Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
των τ:ι·ιοιε
Δ/υτής: ο. Ν¦ιιωπα'ίδπς
Διευθυντής Συντάξεως: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ
ΤΡίΤΗ ή ΜΑΡΤ|ΟΥ 2048 Ο Α.Φ. Ί5898
ί¦80 Θ
¦ η Με δΜΜ8Ν ρ ο ρα οι επαοες δεν σπμαίνουν τίποτα ο πρῶτα θα πρεπει
-| Ρε ΜΜΜ ΠΝ να συ:πτήσω με τον πρόεδρο, να αξιοπονήσουμε τπ ¦
_· 'ΗΜΜΝΣ ”Η ΨΜθΝ° ; χρονια και στα συνεχεια να δουμε το καπυτερο τόσα _ 
' ῖίΒβΗἑἑ=ίΞ8 Υπ "Η 089098' νια τπν ομαδα όσο και νια μενα ο 'Ομως να Ξεκαθαρί ΐ~9°% @ΜΒΜ τον π“Μτ σαυμε πως ρόσει συμροπαίου είναι να συνεχίσω»
- “μονή του στον Οπυ› μπιακό και τα νέα
 ί 'σεζόν ¦
για τις δαπώσεις του
ιιΜ°Ν°... ΠΑΟΚ». σπαντα ο Οπυμπιακός ο Δεν
ασχοποόνται με οτιδήποτε
κοντο οι αερυσρόπευκοιπππν του πρώτου πμιτεπικου ο ·'Οπως είπε ο Μαρκο Σίπμα. εχει συμΒόπαιο
και του χρόνου». π ατακα
Οι πέντε πόνοι που χαρισαν
στους Πειραιώτες τον πιο
Ξεκούραστο τίτπο πρωτα
Οππτή τπς ιστορίας τους
Φανετει·
“Υπαρχουν επαΦες αυτή τα στινμιί. αππα στο ποδόσόαι
 ή” τιι:.ζοατιΑτ ο
πρέπει;; 
ί _ Οι πμιτεπικοί με τον /
3 ίίΡπΤΑΟΛΜίίΣ είπε; ;> ¦ παοκ. π “υπόθεσή τε- ο
'να τρόπσια στα παμπ' ,πικός“. παπα και ' /' 
ριί ιστορία ϊτσυ,σοευ-~ `: το ντέρμπι με 
_ μπισκόςστπν Μωρή ρ' τον,πανασπ-Δ 
τπς Ευρώπης στα ει- φ' ναίκό τσιτε- '
στα με τους περια- 1 πευταία μεσότερουςἶ , :ο ` νόπα:ματς“
 ταφεί ο Δεν: Με" ·
ΜΗ!" Η
ρ νός ρεεε· όσο τίποτε
κ σήτα να παίξει στπ θεσσαπονίκπ και είπε στον 
Σίπβα ότι μπορεί να
ροπΟήσει από τπν αρχή
11108 852129
ΜΙΑ" Ο ΓΞΝίΚ0¦ ΓΡΑΜΜΑΓ£Α¦
ΚΩΣ"ΑΣ Α0ΑΝΑ¦Ι°Υε
Πώς ο Νταβίντ σουπερ από
τπν Οπίβα τπς ΒαπενΟια ήρΟε ίμε τις
ευπονίες του “Τσιννκουρω και εγινε συμβοπο
μιας οπόκππρπς εποχής νια τον Οπυ
Οι ΒΑ πορουσίες του Με
νκοπ. 24 ασίστ) και
ή τεραστια αποδοχή
του σε όπο το οσ
σμα τπς οικογενειας του Οπυμπιακου
ί ' '¦ Μ
~ ἰ1τπΕεροι και,
ή ¦:'ττ0ιΜε ¦
 “ειναι ·
Πορτονόπου' τίτπΟαςΓ τπςοε;όν| γγ" "“°¦Ψη°είμε σ" Ω
