Next

Πρωτοσέλιδο Χρηματιστήριο: Ζημιές και υψηλές προβλέψεις εμφανίζουν το 2015 οι τράπεζεςRecognized text:
γ. ς;ΊΪᾶἶ"ἐὲ:ζ3Ϊά.( ζω'. ϊ Π ` Ϊ Ή*
ΗΜΕΡΗΣ|Α Ο|ΚΟΝΟΜ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ'ΔΑ
κ - _--_-_¦ ῆ
Μ. 507,' 2
4,78%
"Μ "ΜΜΜ
Γενικος Δεικτης
ἔἑἔἔἔἔ
Μ Μ 28 Μ Μ
 ;£Δ:ώ
τιΜι-ι ι¦5 ε
Ί*  ΒΤ
Καθοδικές 24
ΣΧΕΔ|ΑΖΟΥΝ ΕΠ'θΕΤ|ΚΗ ΜΕ|ΩΣ|·| ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ το Α' ΤΡ|Μ|·|ΝΟ ΤΟΥ 2ΟΊ6
Ζ|·|Μ|ΕΣ Μ' ΥΨΗΛΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕ|Σ
εμφανίζουν το ΜΕ οι τράπεζες
ς για να περάσουν φέτος σε κέρδη
«Εξυγισίνσυν» τα χαρτοφυηάκιά του
Η αξιοηόγηση της εηηηνικής οικονομίας
επί τάπητος στο Ευτοννοι·κίηα ατομο
- κρίσιμο και το Ευι·οαιουρ της
7ης Μαρτίου  π.
γ Ερωτηματ δημιούργησε
η η ανοδικά-κίνηση ' ' Με
Ο Ο|ΚΟΝΟΜ|Α ΠΟ^|Τ|ΚΗ
τις 3 Μαρτίου του 201 6 ξεκινούν
Σ οι ανακοινώσεις χρήσης 2015 α
πό τις ελληνικές τράπεζες, και
αυτό που έχει ενδιαφέρον δεν είναι οι
ζημίες 5 δισ. συνολικά για την χρήση,
αλλά οι προβλέψεις για προβληματικά δάνεια. Οι τράπεζες έχουν αποφασίσει στην χρήση 20ί 5 να καθαρίσουν τα χαρτοφυλάκιό τους, να περάσουν και τις τελευταίες ζημίες, και
η από το 2016 να ξεκινήσουν με.. επι1 θετική μείωση προβλέψεων ήδη από
το πρώτο τρίμηνο του 2016.
 Το 2015 στιγματίστηκε προφανώς α
πό τις υψηλές προβλέψεις που διενήργησαν οι τράπεζες λόγω των
ειτε85 ιεετ5 και των ζημιών από τα
ΑΟΚ. Το 2015 δεν περιλαμβάνει εκπλήξεις, αν και οι διαφορές μεταξύ
προ φόρων και μετά φόρων αποτελέσματα είναι εντυπωσιακές. Το 20] 5 ο
αναβαλλόμενος φόρος ίσως και να ξεπεράσει τα 20 δισ. ευρώ. Η μάχη του
20ί 6 θα εστιαστεί σε δύο μέτωπα:
ι› Στην μεγάλη μείωση των προβλέψεων για προβληματικά δάνεια απόρροια του γεγονότος ότι κορυφώνουν τα ΝΡ|_5 στις τράπεζες
2) Στόχος είναι να περάσουν σε κέρδη
το 2016 με στόχο να αρχίσουν να
μειώνουν με ίδια μέσα τον αναβαλλόμενα φόρο. Με βάση την στρατηγική
των τραπεζών τοΖΟί 5 και ειδικά το δ'
τρίμηνο του 2015 οι τράπεζες θα ολο·
κληρώσουν την εκκαθάριση των ΝΡ|5
και των ζημιών από τα ΑΟΚ με στόχο
να ξεκινήσουν το α' τρίμηνο του 20ί 6
από πολύ χαμηλότερη βάση προβλέψεων. Οι χαμηλότερες προβλέψεις
και η σταδιακή μείωση των εξόδων από τόκους λόγω της μείωσης του ΕΜ
θαφέρει κέρδη το 201 6.
Ο στόχος για 350 εκατ κέρδη το 2016
από τις ελληνικές τράπεζες μάλλον είναι υλοποιήσιμος. Το 201 5 φαίνεται ότι κλείνει ένας μακροχρόνιος κύκλος
ζημιών στις ελληνικές τράπεζες που
σωρευτικά έφθασαν τα 44 δισ. ευρώ
ζημίες - ρεκόρ.
Το 2016 θα είναι προφανώς καλύτερη
χρονιά κυρίως γιατί δεν θα υπόχρεοιθούν οι τράπεζες να διενεργήσουν υψηλές προβλέψεις και ταυτόχρονα για
πρώτη φορά δεν θα αυξηθεί εκ νέου ο
αναβαλλόμενος φόρος που πρακτικά
ζημιώνει τις τράπεζες γιατί αποτελεί
ένα λογιστικό  πλήττοντας την
ποιότητα των κεφαλαίων. ,1-.: .τ η
Σε διαβούηευση νέα σύστημα
αποζημίωσης για τις ΑΠΕ
Εως τις ια Μαρτίου - καταργεί τις εγγυημένες τιμές
απορρόφησης της «Πράσινης» ενέργειας μ .τι .ι
ΧΡΗΜΑΤ|ΣΤΗρ|Ο ΑΘΗΝΩΝ
Ριζικές αῆάαγές
για προσέάκυση
επενδύσεων
Πάστα στη
οι μετοχές που
πρωταγωνίστησαν
αρνητικά ή θετικά
στο ταμπού
Σιλ ί-:-Ξ7
Δοκιμάζει
δυνάμεις
στις 500 μονάδες
Η αγορα «ξαναχτΖει»
'προσδοκίες για εηίσηευση
της αξισάόγησης
ΤΡΑΠ ΕΖΕΣ
Χάνουν τον έάεγχο
οι κεντρικές
τράπεζες
Προσφυγικό¦ αξισηόγηση,
ΝΡι5 τα «μέτωησ»
στην Εάάόδα
ισχυρές
αντιστάσεις από
τον κάάδο 5/Μ
ΕνδεΕεις ύφεσης άόγω
ανταγωνισμού μείωση
ζήτησης
ιδια Η
Διεύρυνση
δικτύου ο στόχος
της 1υΜΌΟ
Προς διηάσσισσμό
των καταστημάτων
στη Ρουμανία η., ι