Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία: Τα άγνωστα παζάρια Τσίπρα - ΨυχάρηRecognized text:
Όταν ο λαό8 φοβάται ταν
κυβέρνασα, υπαρχει τυραννία.
Ότανακυβέρνασα φοβάται γ .η _ ν ' Ϊ η ι 7 ' · | ' · ' 7 _ η Ϊ
τ:ονλαόυττΙ καελευθ ία! ι  - γ : ί ί ι·
η , σρ ερ · ϊ · Π :έ γ ` - “ γ _ Δρ. Φύλλου: 72
Τόμας των, Ύ . ' ο - > ~ ~ ν ~· Δευτέρα..Ζ9·Φεβρουαρίου 2016
3οσπρόεδροετωνΗΠΛ(1801-1809) ~~  “ > ' ρ η . ~· . - _,  | ξ Τιμα;ι€
τα “ειναι Η ΜΒΜ ιι“ιιῖ'ΡιιιιΜι ιιιι<Ξ;“»ιικ κι: κι τι“κΜι κτ ϊ αν)ιιι_ιι~τι/ιιιι_ΗΩ κι '7 ει. ΜΜΕ ΤΙΜΜ 
και κι; ,γῇ
'υμιοργεεοι νέεεχειρουργικέετεχνοογίε στην οῳωμω.α ”
Σε εξι Μαιο θερσ“εύετσι0 κστρρσκι .
ΑΠῆειιαῆῆτιῆα κρυΦα ραντεβουειχαν ο ιιρωθυιτουργοε · - - Με άτωντΠ5 “κι
με τον ειτικειραῆήε του_ῖΣυνκροτύμσϊ05 '
ῦ ΣκΠιιρίι σύγκρουση με βροχή ανακοινώσεων το ιτε-Πευταίο 24ωρο
ί· Α ι ιΜ°ὅ"°Ψ “^9Υδώσαιιεόσα .ε " ο  ,
ι έ ΔΟΛ; «Τα άσΠΒ° έ μ°@ρ@
κανει! κ“ἐέΡ!“°! ύ'
Στα Χαρακῶματα βρίσκονται Αλέξικ Τσίπρα και Σταύροε ΨυΧόρικ, μετόΔτηνν κίνηση του ισΧυρσύ ανδρα του ΔΟΛ να δημοσισττσιύσει μυστικα διαδοΧικέε συναντίισεκ Που είΧε
με τον πρωθυπουργό; Το δημοσίευμα στο «Βημα τησ Κυριακίκ», που εμφαήζει τον τότε αρχηγό τησ αξιωματικίκ
αντιπολίτευσικ να ~υπόσΧεται την παραγραφή δανείων και
την παραδοση' ολόκληρου του ΜΕΟΑ στον κ. ΨυΧαρη,
αν αναλόβετ την εξουσία, αφησε έκθεω τον Αλ. Τσί- .
