Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:Recognized text:
- - - - - - - - - - - -κυκλοφορεί και οΤα ιΤερίιΤΤερα Της Θεσσαλονίκης
- Ήπαρ" η | |
ι' ιιιιιιιιι 
 ΜΡ." ' 'Μ ε ' Τα; ι
η Δ 'Η ·· ἐ "·Π -ΔΔ · ΔΔΔΔΔμ·
ΤΕΤΑΡΤΗ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΕΤΟΣ 200 - ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 4958 ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.ι.ι-ι.Ε.Ε 0.20 ιΞΥΡΩ
"ῦ ο  10 '
ΑιΤιιΤΤοι1|ΜΜ . ο 
·15ΙαιΜἘ  _
  οΤαθερὴ παρουσια
' Ύ” ' ' “ή Της Χαλκιδικής
 οΤην εκθεση 'ΠΠ
 “ οΤη Ρον μ ανἰ α .9
_ .. -··Γ”_-'__
<<Το αΝΤ να ειΤιοΤρὲψει οΤο ρεαλισμό»
ΣΤον |ν|ασοἰιΤη| Τσιπραςι Το Πασχα
Το λιγο αΠὁ όλους θα έρθει μηζἰ
έγινε  και  Την 
εφερε χαμόγελα ·
σε Πολλα παιδια! Της ελλ'Ἑ”'""ς
93 οικονομιας .Μ
Το βραχιολἑικι Του ι·ιρὡΤοιι μηνα Της Άνοιξης
- Η ιοΤορἰα και Το έθιμο Του <<ΜαρΤη>>
ΠερἱΤεχνα οΤεφανια κι αλλα
 10η Σ“Υ°"η°η ' αριοΤουργὴμαΤα
Γονἰδιο ένοχο για Την... "°|δ|κων χ0Ρε"Τ'κων Η αρχαια Μακεδονια απο
υπερχρἑωση Ομαδων Μακεδονἰας χαλκό. σἰδηρο και χρυσὁφ·
912 _________________ ._-›9 913