Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
|οεοεοονι@οτοιιοτ.ει
ΣΥΝΕΧ'ΖΕΤΑ' Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥΣ
ΑΠΟ ΤΑ ΜΠΛΟκΑ
Ανοίγουν τους δρομους
οι ογροτες
γιο την οικονομίο
το ο τρίμηνο
οΡικΗ ΣΤΗΝ ΜΟΣΧΑ
Ανοίγει τις πύλες της
η 88η Διεθνής Έκθεση
Αυτοκινητου ω 7
Ο ΛΟΓΟΣ
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗΡ'Ο
ΗΜΕΡΗΣ|Α ΠΟΛ|Τ|ΚΗ ΚΔ' οικοΝοΜικΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ
  ΜΗ Δικτυο
ΝΕΟ ΗΟΤ 5ΡΟΤ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡ|ΤΣΗ ΠΔ ί.000 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΚΔ' ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
' ° '. ι “β ' · ¦
ο δ ι ·
ε Ρ ο
ι ρ ·
Τετ· ε” έ
Ο; άτα
Απο του πΡοΣΦγιΕΣε
εκτΑκτΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΠΑ το πΡοΣογυκο Στο τη. εΣοτεΡικου _Ἡ“
ΜΜΜΜΜυ ΜΜΜ  Η." ' ω ο 'ο' 42
ΜΕ Το ΠΑΛΑ|Ο ΚΔ' ΤΟ ΚΔ|ΝΟΥΡΓ|Ο ΣΥΣΤΗΜΑ
_·“ ¦
  Ι ο Μοιο“υξεκινουν ¦
 _“Π_εΛ·λυδικες
οπο·λπΟωρισρός
'Ενας νέος Μ ΜΜΜς Με
νομισμοπκής πολιτικής οπό τήν
Μ Κεντρική Τρόπαο στις
ΙΟ Μορήου προοιωνίπτοι οπό οι
νέο μείωσπ του πλπθωριομού στον
Μ τον Μάριο.
Ο γενικός πλπΟωριομός. που ποροκΜ π ΕΚΤ, νποκώρποε
στο -Ο,2% οπό Ο,3% τον 'Μριο. πολύ μοκριό οπό τον στόχο
τπςΕΚ'|',πουείνοικονιήοτο2%,
κοι κομπΜιερο οπό τις προοδοκίες γιο μπδενικό πλπθωρισμό. Το
νέο στοιΧείο γιο τον ΜΜΜ
σε ΜΜΜ με το Μο στοικείο γιο το οικονομικό κλίμο κοι
μιν πορογωγή, ΜΝ ότι π υποτονική ω τπς Μ
ΜΜΜ, Μ τις φωνές που πούν μέτρο δήμοστονομικής κοι νομισμοπκής πολιτικής
να τι ΜΙΒ· Με οικονομίας ως.
π οποίο δεν ένα φθάσει οκόμπ
στο πριν οπό τον κρίω μέγεθός
"Ο ΜΜΜ 0ο ήτον κοτοοτροφή γιο τήν Μή. κοθώς το Μρος τον ΜΜΜ” Μ
θο Μ'. δήλωσε οικονομοἶΜ“ Με Ναό". Μαιος:
'Μ, π ΕΚΤ θο Μαι νο
Με οπμονπκό οι νομισμοπκή πολιπκή".
0Μκός