η αρα. Το Μαξίμου παραδέΧτηκε με συναντασεκ,· ·
αλλα υποστηρίζει ότι τα αιτίιματα έγιναν από τον .τ ζ·
Στ. ΨυΧαρη και τα απέρριψε 6 πρωθυπουργόε.7
' " Σελ; 3
τΕτιΛτι>ογΣ,ΜιικΑιογΣ,ικιιτοΡοΥΣζ Σεναριοεκῇογὡνμεῇετα Οι ΣΥΡΜΑ
Η κυβέρνασααροσααθεί να διακειριστεί τκ «καυ- ρειαε. να αυτέε τκ συνθύκε9 ποιοε θα όποτε; Για
τέε πατότεε» του Προσφυγικού, του Ασφαλιστικού, αυτό στο Μαξίμου «ξορκίζουν» -δημοσίωε- τα σενατων Ταμείων και της αξιολόγησικ. Βο'υλευτέε απει- . ρια εκλογών, αλλά εξετάζουν σοβαρό τα «φυγίι μέσω
λούν με αντάρτικο και η Κοινοβουλευτικίι Ομάδα του _ κόλπηε».:Τελευταία ευκαιρία η Σύνοδοε Κορυφίκ
ΣΥΡΙΖΑ «βράζει» κατω από ταν πίεση τη9 κοινωνίαε στκ 7 Μαρτίου στκ Βρυξέλλεε για το Προσφυγικό,
- ακόμη και με βιαιοπραγίε9 σε βουλευτέε Με περιφέ- Πριν ληφθούν ορισακέ9 αποφόσεκ. ¦ “ι Σελ.: θ
^ΡΘρ^ · ο ί ΆφησετΠν 2ἑΧρονανια αα21κρονα
Του θανου 7 Ι
 έ' Νέα όρε για ο|| ΜΠ£ρῆ°“°κό"
Δέχεται ξεχωριστό ταμείο και μείωση
των εισφορών κατα τα), αῆῆα ' ¦ | η 4 η
κόβει την κρατική ειιιχορἡγηση ο" ΣφΠΖΟϋν=Ἑ|5 ζ'
' κατω Που!
γενναιν ι ι
(ακομιι,..)_αβγα! _
ο; ι 5. ς>-›Σα;:4~ν Του Κώστα Κόῆμερ
Νέα αγαπημένα έκει ο δωρονω πρώτιν πρωθυπουργόε τηε Ιταλία9, Σαμο Μπερλουσκόνι. Η καρδια του Καβαλιέρε Χτυπόει για
την. .. 21 ετών Λαβίνια Παλομπίνι. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Η ίεττο Ωτιοτίαἰαηηο», τι νεαρό είναι οπαδόεττκ «Ραπ ΙτεΙἱε»,
δηλαδη, ”του κόμματοε του Μπερλουσκόνι και κόρη ετιυτειραματία από τη Ρώμα. Το περιβαλλον του ιδίου, αλλά και ταε νεαρίκ,
διαψεύδουν τκ πληροφορίεε. Τα τελευταία Χρόνια ο ατακτούληε Σίλβιο μετα «μπούνγκα-μπούνγκα›$ παρα είχε βρει ταν ευτυκία στο η
πρόσωπο τα; 29Χρονα9 .Φραντσέσκα .Πασκόλε. Η εκρηκτικό Νατι0λ1τανα,· μόλκ πλαρσφορίιθηκε ότι ο αρραβωνιαστικόε τησ έβαλε
πλώρη για αγκαλια, τα έκανε λαμπόγυαλο στο σπίτι :που έμεναν, στο Ἀρκορε. - - Δ γ `
Δαρδα ιι γιατος4ο;% 
εξοὁων Ζιιταει η εφορ¦α _ «ο Μοναδικσε
Τ Ι | π η _ιΠαίχτιι5 ¦ ί.
ιιιρεαει να συγκεντρω αν οι τισ ιτε5 στην Πόῇη»!
Στ Λ Ι 3Σελ;¦4
, κατασκ
ΠΡ9ΜΗ9Ευικι 
τη τι
Ο · ΔΕΥΤΕΡΑ τα οΕΒι>ογΑΡιογ απο ῇΐ ι ·
ι; Με τοΪιιινιει=ι-ιΣιο κογιτιοΝιέ 7 κι ι : ,
ο' ι ,ι αν
γΙιι ι:τ ι ~ ιι~ιι_ι|||¦
1,7 τ
κ» . ι Ι
Ψ τα οπο: τιῖΔι·οβΕΣ τα ΑΝΩ τα τα ΕΥΡΩ 'ε ~ _ , 
Ἡ Σελ.: Ια·
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕ τε ί _
έ ][ ί' 'ἐΔ' ήἶ
.Ίἴἶ'ἶί Ί! Ἡ ΊίὴΓ]ζ]ζ ιἶῖ;"ήζ 'ἶ__Ἐ: ΠΊ'