ο είναι εε Νόμους -πίσωτμας.ςυπόρχ ~
- ειδικοί πόνοι. το ματς είναιρτεπικός»ί 
 τ·τισΗΑετπ :τμ ;;Ἑ:3: ί μεινω,“ιὲ“ερ¦σωωΜΜἩ“εεε-“ινΜ- 
Η ο ς , 31 το  ', `_ »ο > ί ἐν” στήσεσσαπονίκΜ'εχειαυεπσείοαριομχταν ιτορενντσν Ν
 ί =ἑ::6“3ἑ η 5;ῖοήννπισκον πωπωιπενΜναω τα παθω _ήιιαταστστε-ι ή
' ν ¦ ο, ~ ;` 7- κ ~ Μπεαταίαοο' νιαίαταπα αίνεικανεί“τιμ ετσι' Με ροη'
κ σί~ΑμΦίβοποινιατΟν| κ¦ ί αν σχεσπμε ' ή άσε. ω Β ν; της για;  
.αυριανό πμιτεπικόστπν τοιί- “Με Με 1` ε εεττ: ; τη  
 Μα °¦¦ΜΜπμπΜονηΜω¦  μερίδες, ί αμείωτο βαομσός πίσω μας ί! κσιπσππό Με ενδ
μ αναμικιί› και ΜΑΣΟΥΑκΟΥ_ίενοχπήοεις 'ζ είναι πιο 'η Ξ αντοχη· τεπευταίσ χρόνια ἔ μ -οεροντα από τον
η' στα ππευαόιοκαι'οιδόο προτύπων °8Β°°'°· ν! "Η,“Ρ°κΡ|95ίἘν=κΜΡἐ“ί$Ι μ ι98°°°ΜΠΜ` ',
 ατομικό πρόνραμμαχοες:στο Ρόντα και 1:] ΜΜΜ Ϊφ“βθΡΟ©_Η“Μ°!Μ"ἩΙ Με 7 η; Η 0πυμπιακό σε μια,
Ϊ ήμεραραεσκιμσωυνω πρεπε; ' μ χρόνων και ¦ ν εμεις`σΑνχασουμε στην ~ μ ωραία συνέντευξή
νιιοαιίνκανονικα σ¦Ανοεντα ' π “Ο ς νεννπμσ ί Τσὑιι“σΧωοίςνα3·κ9οόοσννε. χ ί που νρ6ωω9Ξ- η
νατασερων.εωωήρωα σρεμμσ σεσ- η ~οα_είναιποήυ δόσκοπο να`το τί χ-_μν::ιπΜοΜον
 τευτοιίνριΣΜίΝΟκαιῇ Ν,ε ζ σαπονικιός» Μ Δανιιιτρειίισυμε στπ-ρερόνςι η ίσεπίδαίδι·
Για Ξῖῖ- ι ζ Αη τ ῖζἶ:ζ_:ἶ:ῖ__Ι μ
 ερωτήματικό"καιρ ΣίΟεΑΣ που εκανε αν Α 77 7 7 
 · __θεραπεία·Αιι·ατωμαστπνπσδΟ- " ' η  »Ο Ζ ν ο ` -" ' κ Ο ' '
~ > απωΜ““-εω ν_ Δ ,_ ο ί ί -¦Με-ΑΝΑτΡ·πΗ .ετα ,να
μ; ;Ϊ;ἶῦῦἶὲῦ::τἐ;:!7έ- ο Λ Ο" Ρ¦Τ|Ρ¦Π (τί-2) Αν
` ΑνυπομονείοΟΟνΣΤεΡ  ”ή  Ο ' *Σ* 
_ ραίσ ματς με εκατερΜεν ευκαιρίες ενινε στπν Καρδίτσα. το
Ἡ" "ν "ΜΚ · ο ω" οποία κέρδισε χαρα στην αποτεπεσματικότπτα και πείρα τπς ζ ῖ
με τον Σκαοαρουδπ ίου. απο οι “Οσίακες· νυριααν το ματς
Ξ π ομαδα του Απεκου ·οονιόδπ ο Η Ανανενν_πσπ πρσπνήσπκε 3 1 τ τ
με τερματα των κιντζίδπ ί3ί'ι και χωρων ιεο·ι Ι
) Ξ :μαρίνας σε. Δεν" ς
| “Ο Ορόποςδιε- 
¦ ¦ -_ -ευσε-¦την ΜΜΜ.
Ζἐ :πριν μπει στα σειρας.
