Πρωτοσέλιδο MetroSport:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
29 ΟΖ
Σελ 44-47
'4 9 ` ¦ <
ο. | τ. _ με. πχ
· Ο · ογοτΕ Λιλ ΑΦΜ
' με" ιιιιιἑοἴ@ι?ἶ'ιπιιι:ι5ιΞΞΚ _
| ¦ ι π 2ΝΤοΒΜ'ΝΔι το-γπΜ · “ .Π
Λ ΜΜΜ Φ ` Ψ"¦ Α£'Ψ¦ΡΑ¦ ¦
@ΜΕ · # ,ι
+1. ` Γ
ΣΤΟΥΣ Ρ
οι κιιΡιΝοι ΓΥΡιΣΑΝ ρ α
Το πΑιχΝιΔι πΑΡοπ 6 · η Ή | ` |
` κ." τ
=Ἡἔ= :ΠΕο1ξο 76 › αν Ο” Η κΑοι-ιΜεριΝι-ι ΑΘΑΗΤ||(Η εοι-ιΜεριΔΑ πιτ ο. ΜΑΜΑ: ΔεγιερΑ 29 οεΒρογΑριογ 2016 _| ΑριοΜοΣ ΦΥΛΛΟΥ: 0982 πιω 1,30 €
ἔ ι μ Η 
 · ΑποκΜΥ""κ 
Απ ΕΛ-ΑΡΗΣ Μ! Ἡ* ΣγΝεΝϊΕγ¦" - Μ! _
' ΚΕΡΔ|ΣΑΝ ¦ 9%·
πι: ΕΝγποΣιΞιΣ 7 γ ο 70 ΤΟΥ 'ΒΑΝ ΣΑΒ=|^"
οι π-ιπΕΔογχοι ι Π ¦ / 7 "Η Ν. Υ0Ρ
Το γκολ πνίδη
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ»! «το ΜετΜγτΕΡο “ιιΠ£ΩΗο το πΕΜ» 7 ο
' ΜΑΡΟΥ|'|Α (ΜΕΤΗΟΡΟ|.|5 95,5): «ΟΑ
ΟΟ|·|Ο|·|ΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΚΚΑΟΑΡ|Σ|·|»
' Αγώναε
πρόκληση για
τον Ηρακλή. Με
διπλό «βλέπει»
πενταδα
' Τα πλάνα του
Παπαδόπουλου
Τ|·| Ν|Κ|·|!
ΚΡ|Σ|Μ|·|
ΜΕΡΑ Γ|Α
ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΑΟΑΝΑΣ|ΑΔ|·| ΡΟΝΤΡ|Γ|(ΕΣ
4 7_ η. ¦ ~ ' ΖΑΪΡΟ ΣΤΗ «Μ»= ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΕΡΑ|ΣΟΥΜΕ 7 7
Στινμιότυπο απο τ νντευεη >` ' ΜΑΚ: ΑΝΥ|'|ΟΜΟ"Ω Γ|Α "Ο" ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ Ο “ “
ὅΜὅε€ >Ξἔ:β::ν:ἴἐ$5Μι ' η ι ' Νικοτ κΑΠοΥΑΗΣ ιιΞκπΡοτοποτ ΚΑΤΣΕ» ι
Νοε” ' 'Ι Ο 7 ' “ο ΕπτοΝο το ΕΝΔιΑοΕΡοΝ πιτ ιΝτΕΡ Μ Σελ _ Δ
Κ ;8;ἑ=°"Μ ΚΑΕ ΠΑΟΚ ΜΑΡΓΑΡ|ΤΗΣ ΣΤΗ «Μ»: Τ|Π0ΤΑ ΔΕΝ ΕΧΕ' ΤΕΑΕ|ΩΣΕ|, 0ΑΑ ΟΑ κι·ιοονΝ ΣΤΑ ΠΑΕΪ 00. ΠΛΗΡΗΣ ΟΑ ΑΕ|Ξ0ΥΜΕ το πι·ΑΓΜΑτιι(ο ΜΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟ
» πΑι>ΑΣκι-ιΝιο
Σελ 2,12-14 Ϊ -- - Γ ¦ 
οΛγΜπιΑκοΣ - ΒιεΡοιΑ 3-0 Δ Ί ο “ Ἡ Η Η
πΑΝΘΡΑκικοΣ - πιο: πΑΝΝιΝΑ 2-4 7 Στ' τα "τι _ “ τ" τι τι 
'ΑΚΗΣ τοπ ΔΟΥΚΑ 21-19 ΠΑ' Μ >
|'|ΑΝ|ΩΝ|ΟΣ - ΑΕΒΑΔΕ|Α|(ΟΣ 0-2
1_ο ΤΟ ΕΠΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΧΑΝΤΜΠΟΛ ΣΤΗΝ ΝΤΟΠΑ ΤΟΥ
ΑΕ Κ-|'|ΑΝΑΘΗΝΑ.|.|(ΟΣ