Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Καθίζηση μετοχών
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Μ.ηαίτετηΡοτ11α.ἔτ
Η ΝΑΥΤΕΜΠ[|ΡΙΚΗ
Τρίτη 1 Μαρτίου 2016 | τιμή: 1,30 €
Ο|ΚΟΝΟ|“||ΚΗ ΚΑ|
ΕΠ|ΧΕ|Ρ|·|Ρ|ΑΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
Ετος: 91ο · Αριθμός φύλλου: 26.009
Αγκελα Ηέρκελ
καγκελάριος της Γερμανίας
ΕΚΤΟΞΕΥΣΗ
ΚΑΘΑΡΗΣ
ΚΕΡΔΟΦΟΡ|ΑΣ
Μ "κι Φερχόφσταντ
Ο πρ. της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών στη «Ν»
σήμερα στη Ν
Φεβρουαριος: Η Ευρωζώνη
επέστρεψε σε αποπληθωρισμό
Σε αποπληθωρισμό βρέθηκε ξανα η Ευρωζώνη, σε
μία απρόσμενη εξέλιξη που πυροδοτεί έντονες ανησυχίες για την οικονομία της Περιοχής και τις
προοπτικές των τιμών, καθιστώντας επιτακτική
αναγκη τη λήψη περαιτέρω μέτρων στήριξης από
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) στη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας, κατι που θεωρείται
πλέον περισσότερο από βέβαιο. >7
«Ξεπαγώνει» το Σύζευξις 2
Να «ξεπαγώσει» τις διαδικασίες ώστε να προχωρήσει το Σύζευξις 2, που αφορα το τηλεπικοινωνιακό
δικτυο του Δημοσίου, επιχειρεί η κυβέρνηση, έπεπα
από ακινησία τουλαχιστον ενός χρονου και αφου
χύθηκε η δυνατοτητα για χρηματοδότησή του από
τα κονδύλια της προηγούμενης χρηματοδοτικής
περιόδου (ΕΣΠΑ), όπως είχε αρχικα σχεδιαστεί. >ί 5
Εβαλαν όπισθεν οι αγρότες
κρατώντας τις μηχανές ζεστές
«Τελετή λήξης» των αγροτικών κινητοποιήσεων που
κρατησαν περί τις 39 ημέρες, καθώς από το Σαββατοκύριακο ξεκίνησε η σταδιακή αποχώρηση των
τρακτέρ από το εθνικό οδικό δίκτυο και σήμερα
αναμένεται να ολοκληρωθεί. Πλέον οι αγρότες αναμένουν από την κυβέρνηση να τηρήσει τις
δεσμεύσεις της και βρίσκονται σε επαγρύπνηση. >6
Ξενοδοχεία: 4 δισ. ευρώ
δανεια «Ζοιηοίε» ή «θτεγ»
«Ζοηιοίε» ή «6τέγ» χαρακτηρΚει η Με το μεγαλύτερο μέρος του χρέους του ξενοδοχειακού κλαδου
στην Ελλαδα, και πιο συγκεκριμένα τα 4 δισ. ευρώ
από τα 5,8 δισ. ευρώ που είναι το σύνολο, ενώ την
ίδια στιγμή 225 ξενοδοχεία δεν έχουν καταφέρει να
βρουν αγοραστές λόγω του υψηλού αντιτίμου που
ζητούν οι ιδιοκτήτες. >ί Ο
|'|ΕΡ|ΣΣΟΤΕΡΗ Δ|ΑΦΑΗΕ|Α
ΣΤΑ ΕΑΕ"|(Τ||(Α ΚΑ|Ρ|Α|(|Α >3
ΤΡ. ΑΑΕΞ|ΑΔΗΣ
ΔΗΡ||ΟΥΡΤ|Α
Ε|Δ||(ΟΥ
ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟΥ
ΑΟ"ΑΡ|ΑΣΡ|ΟΥ >9
Τ. |'|ΡΟΒΟ|'|ΟΥΑΟΣ
|'|Ε ΞΕΝΑ
ΚΕΦΑΑΑ|Α
Η ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΤΗΣ Ο||(ΟΗΟ|'||ΑΣ >5
[χρηματιστήριο] Στο Πρώτο δίμηνο του έτους η αγορά κατέγραψε ζημιές 9,4 δισ. ευ ρώ
Καθίζηση μετοΧών
Γενικός δείκτης: Με αΠώλειες 18,16% Παρά τις ανοδικές εκλάμψεις
ΠερίΠου 9,4 δισ. ευ ρώ «στοίσασε» το Πρώτο δίμηνο του
2016 στην εγχώρια Χρηματιστηριακή αγορά, διάστημα
στο οΠοίο ο γενικός δείκτης γύ ρισε -Προσωρινά- Πίσω