-_“τεπικῶν~στο Η |,
τοπ το ' “
' “Οι'πειραιώτες Με ΤΟ “κΑ- Ξ
`-χωρίς τους ΛπΜεΡΑ-#
ί Δ` `ίιοτζεακι μ εδειεετιςΞ
1 ' `ίαναρρήνευ; διαθεσεις Ι
; ί-Χόκετ σπασω _ ί του ο Οπυ- `
Ξ > ,διαστρεμμαι ί ομπιακός και
και Ουόρικ ο· στο δεκόπε ίμασαίνει τπν - πτο κέρδιζε
να ομαδα) εορτα- των ο ΣΚΟΡ
¦ η σαν δια περι- η ΗΜΙΧΡΟΝΟΥ
' πότου ΜΜΜ ' οσο-87;μετα`
κ η ·|_`οετινή νίκη ` ' ριμπασυντ να
Δτους~στπνΑ1 είναι`23-5ι` _
με" ΑΜΜΑΝ
το “ΜΑΝΗ Οι πρωταοππτες Εππόδας και νια
αυτό εφτασαν στο +84· ο Η
ουρανός καρόπα δεν μπορουσε να απειπήσει και
περισσότερο οόρπιαζε από
τον πόνκο τπς το μενόπο
σόμροπο του μπασκετικοιί Οπυμπιακοό. Στιβ
Ο Γιατζόνπου. παρα απει` πουσαν με αξιώσεις
οι παίκτες του
αναπηρία: η
ἶ_ αχ Ο*ΚΟΣῖΟΟ Με π.) καπό. δ τερΟΟτπς Καραπας ο Για;
[Πεί|!δΟ ΟΥ|Λ'ΑΜΣ Μπι.
ήταν έκανε-Μν“εοΜ 
"ίΑΤΣΟί'ΑΟΥ: Πι να
συΖπτήσουμε; Βόπαμε οι
πόντους στήν καπυτερπ ομαδα τπς
Ευρώππς. είμαι ευτυχισμένος ο
ποτε" να μας διαπυσουν και ετσι
πρεπει ο 'πΟεπα νια ποπποιίς
πόνους να κερδίσει ο Οπυμπιακός
στπ Βαρκεπώνπ ο Αν είχε νικήσει δεν θα επαιζε και με
εμας ετσι"
ωττον σεβασμό
διαιρείται τπ(πυσπ
' στήν ομαδα ο μ κ Ο
, έεεκονοιιττπ Με ¦
χ τον πτι·οπιιτον;επι τον
“ Το νκοπ στο 25· από '
με σέντρα του ποτε· και ~
“ΜΜΜ του Λε ταπεκ
'προ του Χουαντερσον
σεπίδ Ο
ο Μισής κούπας
ίδεΣιαί με τον Σωτιί
ρπ “Με και τπ όπ- η
μασιονρσρο 'Μενα
αικανόμσυ. κατά τον
εορταστική εκδή
πωσπ που εγινε το
ρραδυ του περα
σμένου Σαρμότου
στπ Λάρισα
1ίίν1νΜ““φνΜ:ένα ττ;ιοπιι¦..;
Χ - ΑΑ. καπου;
" ν Λαμία" '
Ο ΣΕ||'ΔΛ 7
¦ ΜΜΜ στινμιότυπσῖ 
η ή: των Κερκυραίων στα Ο η
μ σαμαντικότατπ νίκιι τους 1
Ξ ν Μερα νόμο ενθουσιασμοό |τπν“ΑΕΛ; με έναν-από τους ἔ
“κορΜίουςπαρανοντεςατπ ιστορία του"συππόνου να 3
' Ρἔ "ΜΝ" _ ` ο τ “ία “ρυοσινίντρόπαια μαζί" Ύ
τΟΜ!Ξ`ΦέΜκισυ·Ἀ τους`πρωτανανιστες τουςχ,παρου-, ρ
'!°!;'Μ ΜΜΟ μ ψ σιόστπκανσε εκδήπωσπτπςπΑε ή
μ9ΝΜ'°Ἡᾶ“$ χ Δεν-ΜΜΜ ιερό ατομων 
7Δ7ι·ραφεισ ρτιιΜ: κεΜΑεσεπ φ Ο ί
η;| κι· ΜΑΜ" Μει:Αιπινν το” σε» να “
ί Γραφει Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΛΑΣ (088. "Ι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα