Πρωτοσέλιδο Κυκλαδική:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
. ί;) υ
ΚΠΔ|ΚΟΣ: 6! 97
ΤΡ|ΤΗί ΜΑΡΤ|ΟΥ20ί6 | ΕΤΟΣ ί5ο | ΦΥΛΛΟ 3.673 | Ο¦5Ο ΕΥΡΩ
Κυκλοιὁι%ή
ΗΜΕΡΗΣ|Λ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΛ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΚΔΟΤΗΣ - Δ|ΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΠΛΝΛΤ|ΩΤΗΣ Π. ΚΑΡΛΝ|ΚΛΣ
«Νησιωτικός
Χάρτης
Αναπτυξης
για το Αιγαίο»
"Παντρεύτηκε"
14 ...νόφες!!!  .
ΜἐΤ|·| ΡΟΥΛΑ ΜΩΡΑ0ΥΝ_
Κυριοι¦ μόνο το κυκλοφοριακό
πρόβλημα δεν λυσαΤε. ..
ΑποΤυχσΤε, πσΤσνωδώς!
ο κόσμος ψάχνει νά βρει Τους δημοΤικους Τροχονόμους
που «γράφουν» κάΤι πάρκάρισμενά σΤο... πουθενά!!!
Καταμεσής της Παπαβασιλείου στήνουν με την ανοχή σας παρα οι «ρόδες»¦ καθημερινα!
Να χαίρεστε το Κυκλοφοριακό σας καιτην κα Περιμενη (που σας τοίλυσε)!!!
ΚάΤι σκόμηι Το δάχΤυλο ναι Το κουνάΤε¦ όΤσν
ο κόσμος πάψει ναι γελάει με Το χάλια σάς...
ΕΔΡΑ: ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ 843 00
Για Την φερόμενη ως οφειλή σΤσ Ταμείο ΠαρακαΤαθηκών & Δανείωνι Τελικά. ο
Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων προσέβαλε¦ με αίΤηση ακυρώσεως ενώπιον Του
ΔισικηΤικσυ ΠρωΤοδικείου¦ Την πολυκρσΤη Υπόθεση Του ΠαρακαΤαθηκών... ΚαΤάπιε
αμάσηΤα Το "ΠαρακαΤαθηκών"¦ όλα όσα ισχυριζόΤαν και απαιΤσυσε προ εΤών...
Από που πρόιεινε ο πρώην δημαρ!ς, Βασίλης Κόκκσιος, Τον Ιούνιο
ισα 2012, υλοποίησε η νυν δηησιικη ορ!ηειο από σκεδόν 4 κρόνιο...
Βασίλης Κόκκοιαςι «Την όση
πρέπει να Την δώσει έ·
η Δικαιοσύνη. 
Με καλή πίπη! _
Δεν χρειαζειαι Κ
να πίπε να ισακαΩ_είιε@>
'κάΤάσΤάση' που συνΤάχΤηκε μεΤά άπό ιο
χρόνιά!... Εδώ¦ εχουμε πάρει διάζυγιο με
Την σΤοιχειώδη λειΤουργίά μιάς Υπηρεσίάς¦
εν προκειμένω Του ί|'|άράκάΤάθηκών'...
-<<κάι ερχεΤάι άυΤη η Υπηρεσίά νά λεει
σημερά... Τ εκάΤομμυριο¦ 800 χιλιάδες¦
300 χιλιάδες... Με ποιά συνείδηση θά
πείΤε 'νάι¦ νά πληρώσουμε ιο χιλιάδες
ευρώ· έσω Υ" ξεμπερδέΨ°"μ““- Άκ°"°° Πώς είνάι δυνάΤόν άυΤό Το Τάμείο νά
ΜΜΜ! Μωβ!" σήμ£Ρ°---¦ κάποιες επιμένει γιά νά πάρει άυΤά Τά χρημάΤά άπό
άνυπόγράφες κάΤάσΤάσεις... Πώς σΤεκονΤάι ”ν Δήμο Νάξ°"¦
Η" δ|κ“"ήΡ|“ "ή Τ" "Ρόγμ"“= 'ω' 'Εχουμε νομικους¦ εδώ. Διάφώνουν...
ΤΗΛ.: ΖΖΒ50.Ζ468Τ¦ ΡΛΧ: 22850235! Τ¦ ΝΝ: 69743! Τ .260
ε-ι·ηπί|:ίηίο@κνκ|πόίκί.9ι

Τελευταία νέα από την εφημερίδα