Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Οί-03-2Οίό Ο
ΑΔΩΝιΣ κγΡογ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑχιΑΑΕγΣ Α. κγΡοΥ
(1918-1950)
κγΡοΣ Α. κγΡοΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝιΣ κγι>ογ
(1974-1997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 1894
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΑ: Γενικα αίθριος καιρός.
Τοπικές βροχές στα δυτικα καί βόρεια. Οἱ
ανεμοι θα πνέουν νότιοι 4 μέ 6 καί στό
Αἰγαίο μέχρι 8 μπωφόρ. Ἡ θερμοκρασία
έως 21 β. Κ. `
Τρίτη 1 Μαρτίου 2016
Εύδοκίας όσιομαρτυρος,
Μαρκέλλου καί Ἀντωνίνης μαρτύρων
Σελήνη 22 ἡμερών
Ἀνατολή ἡλίου θ.5θ'-Δύσις θ.ίθ|
Αριθμ. φυλ. 4039ί ιτιμή ι,5ο ε
Ἀμερικής ο, τ.κ. ιοε72, Ἀθήναι, εείίειιεπε@οίεηείαι
Τηλεφωνικό κέντρο: 2ί Ο 322Οδθί, ως: 2ί0 3243Ο7ί
Καταχωρίσεις: 2ι Ο 3220482, Συνδρομές: 2ί 3 Οί 70670 - 2ί0 3227370
"Ετος ί22ον
Ό λαός έγνώριζε
όταν έψήφιζε;
Τό έρώτημα είναι καίριο: Άν έγνώριζαν πέρυσι
τόν °Ιανουαριο οἱ πολίτες τί θα τούς έπεφύλασσε ή
ανοδος τού Σύριςα στήν ἐξουσία, θα τόν έψήφιςαν;Ἡ
λογική απαντησω είναι όχι, δέν θα τόν έψήφιζαν. Διότι αν, παρα τα όσα συνέβησαν τό τελευταίο δωδεκαμηνο, οἱ ψηφοφόροι τού Σύριξα καί τών ΑΝΕΛ έπι
μένουν ότι καλώς έπραξαν όταν βρέθηκαν πίσω από _
τό παραβαν πέρυσι τόν °Ιανουαριο καί τόν Σεπτέμβριο, τότε τό μόνο πού θα μπορούσε να πεί κανείς
είναι ότι ὁ λαός αὐτός είναι αξιος τής τύχης του.
Φρονούμε ότι θα ήταν ίδιαίτερα ένδιαφέρον να
τεθεί ένα τέτοιο έρώτημα από τούς δημοσκόπους.
Διότι τό να ίσχυρίζονται οἱ διαφορες ὁμαδες «κοψοχέρηδων» ότι έξαπατήθηκαν από τόν κ. Τσίπρα
δέν αρκεί. Τό ζητούμενο είναι γιατί τόν έψήφισαν
πέρυσι, ένώ ήταν ἡλίου φαεινότερο ότι αύτα πού
τούς ύπεσχέθη ήταν αδύνατον να πραγματοποιηθούν. Καί βεβαίως γιατί τόν ξαναψήφισαν τόν Σεπτέμβριο, αφού είχαν γευθεί τήν πολιτική έξαπατησή τους από τήν Κυβέρνηση μέ τήν αθέτηση τον
προεκλογικών της ύποσχέσεων.
Μέσα στό δωδεκαμηνο τής διακυβερνήσεως Σύριζα (13 μήνες μεῖον ένα μήνας τῆς ῦπιιρεσιακής) ή
χώρα κυριολεκτικώς διελύθη. Στήν οίκονομία ήλθαν
τα πανω κατω. Ἀντί αναπτύξεως, τήν ὁποία ύπέσχετο
ὁ κ. Τσίπρας, ή χώρα ξαναβούτηξε στήν ύφεση. Ἀντί
θετικών αποτελεσματων στήν διαπραγματευση μέ
τούς δανειστές, ή χώρα «έσπασε τα μούτρα της».
