Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: Βάζουν χέρι στις κύριες συντάξειςRecognized text:
ΌπαωφΜ·ν
ΜΜψ·Μ
ΌπσΜψ
ΜΜ'ψω" ω Μπι:
τρωωΜ
Η Μ» ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕ| Τα κΡνΦσ ΣΧΕΔ|0 ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΜΟΥ" Η" Η"
Π Αφ ΜενωβΜυφΜῳπω ·· τ! έ ·
οι ασοὁοχε5 25 ασ. αννα ιουχων 
σιιςιιιιιιιειςιιιιΜΒιΜ
ιιιιιιςιιωιιιιωιιιι'ι'ι£ςιωιιες
' Αφ!ΜΔ@@σμεΜ;
με οῆοκῆσ@οη ιο 'ι8 η ο!
' ζωο;Ξ η εξαικοισμΜη ι δισ_εμρῳ _
 .ῆ9ι' εκΠΛι-ικΤικι-ι ΔΗΛΩΣΗ ΗΜ
π . .ν “ , ' «Οι ιιρὁσφυγεε θα Πυσσυν
ι. ·· “θ , τα θα σ σ ικό σε»
η | ω
 ωμ·Μ·Μωμὐ·Μ·ΜΕΒΜὐνΝΜΜ.ωω
· ΜὺΜ Ιω· ΜΜΜ ΜΙΣ· έ
 :ι για παπι ι Μ:%ΞΜΜώ%“Ἡ
' ·ἶ:.°-::;¦8ὶ.· τ. Ρ :μπτ;ΐκ Ραπ:: ·.τ# ῆ.χ_: 'ὲῇ'>.ῖ'“ η. `:.:- Η; ` .8.
..·:.-π;·-9οἩ.%)ψ;Βα.Γ]Μαη: :Ιβ ῳ:“.ι:5ι;. 'κι ¦ ¦° ° :.
ἡ α - ~-_ν--7·7·-·7· - ?ῦ_` Ν ···>· ἀ-7- · ,7 'η '
-£κγ·Ξῇἑ-:;;. -κ;“ · 4. ι
η! .)¦ ·.>;έι1 ¦ΞΔἶβΞ4 |:;(ο Ο
. , ___~ 7 ΝΥΝ τη Μαη
ἔἱΜΠροσφυγικου
4:: - ·:··ὲ .
·Π1“8
ΥΠ0ΣΧΕΣΗ ΤΡ. ΜΜΜ" ΔΡ θΡΔ
ΣΤΟΥΣ ΞΠ'ΧΕ'ΡΗΜΤ|ΕΣ
Δεν θα κσΙασΧσντσι
σι καταθεσσι8
των επιχειρησεων
 - Με·
ΣΤ ΟΝ ΑΕΡΑ ΠΑΝΤΑ Η Μ'ΟΛΟΓΗΣΗ
Πιο το ΔΝΤ σε ιιερικιιέ;
Δι 1· Ί 'Ι μ· ι· 4 °
·Μ· ΜΜΕ·Μψ.Μ$ ωωωωΜΜ.ωω..ῳ.ωω
ζωαψ- ωρα· ' Σὲ ανω ' Γ·π“ ρσι·ῶΜΜω”·
οΔΗΜΑΡΧοΣ ΜΥ Μ“ΨΜ" ΜΡΜ“Ή ΜΜΜ'Ἐ: ΜωΜ ΕΡ.:
Με' ΜΝ ψ: ΟΒ“ΜΜΝ·ΜΤ““Μ““φωΜαΝ Μινύ- _ :Με
Φτιάχνων ζ ω _
Έντεκα Ποῆιτειε5 δίνουν
μου°ωῇμ°" κο Το ΜΚΟ ένα κα Ι ¦
τα χρωμα σε Τρσμιι και Χιῆσρι
κσιμιιιἡρια συ νιισισ ωωωω
.ΕΜΠ ;ω¦·
   . ω ““Χ 
Ξ; ιιΡοιιιιοεντικιι ΜΜΜ '° Μ
-¦ στα, ὰ. Τ- έ328'ῳωσΉ .¦ ΪσνἰσΧυἐΠ με
σγιιιιε Με
Ποιότητα “τι τω... “77/7 Ξ 8 -- 1- ¦. - - - .
ι > Λ | Λ · 7 .ΙΙΙ 4 - Η [|.!·ἑ ·ΞγἶΞ[Χ!υ#ἐ··ὁ
Μιῳῳ· ; · “ · “4- ν = 
 ν Μω-ὴ  τιΛΕΚσεΕῆῆσ6σ
 μ ~ _  Ο καιΕυρὡιιη
=Μ“Μ 
;:ὴΜῇΜωΜΜωΜ