Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Γ τ “ία/τ
' ` ι ; 3' ή ς ¦ 7 μ Ι η ; ; η' ς Ξ ί ' 'ϊ Δ- 'ή ' Χ ι 
μ ε ὶ | ι Λ _ . κι Ι εκ υ ή κι /¦“ 7 ~ Η η γ /] Η Ι'> ί η
η ι 13 '¦ γ ~ Χ Ι 8- ι κ Ξ 3 ~ γ τη η ~ ι - - ή ' ' / π
υ ή Ι ί ~ ' " - κ ο' γ' ς η ' ι ~ η ή η ~ ι ο η χ Ι
| | τε ἶ ν Η ς ο υ χ Ξ ¦· ή ι - δ η' Ξ * ι · κ 3 Η' ν ή
 ή 7" Ψ τι μ 7 η ` μ ς ' £ ~ Ι κ 77 ό ' ΧΧ έ  Χ π ή _ ι φέ-ὴ~
Δ/νεής: ο. ΝικοΠα'ι'ῦιις
Διευθυντής ΣυνταΕεως: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ (Τ 30 η τή | ί “ή ¦ α κ ί “ή η , ϊ ~ . η' , ¦ ~ κ /
ΔεγτερΑ 2ο οΕεΡογΑΡιογ Με ο,Α.ο. 2812 ' ` χ   ε γ  ' ' Χ ό = Β  Ϊ  χ 
ι ί Ιι ¦ η Η'
Δεν ξαναγινε :'
48 αομους από τπν Αεκ ο +25
α+πό τζν Μο ο +29 από τον παοκ
κήείοωσε και μαθήματικα
στο αιμανι και ο ορυπος εγινε
π πρώτα εΜπνικπ ομαδα
που στεφεται πρωταοππτρια
πριν φυγει ο χειμωνας
_ ι , 'αποψεαγαπαμυνσεΜι να
_' , 'ει' ον;οαυμπιακ `αφτι" ε __-πκετρία
Φ°γ=ῖΕΡ ο" ο' εκανααπορειες` η `ραήει`ουτε ενα( Η
ει·απινιειιιο: ,Ἡ  έ ¦ έ ό
, αυτόματου Η αν, ι |'| '
· Από" 2οι ι -_¦..“ιΜ¦Μἔ.ήῳ _, και :ἔ“'¦Ξ
ο ισπανος πέτυχε για _ σ¦ἔἔ==ἔἩἶἑἑἐ=ἔ;υ ἑἙΧἔἑἑ ἶ:¦'=¦:ς
δεύτερή Φορα στην Ιῖαναμετρ8ἔπςστπντ ευκαιρίες για να
η παοκ Η "Νίκολ- ι
καριερα του ουσ γκοπ σε :εἔἔ=νρ¦ωἔεΜιἔ“ ῦ'εἔ.?ωἔΐἑἔνἶἴ?°
αγώνα "ρω¦°θῇῇμ°¦°ς . τρειςπαίκτεςιοομπε- ¦_ μοίρπς ήταν εξαι
ρτ Ντα Κόστα. Πσυ- ρετικός ο οι επεμ
" πρώτη ή'°ν κό!" Ο" ¦ ι στπγενοεκόοα Βασεις του γκοπκί· · σρ, κριτικόμε εκεί- “ περ τής Βεροιας.
στο Λαρισα στο Φιε- νους που ·αγωνίστπκαν" εισικα στο Μαιο·
τπν περσι-μεν““πε-χ του φόρτουνπ
στα γ|° το 38., αρκετα επαιξεσε¦ [γ (72ο και στήν καροπόκπήρο το οοπεπτο φωτή κεφαπιό του
υ ο Μιμίκος; που εκανε 3 Ντα κόστα ιε2'›.
ντεμπούτο σε βασική! ήταν καταπππ
β ενοεκααα  κτικες
 :μπονπιπο 3χε
Η.τρίτπε: παρουσία του
 ΜεΕι;κανου στο αρχικό
υ' Μουσε ματς της ΣούῳΠ£ρ5Λίγκας είχε ό.τι και
· σωμα πρ'οπγου , μενες:¦γκοή ' _
οι“ι“ω“ιε;ω αιτιακή εγωισμ-σ=οι·αταστπν αΜσοο του»;σίνοντας<σικαιῶματα
ΝΤΛΒ|ΝΤ
Φ°Υ¦ῖ¦Ρ ιΜνΡ του
αγώνα): Μπορεί να είναι και
το τεπευταίο μου πρωταοππμα
με τπν ομόσαι Στα εε· χρόνια που
βρίσκομαι εοῶ εχω κατακτήσει
ισαριομους τίτπους ο ο σήμαντικότερος σταθμός στήν
καριερα μου είναι
ο οπυμπιακός›·
¦σωυατεμ“ου σεκαοε ευκαιρίας γνώριζε τπν
αποκοπή απο τους οιααυττων πρωταοππ
τῶνκαιο:Κασαμι, -που|ήταν ο παίκτπς από τον
οποία τεκιναγαι τα παντα_στπ μεσαια γραμ
| ¦μήι;οι` κορυφαίοι του οήυμπιακου
ο Ρομπέρτο καμαρώνει ι, , _ ο _ ο Ἡ _ ο γ ¦ ο ι ι , ¦
επιδεικν“οντας το Ι “Ήμασταν με οιαφσρό ιι καπότερπ ομαοα ο
μππονζάη με το “Με ρ ϊ ιι ποιότπτα που είχαμε μας εσωσε τον τίταο ο
ἔν αἔιοι;ο"=ωγὅ:π:· Ϊ ' είμαι περήφανος για τον πρώτο μου τίτπο
'ἔ:¦;;' ° ἔῇ°"Μ°- ' ~ Ξ: εκτός πορτογαπίας και για τπν κατακτπσπ του
"|° γρήγορου πρωταοπήματος °¦° ΒΠΠ'|ν|Κό
κος. Στα ΣΕΛΙΔΑ Το με· ποσόσφαιρο ο Σπόσαμε ακόμα ενα ρεκόρ
γερή φοτο όππς τής
φαση. με τους παίκτες να φοράνε τις
αναμνποτικες κόκκινες '
φανεπες που τυπώοπκαν ειδικό για τπν 1
περίοταοπ...