Πήγε για μαλλί καί βγήκε κουρεμένη. Ἡ Κυβέρνησις Σύριςα-ΑΝΕΛ ύπέγραψε, χειρότερο μνημόνιο
από αὐτό πού εἶχαν αποδεχθεί οἱ προηγούμενοι.
Καί σαν να μήν έφθαναν αύτα, ή Κυβέρνησις
ανοιξε καί τό προσφυγικό. Άν οί κυβερνώντες πιστεύόυνότιιδένύπαρχει τρόπος να φυλαχθούν αθαλασσια σύνορα μας από τίς όρδές τών προσφύγων καί
μεταναστών πού έρχονται από τήν Τουρκία, τότε δέν
είναι κατάλληλοι να κυβερνήσουν. Ἀσφαλώς ύπαρχουν τρόποινα ανασταλεί τό κύμα, χωρίς ναπρέπεινα
πνιγούν οἱ πρόσφυγες. Καποιοι τούς διοχετεύουν από
την απέναντι πλευρα καί καποιοι τούς ύποδέχονται
έδώ για να τούς προωθήσουν. Αύτό είναι τό κλειδί.
Άν ή 'Ελλάς ήταν στήν θέση τών αλλων εύρωπαίκών χωρών, θα απεδέχετο τήν ανεξέλεγκτη
είσροή προσφύγων στήν έπικρατεια της; Προφανώς
όχι.Άλλωστε καί τώρα αύτό κανει. Δέχεται τούς πρόσφυγες, .να μόνον ώς «τρανξιτ». Κανένας"Ελληνας
δέν είναι διατεθειμένος να δεχθεί να παραμείνουν μονίμως στήν χώρα 100 ή 200 χιλιαδες πρόσφυγες καί
μεταναστες. 'Επομένως ή στασις τής Κυβερνήσεως
καί στό θέμα αύτό είναι όποκριτική."Εχει δημιουργήσει ή ἴδια τό πρόβλημα καί κατηγορεί τούς αλλους.
'Η διαλυσις πού έχει έπέλθει κατα τό δωδεκαμηνο
αὐτό δέν έχει όρια. Τίποτε δέν έμεινε όρθιο. 'Η Κυβέρνησις τού Σύριξα δημιουργεί παντού αδιέξοδα τα
ὁποία δέν μπορεί να αντιμετωπίσει. Καί για να συγκαλύψει τίς εύθύνες της, ανοίγει διαρκώς νέα μέτωιαι Τό
μέτωπο μέ τούς δανειστές κατέστρεψε τήν οίκονομία.
Καί τώρα, μέ τό προσφυγικό, διακυβεύεται πλέον καί
έθνική καταστροφή. Άραγε τα φανταξόταν αύτα ὁ
έλληνικός λαός, όταν έψήφιξε τόν Σύριζα; Μαλλον
όχι, αλλα όφειλε να τα αναλογίζεται...
Ἀπεθνικοποιείται ή αλλά;
Ἀπαραδεκτες ,οἱ δηλώσεις τού αν. ότι. ῦΕἔωτερικών κ. Ξυδακη
ΤΗΝ ΩΡΑ πού οἱ Γαλλοι διαλύουν
τό τεραστιο στρατόπεδο προσφύγων στό Καλαί, γνωστό καί ώς
«ζούγκλα», καί οἱ περισσότερες
εύρωπαίκές χώρες δομούν «φρακτες» από μπετόν καί συρματοπλέγματα στα σύνορα τους γι! να προφυλαχθούν, ὁ αναπληρωτής ύπου ργός Ἐξωτερικών, κ. Ν. Ξυδακης,
δημοσιοποίησε μια τοποθέτηση
πού έκπλήσσει δυσαρεστα, έναν
έχέφρονα μέσὸν"Ελληνα καί δη μιουργεί έντονη ανησυχία για τίς
αντιλήψεις τής αριστερας διακυβερνήσεως τού Σύριζα.