27 Χρόνια και οι εΠιθετικές Πωλήσεις εΠικράτησαν στις
Περισσότερες συνεδριάσεις. Ο γενικός δείκα1ς έΧασε το ίδιο διάστημα 18,16% και ο τραΠεζικός υΠέστη
ισΧυ ρότατες αΠώλειες 42%, ενώ μόνο στη διάρκεια
του Φεβρουαρίου ο βασικός δείκτης υΠοΧώρησε 6,54%
και αυτός των τραηεζών 1 8,12%. Η κεφαλαιοΠοίηση
του ΧΑ μειώθηκε τονΠροηγούμενο μήνα κατά 2,1 δισ.,
Παρά Πι σημαντιιαἰ άνοδο Που κατέγραψε ο γενικός
δείκτης τις τελευταίες μέρες. Οι έντονες ρευστοΠσιήσεις Που σημειώθηκαν το Προηγούμενο διάστημα
δεν είΧαν Πλέον τόσο ως σκοΠό μιν κατοΧύ ρωση κερ
δών, αλλά κυρίως Πι δημιου ργία ρευστότητας εν όψει
εξελίξεων στην Ελλαδα και το διεθνές Περιβάλλον. Τόσο εξωγενείς Παράγοντες (αναταραΧή στην Κίνα, Πορεία τιμής Πετρελαίου, ανησυΧία για τις εΠιΠτώσεις
της Χαλαρής νομισματικής Πολιτιιαἰς στα τραΠεζικά
κέρδη) όσο η εγΧώ ρια στασιμόΠ1τα σε Πολλά μέτωΠα
και τελευταία η όξυνση του Προσφυγικού Προβλήματος έφεραν το ΧΑ στο εΠίκεντρο εΠιθετικών Πωλήσεων αηό διεθνείς εΠενδυτές. >1 5
ΤΟ ΠΕΤΑΗΑΣΤΕΥΤ|ΗΟ
ΔοκιΜττι
Τ|Σ ΑΗΤΟΧΕΣ
ΤΟΥ ΗΟΜΤ|ΗΟΥ ΗΑ|
ΣΥΝΕΡΧΕΤΑ| ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΟ ΣΥΝΒΟΥΑ|Ο ΤΩΝ ΠΟΑ|Τ||(ΩΗ ΑΡΧΗΤΩΝ
[Αθήνα] Θολή η ημερομηνία εΠιστροφής των δανειο-τών στο τραΠέζι των διαΠραγματεύσεων
Σε αΠόσταση... ασφαλείας οι θεσμοί
Εντείνονται οι ΠροσΠάθειες σύγκλισης εν όψει του εΠόμενου ΕυτοἔτουΡ
[υπ. Εργασίας]
Εξετάζει
εΠαγγελματικά
ταμεία
Το ενδεΧόμενο αυτοεξαίρεσης εΠαγγελματικών
ομάδων αηό τον νέο Ενιαίο Φορέα Κοινωνιιαἰς Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και η δυνατότητα δημιουργίας εΠαγγελματικών ταμείων αΠασΧολεί το υΠουργείο Εργασίας. Ο θεσμός αυτός, τμήμα του δεύτερου Πυλώνα της κοινωνικής ασφάλισης, αν και υΠάρΧει
αηό το 2002, εντούτοις μέΧρι σήμερα δεν έΧει αναΠτυΧθεί και μελετητές του ασφαλιστικού συστήματος της Χώρας κάνουν λόγο για μια Χαμένη ευκαιρία
η οΠοία δεν αξιοΠοιήθηκε .>6
ΑΠό Μάρτιο
τριμηνιαίες μεταβολές ΑΕΠ
4% εωςΑΠρίλιο
ο, οι δηλωσεις
-2% φορου
-8% ΕΠισΠεύδονται οι διαδικασίες
40% για την υΠοβολή των φετινών φο
ΜΥ 2007 2008 2009 2010 20" 2012 2013 20ί4 2015 ρολογικών δηλώσεων, καθώς
στόΧος του ΥΠΟΙΚ Παραμένει το
ΤΑΧΙ8 να ανοίξει εντός του Μαρτίου τις «Πύλες» του και έως το τέλος ΑΠριλίου. Πάντως αΠεργίες
και τεΧνικά Προβλήματα ενδέΧεται να Παρατείνουν μιν υΠοβολή μέΧρι τα τέλη Μαΐου. >3
Διαπραγματευυκό «όπλο» στην τρέχουσα αξιολόγηση αποτελεί η
μικρότερη ύφεση που καταγράφηκε στο δ' τρίμηνο του 2015 και
συνολικό στο περασμένο έτος, συγκρττικα με τα προσωρινό στοιχεία
της ΕΛΣΤΑΤ. Η ύφεση για το 2Οί 5 περιορίζεται πλέον στο 0,3% από
0,7% που είχε εκτιμηθεί αρχικα, στις Ω Φεβρουαρίου. >4

Τελευταία νέα από την εφημερίδα