Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
•ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ [óåë.2]
•ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ [óåë.2]
•XΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ [óåë. 15]

ÅÔÏÓ 14o • ÖÕËËÏ 3220O • ΤΡΙΤΗ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 • ÇÌÅÑÇÓÉÁ ÅÖÇÌÅÑÉÄÁ • ÔÉÌÇ ÖÕËËÏÕ: 0,05 €

∆ροµολογούνται δύο πιλοτικά επιχειρησιακά προγράµµατα για τους Ροµά
Χαλανδρίου από την Περιφέρεια και τον ∆ήµο µε τέσσερις βασικούς πυλώνες

«Προτεραιότητα
η αναβάθµιση
της εκπαίδευσης»
Συνάντηση του δηµάρχου
Αµαρουσίου µε τους
διευθυντές δηµοτικών και
νηπιαγωγείων

ΣΤΕΓΑΣΗ, ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ,
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΥΓΕΙΑ

ΣΕΛΙ∆Α 10

Πρόγραµµα
εξοικείωσης µε τη
διαφορετικότητα
Υλοποιείται στα σχολεία του
∆ήµου Βριλησσίων

ΣΕΛΙ∆Α 10

Οριοθετήθηκε
τµήµα του ρέµατος
της Πύρνας

Ο δήµος Λυκόβρυσης Πεύκης θα προβεί στην
ανάπλαση της περιοχής

ΣΕΛΙ∆Α 3

60 χρόνια
προσφοράς
Οι Αεροπρόσκοποι Πεύκης
έκοψαν την πίτα τους

ΣΕΛΙ∆Α 11

ΣΕΛΙ∆Α 8
Κατά τη συνάντηση εκπροσώπων του Υπουργείου Εσωτερικών της Περιφέρειας Αττικής
και του ∆ήµου Χαλανδρίου, για τον καταυλισµό των Ροµά στο Νοµισµατοκοπείο, αποφασίστηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράµµατος «Αττική 2014-2020», η εκπόνηση δύο «πιλοτικών» Επιχειρησιακών Σχεδίων µε περιοχές εφαρµογής την Περιφερει-

ακή Ενότητα Βόρειου Τοµέα Αθηνών και συγκεκριµένα τον ∆ήµο Χαλανδρίου και έναν
ακόµη ∆ήµο, που θα προταθεί από την Περιφερειακή Ενότητα της ∆υτικής Αττικής.
Λαµβάνοντας υπόψη το ενδιαφέρον που έχει
εκδηλωθεί έως σήµερα για το σχεδιασµό και
υλοποίηση προγραµµάτων για τους Ροµά και
τον βαθµό «ωριµότητας» αυτού του ενδιαφέ-

Έγκριση Χρηµατοδότησης
Κοινωφελούς Επιχείρησης
Ή έγκριση χρηµατοδότησης της Κοινωφελούς Επιχείρησης έτους 2016
και η εποπτεία και φροντίδα ∆ηµοτικού Κοιµητηρίου είναι δύο από τα
θέµατα που ξεχωρίζουν από την αυριανή συνεδρίαση του δηµοτικού
συµβουλίου Μεταµόρφωσης.

ΣΕΛΙ∆Α 2

ροντος, έγινε αποδεκτό να δροµολογηθούν
τα δυο εν λόγω προγράµµατα στην Αττική,
µε κοινό τόπο για τους συµµετέχοντες, ότι η
υλοποίηση των σχεδίων δράσης για τους Ροµά, στο πλαίσιο της νέας προγραµµατικής
περιόδου, πρέπει να διαρθρώνεται γύρω από
4 βασικούς πυλώνες ενεργειών: Στέγαση,
Εκπαίδευση, Απασχόληση, Υγεία.

Απουσιάζει(;)
το µεγάλο θέµα
ΣΕΛΙ∆Α 3

Τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ηρακλείου Αττικής έχει προγραµµατιστεί για
αύριο στην αίθουσα των Συνεδριάσεων, στον τρίτο όροφο του
δηµαρχείου, µε εννέα θέµατα
στην Ηµερήσια ∆ιάταξη.



Τελευταία νέα από την εφημερίδα