Συγκεκριμένως, ὁ κ. Ξυδακης θεωρεί ότι στήν βαση τών καραβανιών
τών έζαθλιωμένων από τα μέτωπα
τών πολέμων στήν Ἀνατολή καί
τών οἱκονομικών μεταναστών από
τα βαθη τής Ἀσίας, ήἙλλας «μεσομακροπρόθεσμα», όπως αναφέρει,
θα λύσει τό δημογραφικό της πρόβλη μα. Μαλιστα, φέρει καί παραδείγματα από·τό παρελθόν, θέλον
τας να ύποστη ρίξει τήν παραλογη
προσέγγισή του. Προσόμοιαςει τήν
κατασταση στήν ὁποία έχει πε ριέλθει ή καταληφθείσα σήμερα°Ελλας
μέ τήν Κύπρο τού 1974, όταν έδέχθη έλαχιστο αριθμό μεταναστών
από τόν Λίβανο, πού πε ριέπιπτε τότε σέ πλήρη αναταραχή. Μόνον
πού στήν περίπτωση τών Λιβανέζων ὁ αριθμός τους ήταν μικρός, οί
περισσότεροι ανήκοντες σέ οίκογένειες έπιχειρη ματικών ὁμίλων
καί στελεχών της, μέ ούδεμία σύμπτωση ώς πρός τήν παρούσα κατασταση στήν°Ελλαδα.
Δη μοσιογραφικές πληροφορίες
θέλουν τίς απόψεις Ξυδακη να μήν
είναι προσωπικές, αλλα να αντανακλούν σέ εύρύτερη προσέγγιση τόν
κλειστό πυρήνα τού Σύριζα. Μαλιστα, μιλούν καί για προετοιμασία
ένταξεως τών προσφύγων καί μεταναστών κατα χιλιαδες στα, ήδη σέ
κατασταση χρεωκοπίας από τήν
ύφεση, έλληνικα δημόσια σχολεία.
Κανείς, φυσικα, έξ αύτών είναι σέ
θέση να κατανοήσει τίς έπιπτώσεις
από τέτοιες μεθοδεύσεις στό μορφωτικό έπίπεδο τών Ἑλλήνων καί
στήν δυνατότητα τους να ανταγωνισθούν μέ καποιες προϋποθέσεις
τούς αλλους Εύρωπαίους.
Τό χειρότερο για τόν κ. Με
.κή καί τούς ὁμόφρονές του είναι
ότι ή Ἑλλας δέν νοείται ώς έθνικό
κρατος τών'Ελλήνων, αλλα ώς μια
περιοχή πού θα πρέπει να κατοικηθεί από πληθυσμούς ασχέτου
έθνους, φυλής, γλώσσας καί, φυσι
' κα, θρησκείας. .
«παω πόλις. .. όσονούπω;»
τού Παναγιώτη Ν. Κρητικού
«Ζητείται μεταναστευτική πολιτική»
τού Παναγιώτη Μποκοβού
ι  «Γιατί οί πρόσφυγες
προτιμούν τήνἘλλαδω›
σελ. 3
πρέπει ή ήττα
τής πολιτικής όρθότητος
Πώς ὁ μαύρος παρουσιαστής σφυροκόπησε τήν ύποκρισία
«ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ μαύρους ύποψηφίους καθε χρόνο, καθιερώστε είδική
κατηγορία βραβείων για μαύρους».
Αύτή ήταν μία από τίς πολλές έπιση μανσεις τού παρουσιαστού τής
απονομής τών έφετινών βραβείων
"Οσκαρ, Κρίς Ρόκ. Μαύρος ὁ ίδιος,
ανέλαβε να σχολιασει κατα τήν
έναρξη τής τελετής, τίς έπικρίσεις
διαφόρων ότι δέν ύπή ρχε ούτε
ένας μαύρος ύποψήφιος για βραβευση. =Επικρίσεις πού έθεταν ζήτη μα πολιτικής όρθότητος. «Άντιλαμβανεσθε ότι αν ύπήρχε διαδικασία ύποψηφιοτήτων για τήν θέση τού παρουσιαστού δέν θα έπαιρ
να έγώ τήν θέση» εἶπε μέ αρκετή .
