Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
29-02-2016·
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧΙΑΑΕΥΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1950)
ΚΥΡΟΣ Α. ΚΥΡΟΥ
(1918-1974)
ΑΔΩΝΙΣ ΚΥΡΟΥ
(1974-1997)
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ Από Το 1894
ΝΕΦΩΣΕΙΣ: Τοπικές βροχές στα βόρεια, στα δυτικά καί τά κεντρικά. Οἱ ανεμοι πνέουν νοτιοανατολικοί ἰσχυροί.
Εὐνοεῖται ή μεταφορά σκόνης. ἶΗ θερμοκρασία έως 20β. Κ.
Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016 _
Κασσιανού ὁσίου τού Ρωμαίου.
Σελήνη 21 ήμερῶν
Ανατολή ἡλίου θ.58'-Δύσις 8.18'
Αμερικής θ, Τ.Κ. 10872, Αθήναι, εείΙετιεννε@οΙετιει.ρτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220881, Φάξ: 210 8248071
Καταχωρίσεις: 210 8220482, Συνδρομές: 218 0170870 - 210 8227870
Αριθμ. φύλ. 40890 Ι Τιμή 1,50 €
"Ετος 1220ν
Πληρώνουμε
τα ανοικτά μέτωπα
Τήν τελευταία 50ετία ή Ἑλλάς αδυνατώ να κλείσει τά διάφορα έθνικά μέτωπα, έπειδή οί κυβερνήσεις
της αρνούνται νά αναλάβουν τό πολιτικό κόστος. Τό
δέ τίμημα είναι τελικά βαρύτατο. Αὐτό φοβούμεθα ότι
πληρώνουμε σήμερα μέ τό προσφυγικό.
Κυπριακό, Σκοπιανό καί ελληνοτουρκικά, είναι
θέματα πού έπρεπε νά ἔχουν κλείσει από δεκαετιών.
"Ομως οί πολιτικές μας ήγεσίες απέρριπταν τίς σχετικές είσηγήσεις τής διπλωματικής ὐπη ρεσίας.'Ηταν
τέτοια ή πίεσις τής κοινής γνώμης, ή ὁποία ήταν
έρμαιο τής δημαγωγίας, ώστε οἱ κυβερνήσεις δέν
έτόλμησαν. Καί έτσι χάθηκαν ανεπιστρεπτί τεράστιες έθνικές εὐκαιρίες. Τό σχέδιο°Ατσεσον γιά·τό
Κυπριακό' (πού βέβαια τορπιλλίσθηκε από τήν τότε.
Κυπριακή ήγεσία), τό πακέτο Πινέιρο γιά τό Σκοπιανό καί οἱ κατά καιρούς προσπάθειες διευθετήσεως
τών σχέσεων μας μέ τήν Τουρκία
Στό Κυπριακό, κρίσιμη ήταν καί ή συμφωνία τού
Ἑλσίνκι τό 1999. Τότε έγινε δεκτή ή ύποψηφιότητα
τῆς Κυριακής ΔημοκρατίαΜ ένταξη στήν Εἶταε
παίκή°Ενωση, ή ὁποία απεξάρτήθηκε από τήν επίλυση τού Κυπριακού.°Ομως ή ελληνική Κυβέρνησις
ὐπεσχέθη ότι θά κατεβάλλετο προσπάθεια τό ζήτημα
νά έπιλυθεῖ πρό τής κυπριακής έντάζεως (2004). Ακόμη, νέα ἔἑασΦαλίσει τήν κυπριακή ΜνηΦώτητα,
ή 'Ελλάς προέβη σέ έθνικές ύποχωρήσεις έναντι τής
Τουρκίας καί αποδέχθηκε τήν εὐρωπαῖκή διεύρυνση
χωρίς νά ζητήσει οίκονομικά ανταλλάγματα Άμα τελικώς τό Κυπριακό δέν έπιλύθηκε. Τό σχέδιο Ἀννάν
καταψηφίσθηκε από τούς Ἑλληνοκυπρίους.
