Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Νέα ώθηση στην αγορά έδωσαν τα αναθεωρημένα στοιχεία για το ΑΕΠRecognized text:
'3, ι : “ς ' 1 δ £'ἱ.ἶϋ'·ὸῖ ἴ Α
·. ·  ι ε·--,ε·.τςΜ:-:ι> -· ·ΗΜΕΡΗΣ|Α Ο'ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ τΡιτι-ι Ι ΜΑ"
ΓΔ. 5'Β¦7ΐ Οι Δεικτες της ημερας
ΜΜΜ Επειδη" _
π8ειχΑωοω ζ· Μα έ _
γω Π8Ε/ΧΑΜΜΟερ ,Πετάτε _
πωΜυΜοω ταρω; _
ΜΜΜ :Μτσε- _
Ημερήσια ΜΜΜ ΜΜΜ-να τΜΦ _
ιογ 2016 ΕΤΟΣ 27ο
ι - ξ· ' ε ι Δ
ι _ἑω ι η _ν - ι
. Πε? ι Β Ξ ζ
ε 'Ι ?Ϊ
@ως ετ=Ωβω.εΐ
η . .
· :·Ι¦Μ _-'_¦'. :·=_4
”ε':“7
Γενικός Δεικτης
έέέἔἔἔ
2!" Μ 'Μ Μ
Κινηση Μετόχων
 ...... 
ἶἶῦἶἶἶ“δ ...... Ο..
σας 28
ΚΕΡΔΗ ΠΑ ΤΡ"|'|-| ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡ|ΑΣΗ ΣΤΟ Χ.Α.
ΝΕΑ Ωθ|·|Σ|·| ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
έσωσαν τα ιιιιιιθεωριιμένιι στοιχεία για το ΑΕΠ
¦4_ · 
- Με . _ ς ι . έ·
Πιέσεις ασκούν ΕΚΤ και 85Μ στις εήήηνικές
ν ο . .
«μαξιήάρι ασφαήείας» πη
..ι ὶ.π'ἐ.
τράπεζες να αποδείξουν ότι τα ΝΡι_5 έχουν
εμπράγματες εξασφαήίοεις
5% -· · Ψ “- - ·> - Ιτς-ι ,ι < π
“7118 ω ._7._·¦ ζ 'την , ν _: ή” 97 7- ι !ἶἶ“ .ε ·
Ξ.. · .Ϊ ι. · ' ' _ . Ϊ? · : · '
Δως- ` .
η" .Η - - .
Πρώτα νευρικότητα και
νεδρίαση για το ΧΑ που δη
μιούργησαν και ένα "μαξιλάρι ασφαλείας" από τις 500 μονάδες, τις οποίες ανέκτησε την Παρασκευή έπειτα από μεγάλη προσπάθεια. Ειδικότερα, ο γενικός δείκτης έκλεισε με κέρδη
ῖ,89% στις 516,71 μονάδες, ενώ κινήθηκε μεταξύ 501-518 μονάδων ή από
|(έρδη, για τρίτη συνεχόμενη συ
-_ το 4,1 1% έως το +2,ι5%. Ο τζίρος ι
διαίτερα αυξημένος, διαμορφώθηκε
στα 93,ί0 εκατ. ευρώ. Η συνεδρίαση
ξεκίνησε με έντονη νευρικότητα, με
τον γενικό δείκτη να κινείται μεταξύ
<, θετικού και αρνητικού προσήμου μέ
χρι τις ι 2:00. Τότε όμως ανακοινώθηκαν τα αναθεωρημένα στοιχεία για
την πορεία του ΑΕΠ το τελευταίο τρίμηνο του 20] 5, τα οποία ήταν καλύτερα του αναμενομένου. Το "ανοδικό εγχείρημα", ήταν πέραν πάσης προσδοκίας, καθώς το σύνολο των εγχώριων
αναλυτών, κατά τις πρωινές του εκτιμήσεις υποστήριζε ότι το "στοίχημα"
της Αγοράς θα ήταν ο Γενικός Δείκτης
να κρατηθεί υψηλότερα από το ψυχολογικό όριο των 500 μονάδων. Και ότι