εἱρωνεία για να συνεχίσει, θέτοντας σέ αναλογο «έλαφρύ» ύφος πο
λύ πιό σοβαρα ζητήματα πού αφορούν στίς φυλετικές διακρίσεις τού
παρελθόντος.
Τονίζοντας ότι είναι έφέτος τα
88α βραβεία "Οσκαρ καί έχουν
προηγηθεί τουλαχιστον αλλα 71
κατα τα ὁποία οἱ ύποψήφιοι ήσαν
μόνον λευκοί συνέχισε: «Γιατί
διαμαρτυρόμαστε; Γιατί σέ αύτα
τα"Οσκαρ;». Καί έδωσε ὁ ίδιος τήν
απαντηση, μέσα από τίς τραγικές
πτυχές τής ὁποίας αναδεικνύετο ή
πλέον αναγλυφη καταδίκη τής νοοτροπίας πού έχει στηριχθεί στό
κατασκεύασμα -τής πολιτικής
όρθότητος: «Θυμηθείτε τί συνέβαινε κατα τίς δεκαετίες τού '50
καί τού '60... Είμαι βέβαιος ότι δέν
ύπή ρχαν μαύροι ύποψήφιοι κα
ποια από έκείνα τα χρόνια καί οἱ
μαύροι δέν διαμαρτύρονταν. Γνωρίζετε.γιατί; Είχαμε τότε πραγμαΜε ζητήματα για τα ὁποία διαμαρτυρόμασταν. "Ημασταν πολύ
βεβαρυμένοι από βιασμούς καί
λυντσαρίσματα πού ύφίσταμεθ_α
για να μας απασχολεί τό ποιός
ανέδείχθη καλύτερος κινηματογραφιστής. “Οταν ή γιαγια σου
είναι κρεμασμένη από ένα δένδρο
είναι πολύ δύσκολο να ένδιαφέρθείς για τό καλύτερο ξένο ντοκυμανταίρ μικρού μήκους».
Φρασεις πού απηχούν τήν
πραγματικότητα. Άλλα πού καθε
μια τους συνιστα καί ένα ραπισμα στόν παραλογισμό τής πολιτικής όρθότητος.
ι Σήμερα
'Επιταχύνονται όλες
οί ίδιωτικοποιήσεις
Τα σχέδια για τήν αξιοποίηση τού πρώην αεροδρομίου τού 'Ελληνικού
προωθούνται ταχέως
ανέφερε ὁ έπί κεφαλής
τού ΤΑ|ΠΕΔ. ΣΕΛ. 2
Τό Μητρώο
τών ύπολλήλων
Μέ νέο τρόπο θα αξιολογούνται οἱ δημόσιοι
ύπαλληλοι. Μητρώο για
έπιτελικα στελέχη τής ι
δημοσίας διοικήσεως. 4
ΣΕΛ. 4
Τελική αναμέτρησις
για τό χρίσμα
Καθοριστική για τίς έκλογές τού Νοεμβρίου ή σημερινή ψηφοφορία σέ ί3
ν Πολιτείες τών ΗΠΑ, γνω
στή ὡς «Σούπερ Τρίτη».
ΣΕΛ. 5
”Οποιος έχει ζήσει τα γεγονότα
στή δε<αετία τού '70 καί τού '80 καί
Ιδιαιτέρως όποιος τα έχει ζήσει στα
Πανεπιστήμια, δέν θα πέσει ποτέ από
τα σύννεφα μέ όσα συμβαίνουν έσχατως στήν ταλανα χώρα μας. 'Οταν
γνωρίζεις πρόσωπα καί πραγματα,
όταν έχεις αποψη για τή συμττεριφορα τών «παιδιών τής αριστερός», μέ
τα όποία έζησες καί συζήτησες έπί
μακρόν, ούδεμία αίσθηση σού προκαλούν δηλώσεις όπως έκείνη τού μαιευτήρος-γυναικολόγου, έξωκοινοβουλευτικού ύπουργού Μεταναστευτικής
Πολιτικής ή τού όδοντιατρου καί
ίστορικού Τέχνης αναπληρωτού
ύπουργού 'Εξωτερικών.
'Ο πρώτος μας είπε, δραττόμενος
τής εταιρίας τα μεταναστΜικής καταιγίδας, ότι «θα έχουμε μια εύκαιρία
για προσλήψεις», έπειδή θα δημιουργηθεί ίκανός αριθμός καταυλισμών για
τίς χιλιαδες τών μεταναστών πού
αναμένεται να «έγκλωβισθούν» στήν
'Ελλαδα, ή όποία «απλώς παρακολουθεί». 'Ο δεύτερος προχώρησε έτι
περισσότερο, αίφνιδιαζοντας πολλούς, αλλά όχι έμᾶς, πού ζήσαμε τήν
εποχή τού «Πρόσφυγες αδέλφια μας»
καί τ Εξω όλοι οί στρατοί-ανεξαρτητο
νησί». Τί είπε ό έκ Μυκόνου όδοντίατρος καί ίοτορικός Τέχνης; Με τό πολύ απλό καί ταιριαστό μέ τα «Διεθνιστικα» πρότυπα. «Οί μετανάστες θα
συνδραμσυν καί στήν έπίλυση τού
δημογραφικοῦ προβλήματος τα χω
σε· Καί ή Κύπρος δέχθηκε πρόωρες
από τή Μέση Ἀνατολή»!
Καπου τα έχουμε μπερδέψει τα
πραγματα, νομίζω, αγαπητοί. Τό να
' έτηχειρεῖται να συγκριθεί ή «είσβολή»
τών προσφύγων καί τών μεταναστών
στήν 'Ελλαδα μέ τήν φιλοξενία τών
πλουσίων Λιβανέζων στήν Κύπρο
είναι τουλαχιστον αστείο. Κατ' αρχήν
ή Μπριακή κοινωνία είχε συνηθίσει να
ζεί μέ τούς μουσουλμανους για δεκαετίες, αλλά οί διαφορές στήν κουλτούρα
' Τα ἡμέρας
καί τή συμπεριφορα παρέμεναν τεραστις. Οί φνγαδε5 από τόν σπαρασσόμενα Λίβανο έφεραν στήν Κύπρο τίς
περιουσίες τους, συνέστησαν έπιχειρήσεις καί, βοηθούμενοι από τήν αλματώδη πορεία τής κυπριακής οίκονομίας. συνέβαλαν στήν περαιτέρω ἀνάπτνςή της. Τί στήν εδώ προσπαθούμε να συγκρίνουμε; Τούς πλαισίους
Λιβανέζους μέ τούς ταλαιπώρους
Ἀφγανούς, Τυνησίους, Μαροκινούς καί
Σομαλούς; Τούς έπιχειρηματίες μέ τα
«χοντρά πορτοφόλια» μέ τούς έξωθενωμένους καί κατεοτρῳμένΜ Σω;
Είμαστε σοβαροί; 'Εδώ είναι μια
χώρα έξωθενωμένη από τα μνημόνια.
'Εδώ τα πορτοφόλια μας μοιάζουν
πλέον μέ κρεμμύδια, αφού μόλις τα
ανοίξουμε αρχίζουμε τό κλαμα!
'Εδώ είμαστε μια χώρα όπου ό κ.
Κατρούγκαλος δηλώνει, Μωραστως, ότι «δέν θα κόψει τίς κύριες συνταξεις», έπιχειρώντας να μας πείσει
Κανείς δέν έδωσε τέτοιο δικαίωμα...
(θσύ Κύριε) ότι μείωση τής έπικουρικής μας συνταξεως δέν αποτελεί καί
ν μείωση τού είσοδήματός μας!