Μπουγεπα και
Με. όπε·· με
τους φιπαοπους
είχε το... μενου με το
τεπευταίο
σφύριγμα
του Βαταιου
ο οι ποδοσφαιριστες
φόρεσαν και
κόκκινα μπασμζόκια με το “αα
ο Μάρκο είπα
οτοτεήοςτου   Μ
χθεσινού αγώνα ανταπο- Για τον αγωνα γραφουν: ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ _
«Παει το χειροκρὁτ“ιια _ ΜΜΜ: (αερίου ιει ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΛΑΣ
'ων ΜΜΜ" τα· ϊ ,_ Ι “ ιοεπίσα κι· Ρεπορτάζ και ᾶπαώσεις/από το
°"""“'°"°" κ ο» η ο γ ς ,τ °καραίακακπ ο ΜεΞιιεειΡειΜε (σεΠί6α Η)
°Ρ|"Α· Μ"¦Ν|ΤΕ¦
2 Τ Ο Μ Ε Ξ | '(0 ! 7
Ϊ' ι ο ΜΜΜ Μιτου αει ή
' Ψ· δίχτυα στπῇχοεσινή μεγαππνίκπ ΙΙ
υ τπςκρουζ ΑΦΜ επί τής πρωτοι ι ε' πόρου Μοντερει με 4-ο`~ '
Ε |'| |Δ Ε | Ξ Η 3
 “ ΔΥΝΛΜ Η!
Δυο γκαπ του μέτρου Γιακουμακπ ια'. αει οιεκοψσν το
αήττπτο σερί εντεκα αγώνων
που πετρεχε- ο Πανιώνιος
Η γυναικεία
ο ομαδα μπασκετ του
οπυμπιακου επικρόιτποε
του πΑοκ (83-46) στην
πυήαία και εφτασε τις
το νίκες σε ισάριθμα
παιχνίδια
°ΜΠ£'|ἶ- ε
τες μετα η
- `! φανεαα
τυχαια ` ' _
 Αζουή η
Ι :ΜΑ Η ι.ατσιι-¦ιωπιιτ8επιτακτική"
κορυφαία από τις “ερυθρό- γ
πευκες·· π πωπω (47 π. - γ
φοτο) και ποπό κακή π ΣΤΑΜΑ- ι]
τιι'ι·ι·ι ιι.ι ο κπεινιοιν: και :πΑ- 
 ΑΝΝ·
και “γωνια εε “ΜΜΜ θεωρω: ζ”
- 689 · ΑΦΜεὲς“ΜνΜΜΦ ν“_“ε- 5
"Μιγκινί πεναπτιιπσυ *' ' '
 ,ζ ααα οι μια Με
ο 7 Δ Ρ Η = ( , , - 7 6 › Ι _ κτιρια: .ααα αι=ιιπειαωτες εκαναν τον;_ανατοσ ρ ` πιΔον σπμείωσαν απο τι πο; γ _ _ υ _ υπακοή;” @προς 73' Μαν ος ίου" _ ὅ .. ντους για τον “πικεφαπο» η
η | ν” ψ η χ | ι η ι1: ψώνια Η ¦ η ' ' ` :` Ή ὅ ` :”:ῇἐῇῖΐ!!-4--ὴ -ἐ- 'γ πμ ` 7 
' ι ' ' η “'””“"““'“““ω“Μ“Μ“ωΜ Ο ΣΕΛΙΔΑ ' 3
Ι ὁ ή» Σεο-“ αυτό Φώκια τρίποντα
υ των κοενζι·ι_2`πιικαι πεαεκόνου Με π.Ιίεφεραν_τα πανωΔ
' υ κατω;ι27-ισ το επιμέρους σκορ της Απο περιόοουι ς μ
Μοιραίος για τον Μο ο οπαχσοήμος. που
απέκρουσε και... με τα ουσ χερια. κατα
το τείχος. μετά τπν πρώτα εκτεαεσπ.
από τον οενεζουεπανό οιεονήι
` Στο 39.43" ο παρεα Χαγ' κινς με 1/2 ροήες οιαμόρφωσε το τεπικό αποτεπε
γ ' ¦ αμα. καθώς ο Γκριν αστόχπ- γ
¦ η σε σε τρίποντο οτπν εκι _ Ξ πνοή ο Από τπν Αεκ Σεχώ- ς
 ρισαν οι Μιπόσεριτς Με π.. ' γ
' 1 ς ι ο ριμπ.ι και Γκριν ιι2 π.) ¦
~97¦711;08 851108 10 ` 1 
ο :επιΔ τα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα