Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Ψαλίδι έως 12% σε κύριες - επικουρικές
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
· ' |
οΡοι, ηΡονηοοεΣειΣ, ΔικΑιογχοι '””
^' .54 η
ι ··· ε
Δ .Ο φ. ι
·'-^·¦··· ὅ '7
ΠΑ ΤΑ ΝΕΑ κοιΝοτικΑ κ0ΝΔΥΛ|Α  'Ό ι 
Ή ι! Μ. Η
Ρ .··-_
ΨαΠίδι έω8 12%
σε κύριεε- εηικσυρικέ8
στο άθροισμα
κύριων και εηικουρικών
αηό τα ].2ΟΟ€ και ανω και
εηιβολη ανώτατου ηλαφόν
σχεδιαζει η κυβέρνηση.
ΑΝΑΛΥΤ|ΚΛ ΠΑΡΑΔΕ|ΓΜΑΤΛ
φορολογικών
εηιβαρύνσεων για «υψηλα»
εισοδήματα των 30.ΟΟΟ€
ετησίως. Πώς διαμορφώνονται
οι κλίμακες για μισθωτούς και
ελεύθερους εηαγγελματίες
- ΔΝΤ με φόντο
το Ευι·οἔι·ουρ
της Δευτέρας
ΣΕΛ|ΔΕΣ
11.174!!
διαβουλεύσεις Ευρωηαίων δανειστών
¦ ' ι ι ι ' | Η ' ι ' | ' ι
Ψ ΓιΑ«κοιΝΗ · η”.
|ι_¦Ϊ · β θ^^^ΣΣ^ _ Η' ή :ψ"·ι<'ὶ.". “ "η ἱ· ··=·:ι τμ" ή
- ΤΟΥ · - > .¦ ·'ι·Δ= αλαλ
ΑιΓΑιογ» Ἡ . . ¦ .
κΑΝει ΛΟΓΟ · -“ ' . ι . ¦. .
έ ΗΑτκγΡΑ - °' η εφ;; Ψ.
;.. . .Υ Ή γ' ηΡοΣτο _  γ
ιιι ΜΜΜ .Μο . »Νικ .έ ¦7,__
η μ ιιιιΞδ Δ  ” Ε Ϊ *9*
ι: · " " ἐς . ω'“ ώ η _
ΝΕΑΣτιιΛιιετσΝ«ε_τ»› “ ` χ “ :τι Η ε· 
· ο · “ _ Η' Ι έ ΣΤΑ -· < ο
5ηΟννΒιΖ '1 ἶ3ΐοΐἶ;=:ἶἑΜ Μ Μι.: κι 
· “ Λ 'λ ° Ο γ ° ύ ` Ε ζώ 7 
' Ο' ὁ ῦ 'Ξ ι
. Ε “Π0^|·|" ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 
· · ο ` ΣΤΗΝ Ε|Δ0ΜΕΝ|·|,
Ο . . ι ,Ἡ ΤογΡκ|κΑ Π^|ΧΝ|Δ|Α
· , · Στο Αιι·Αισ 
Δ ' ' '
ΤΣικΝοΠΕΜηΤι-ι ΣΥΝΑΥΛ|ΕΣ ΜΕ ΚΛΛΡ|ΝΟ, |ΚΛΡ|ΩΤ|κΟ ΚΔ' ΛΛΤ|Ν
ΣΕΛ|ΔΛ
-_:· :'
' · Β
.ι ζ η η
χ 3 :Ϊ
Ο · ' ·
Δ ' Ο
Δ Ο · Δ
· · ·
Ο Ο Ο
Δ Δ Δ
' · Ο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα