Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
. τ 4 Π "έρεε" ο· φιάλες Με ΣωσΝ6Μυλω |3.Μ|.
- δ Ιούλ" |5.Μ|. Ζηλεύω' Π.32|. Στην ΜΜΜ κήνπμε
3 μ 
Με  Μ με “σωστό 77% ΜΝΗΜΩΝ' 58.23 Μαη'
  _ _ _  _ ΜΜΜ ο Μεργωμένες πέτυχε Μ με ποσοστό 87.5%!
Ι ΜΑΝΤΟΥ 20Ι ό.
Καθημερινἡ
Εφημερίδα
Δρ Φύλλου Ι.7Ι 3. ι
Τιμή '30 Ε
|ί““Ϊ έ -› ί
Ι :ίπ
· ΜΜΜμ9
.ωωω€ΜΜ
@σε Με
· Με °' ί·
ί Ι |@·ὑ·^¦'· · · ..πε γ·'·' ' ' · Ι
'Με' ρων Τουμπα για
7 ΠΜ _αλλόἔθηρίορ Ολυμπιακός 7-7 7 Μ
σκορΉόκρῶ@οκ αἶὐἴΠαρντο¦ΝτουρμαζἔὁύσκολἘΊηαίζὅϋἴΟμαρ.
.. Ι Π ί '-'··. . α . . Η . 'Π 4
κανενα  "ΕΓΩ.ΦΤΜ.
θέμα με ω Μνεία ΜωὡΓΞΞΜΜΜΜ'Μ:19 Μ] ω ··Ξμ¦·¦ω ΜΥ ΜΜΜ  Το
· ·· , , ι Με Βίλκα Με"
 λ' γ ' ο· ε  · ΒγήκεμπροστΠοΣφωρύπουλοςκω
, γ _ , ' 7 7 ς "ί '  _ έστειλεμήνυμσ:“Εμπιστοσὐνησε
Κατωι ομημααμοί στον . 77 ` Δ ' .ὅῇ ' 
ΟλυμΠ1ακὁ γ1ατο μέλλον _ _ _ . . . . . .¦
του Σίλβα · “Είμαστε “ἶ ' ί ” μ έ
ΓιίΧαμίατΙ1μἑνοί μαζί του _ ., Ρ δ ζ Ρ
κ1ουτὁςμοζἰμος” ' ° 7 0λΜΜ|Μ|·Κ·ΜΜΜ“ ε' ε· Μ
. ΤΟΥΣ ΞΕΦΜ|ΣΕ Ο "ΦΑΝΤ" “ΟΤΑΝ ΜΜΕ ΜΕ Τα· Μο. Η Δ'0||(ΗΣΗ ΕΠ'ΑΝΕ '·2 ΜΠΕΣ ΚΔ' ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΕ ΝΑ ΜΗΝ "ΜΚΟ" ΔΥΝΑΤΑ'