, 'Εδώ είμαστε μια χώρα μέ χριστιανική-όρθόδοξη κουλτούρα, ή όποία
απέχει έτη φωτός από τήν μουσουλμανική, μέ τήν όποία έχουν έμβολιασθέι'
οί, ταλαίπωροι πλήν απρόσκλητοι
(τούς καλεσε μόνον ή κυρία Τασία),
ἐπισκέπτες μας.
'Ἀς μή γελιόμαστε. 'Εδώ δέν έχουμε
τό «Γλώττα λανθανουσα τα στα] λέ
γει», αλλα διαμορφωμένη αποψη καί
ὑπό διαμόρφωση πολιτική.
'Επειδή, όμως, μπορεί να μας έχει
Μάρω τό Μνημόνιο, αλλά δέν
έχουμε ακόμη «χτυπήσει μπαλα», ας
γνωρίζει ή κόπωση ότι κανείς δεν τήν
· ἔσνσι08Μσε καί κανείς δεν τῆς ζήτησε να αλλοιώσει τόν χαρακτήρα τής
κοινωνίας μας. Κανείς, μα τώ 
ίΠΠΟΔΑΜΟΣ
Ἡ αναγκη
μίας νέας ΒΡΕ
'Γραφει ὁ Ραφαήλ Α. Καλυβιώτης* τ
ΠΡ|Ν προσφερθούν απλόχερα τα πακέτα Μαρσαλ, ὡς συνέπεια τού Δόγματος Τρούμαν, τό
ίθ47, στήν Πατρίδα μας έφτασε ένας ψηλόλιγνος Ἀμερικανός, ὁ Πὡλ Πόρτερ. 'Ο κύριος
αὐτός ήτο έπιτεΤραμμένος τής αμερικανικής κυβερνήσεως μέ στόχο να συνταξει ένα πόρισμα
για τήν πολιτικοοικονομική κατασταση τής
'Ελλαδος. Τό πόρισμα αὐτό αργότερα έγινε γνωστό σέ όλους μος από τόν τίτλο <ἰ'Εκθεση ή Μνημόνιο Πόρτερ>>'.
'Η όμοιότητα τών παρατηρήσεων πού κατατίθενται από τόν Πόρτερ μέ τήν σημερινή κατασταση στήν 'Ελλαδα είναι συγκλονιστική. Περιγραφεται ή ανεπαρκεια ατομιστών πολιτικών
απασχολη μένων μόνον μέ τήν καταληψη τής
εξουσίας, τό τερατώδες δημόσιο πού ζεί παρα- η
σιτικα έναντι τής ίδιωτικής οίκονομίας καί μία κατασταση νεκρώσεως τής ελληνικής οίκονομίας
παρα τήν χρηματική αρωγή τών μεγαλων δυναμεων ένεκα ανεπαρκών μεταρρυθμίσεων.
Οἱ πιό ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις του
όμως αφορούν τούς πιό εύπορους πολίτες εκείνης τῆς εποχής. Σκιαγραφούνται ὡς ανθρωποι
δίχως κανένα ένδιαφέρον να έπενδύσουν τα
κέρδη τους πρός αναστήλωση της εθνικής οίκονομίας, ὡς <<κοσμοπολίτες>> πού γνωρίζουν
απταίστως τήν αγγλική καί παντα πρόθυμοι να
εξυπηρετήσουν τήν αμερικανική αποστολή πρός
,ίδιον όφελος. Καταθέτει δέ καί τήν εμπειρία
του από ένα γεύμα στό ὁποῖο παρέστη ὁ ,ίδιος μέ
Συνέχεια στην σελ. 8
ΠΕΝΜΩ ο Αύριο έχει Το γενέθλιά
του ὁ Μιχαήλ Γκορμπα
ΕίΔΗΣΟΥ^Ξ τσωφ. Ό πρώην σοβιετι
. κός πρόεδρος, πού θά
Μ κλείσει Τά 85, δήλωσε ότι
είναι πεπεισμένος πως ή
α Ἀπενεμήθησαν καί Τα χώρα Του θά ξεπεράσω
Όσκαρ καί τελείωσε καί
αὐτή ή... αγωνία γιά
τούς νικητές τῶν χρυσών
άγαλματιδίων. Πάντως,
ή βραδυά απετέλεσε καί
εύκαιρία γιά τις κυρίες νά
ἐπιδείξουν Τι; τουαλέτες
τους, πού ήσαν χαρακτηριστικές τῶν νέων τάσεων τής ύιμηλῆς ραπτικής, αλλά καί τά κοσμήματα τους. Στό κόκκινο χαλί είδαμε
φορέματα μαύρα, άσπρα,
χρυσά, μεταλλιζέ, αλλά
καί σέ τόνους παστέλ.
