικής προστασίας του ∆ήµου
Αµαρουσίου για τους ασφαλισµένους, αλλά και ανασφάλιστους πολίτες. Πρόκειται
για το νέο Φυσικοθεραπευτήριο της Μονάδας Υγείας,
που ξεκίνησε να λειτουργεί
στο κτίριο των Κοινωνικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου.



Τελευταία νέα από την εφημερίδα