έον από τις 500 μονάδες
κτές", μιας και τα μόνιμα ανοιχτά θέματα όχι μόνο δεν έχουν περιοριστεί
αλλά έχουν προστεθεί κι άλλα το τελευταίο διάστημα, με την προσοχή να
είναι στραμμένη σε πιθανές ειδήσεις από το Ευτοννοτκἰπ8 Οτουρ. Για να ληφθεί υπ' όψιν η έκταση της κίνησης έκπληξης, αξίζει να σημειωθεί πως όχι
μόνο δεν βγήκαν τα “ΒΒἰ$“ για πιθανή
αναβάθμιση από την Μωαβ, αλλά
σε αυτό θα πρέπει να προστεθούν η
απόλυτα επιφυλακτική εικόνα των
Διεθνών Αγορών, η έλλειψη βοηθειών
από την Αγορά ομολόγων, η μάλλον
αρνητική ειδησεογραφία που ακολούθησε την συνεδρίαση της Παρασκευής. Εν τω μεταξύ απόλυτα επιφυλακτική στάση συνέχισαν να τηρούν οι εμπλεκόμενοι στην Αγορά ομολόγων,
κάτι που είχε σαν αποτελεσμα την
πλάγια κίνηση των αποδόσεων για
τους Ελληνικούς Κρατικούς τίτλους:
2ετες Π,55%), 5ετες ι3,09% και Έθετες 10,56%. Πλέον οι αμέσως επόμενες συνεδριάσεις ανάλαμβάνουν την
"ευθύνη" να δείξουν την "ποιότητα"
της ανοδικής κίνησης, ή να επιβεβαιώ
  Χ_Α_  πιθανή κίνηση προς τις 520 μονάδες σουν ότι το ανοδικό "εγχείρημα" ήταν
. δεν θα μπορούσε να βρει "υποστηρι- μία νέάπαγιδα. 4 .ι “.
Προσεχώς ακατάσχετο < Σύσκεψη ποήιτικών Αποππηθωρισμός
πογαριασμών επιχειρήσεων έ αρχηγών έ στην Ευρωζώνη
Επανεξέταση «φοροηογικού
ανταγωνισμού» μετά την αξιοήόγηοη
Ο Ο"(ΟΝΟΜ|Α 
· ` η κοινή στάση στο προσφυγικό
ΠΟ^|Τ|ΚΗ 3-5
ή Την Παρασκευή ύπό τον ΠτΔ - Στόχος ι Η μεγαήύτερη πτώση των τιμών σε ένα
 . ι, ἑ έτος, εντείνονται οι πιέσεις στην ΕΚΤ · ι
Ο χρι-ιΜΑτιΣΤι-ιριο ΑΘΗΝΩΝ
ΧΑ.: Τι εκτιμούν
6 αναήυτές
για τον Μάρτιο
ΑΝΤ για στους επενδυτές
πόΟΟΌυγικόυ και
αόγηόής Σιλ. Ι8-Ι9
Γιατί ήταν ή Μετοχῇ
της ημέρας
οι μετοχές που
πρωταγωνίστησαν
αρνητικά ή θετικά
στο ταμπήά
.την ·Δ)·")
ΕΠ'ΧΕ'ΡΗΣΕ|Σ
Τάση αποεπένδυοης
στις εήήηνικές
επιχειρήσεις
Για εξεύρεση
των απαραίτητων
κεφαήαίων
Στο «μικροσκόπιο»
παΠαιάτερες
διοικήσεις της ΕΒΖ
Εισαγγεηική έρευνα
παρήγγειήε ο εισαγγεήέας
διαφθοράς Θεα/νίκης
Αποτεηέσματα:
Μίρα Ηοιαίηαε
ι2μηνο
Νάκας, Επίήεκτος
και Εητειεοίτ:
Εξάμηνο
οΡΕ£: Μειώθηκε
η παραγωγή
πετρεηαιου
Από τα υψηήά
ρεκόρ, πάνω διακοπής
στο |ράκ 
ΊΊ-26