Αύτό πού πάντοτε γεννά
απορία είναι γιατί οί
αστέρες τού Χόλλ υγο υντ
θεωρούν ότι τό ντεκολτέ
τους πρέπει να φθάνει
στό πάτωμα...
ο Ἐρευνητές από τίς
ΗΠΑ, τήν (Ελλάδα καί
τήν Γερμανία ανσκάλυψαν ένα νέο πολλά ύποσχόμενο δισδιάστατο
ύλικό, πάχους ἑνὸς Με
μου, τό ὁποῖο θά μπορούσε νά ἐπισκιάσει ακό
μη καί τό γράφένιο πολύ ζ
είναι τό ίσχυρότερο ύλικό
στόν κόσμο. Τό νέο ύλικό
αποτελείται από πυρίτιο,
τήν πρωτη ύλη τῶν
«τσίπ», βόριο καί αζωτο,
πού είναι ἐλαφρά, φθηνά
καί άφθονα στόν πλανήτη, ἐνῶ είναι ἐπίπεδο καί
πολύ σταθερό, άρα μπορεί νά τυλ ι χθεϊ σέ νανοσωλήνες καί νά έχει πολλές εφαρμογές στήν ψηφιακή τεχνολογία μελλοντικά.
τήν βαθιά οίκονομική κρίση πού διανύει λόγω τής
πτώσης τῶν τιμών τού
πετρελαίου καί τῶν δ υτικών κυρώσεων. Σέ
άρθρο του στήν έφημερίδα τής αντιπολιτεύσεως
Νονείε δείπνο, ὁ «ποτέρας» τής Περεστρόικα είπε
ότι ή Ρωσία «έπέζησἑ πολύ χειρότερων ἐποχῶν»
καί πως δέν πρέπει να
«προαναγγέλλεται πτώχευσις ή καταστροφή»,
διότι «ὁ κόσμος χρειάζεται τήν Ρωσία, ή ὁποία
είναι ανιχντικατάστατη»,
κατέληξε.
σ Τό Ἐρυθρό τής Βεγγάλης είναι μια χρωστική
οὐσία, πού φαίνεται νά
έχει καί αντικαρκινικές
ίδιότητες. Ἐπί χρόνια
χρησιμοποιείται ὡς βαφή
σέ ύφάσματα καί τρόφιμα,
αλλά τωρα οί ἐπιστήμονες μελετούν τήν πιθανό- .
τητα νά αποτελέσει
«όπλο» στήν μάχη έναντίον διαφόρων μορφών
καρκίνου. Μακάρι.
ο "Ενας άνδρας από τό
Μπαγκλαντές, πού έχει
γίνει γνωστός ὡς
«άνθρωπος-δένδρο» ύπεβλήθη Μήν πρώΤη έπαιβαση γιά νά τού αφαιρεθεί ὁ φλοιός πού ἀναπτύσσεται στά χέρια καί
Τά πόδια του. Για νά
αφαιρεθούν οί φλοιοί,
πού ζυγίσουν πέντε κιλά,
θά χρειασθούν περίπου
ί 5 ἑγχειρήσεις!
Τστορικά ντοκουμέντα
(ΣΟ Βρεταννός Φέρριμαν
πού αγαπησε τήν“Ελλαδα»
τού Ελευθερίου Ε Σκιαδά (σελ. 4)