Τό Σκοπιανό έπρεπε νά έχει κλείσει από τήν δεκαετία τού °90 μέ έναν έντιμο συμβιβασμό, πού ήταν
τότε έφικτός."Ομως τό ΠΑΣΟΚ άσκησε τόσο έντονη
πίεση στήν Κυβέρνηση Μητσοτάκη, ώστε τό 1992
χάθηκε ή εὐκαιρία τού πακέτου Πινέιρο. Τό 1994 ὁ Α.
Παπανδρέου ώς πρωθυπουργός έπέβαλε εμπάργκο
στά Σκόπια τό ὁποῖο δέν απέδωσε τίποτε. Καί τό 1995
ύπέγραψε τήν «ένδιάμεση» συμφωνία τής Νέας 'Υό ρκής, ή ὁποία οὐσιαστικώς άφησε τό θέμα ανοικτό στό
διηνεκές."Ετσι τελικά φθάσαμε στήν ασκηση βέτο τό
2009 για τήν μή ένταξη τών Σκοπίων στό ΝΑΤΟ, τό
ὁποῖο μας έφερε απέναντι στίς ΗΠΑ μέ τά όποια έπακόλουθα είχε αὐτό γιάτήν χώρα μας.
τα έλληνοτουρκικά, μετά τήν εἱσβολή τού 1974
έξαρτώνται εὐθέως από τό Κυπριακό. °Ενόσω δέν έπιλύεται αὐτό, δέν μπορούν νά διευθετηθούν τα διμερή.
Τίς δύο τελευταίες δεκαετίες λαμβάνονται μέτρα
οίκοδόμησης έμπιστοσύνης, αλλά οἱ κύριες διαφορές,
πού κατά τούς Τούρκους είναι ὁ έναέριος χώρος, τά
χωρικά ύδατα καί ή ὁριοθέτησις τής ὐφσλοκρηπίδος
δέν συζητούνται. Μάλιστα μετά τήν κρίση τών ῦΙμίων
οί Τούρκοι έθεσαν καί ζήτημα «γκρίζων ζωνών», τίς
ὁποῖες φυσικά δέν αποδεχόμεθα."Ομως ή μή συνολική διευθέτησις τών όποιων διαφορών, μας έχει θέσει
ή ὑπό διαρκή απειλή έξ ανατολών. Γεγονός πού πιστο
ποιείται τώρα μέ τό προσφυγικό.
Άν είχαμε κλείσει τά έθνικά μας μέτωπα, οί
Τούρκοι δύσκολα θά διοχέτευαν σήμερα τέτοιες ροές
προσφύγων στήν χώρα μας, ένώ οἱ Σκοπιανοί δέν θά
διενοούντο νά κλείσουν τα σύνορα. Ἀμφότεροι χρησιμοποιούν τό προσφυγικό για νά μας ασκήσουν πίεση. Κοινώς, πληρώνουμε τά ανοικτά μέτωπα.
· εΗ Εὐρώπη
ὑπό αναδιάταξη
°Η πραγματικότης μετά τήν τριχοτόμηση
Η ΚΡΙΣ]Σ τών προσφύγων καί τών
μεταναστών καί τό κλείσιμο τών
συνόρων έπισπεύδουν τίς έζελίζεις
στήν αναδιάρθρωση τής ΕΕ. Ἀπὸ
τήν έναρξη τής οἱκονομικής κρίσεως έγίνετο λόγος γιά τό ζήτημα,
αλλά μέ όρους πού εὐρίσκοντο
πλησιέστερα στα αρχικά σχέδια
τού σκληρού πυρήνος τής ΕΕ, δηλ.
τού αξονος Γερμανίας-Γαλλίας.
Τότε τά κριτήρια για τήν δη μιουργία Εὐρώπης «τριών ταχυτήτων»
ήταν ή οίκονομική δυναμικότης
τών κρατών πού θα ἐνετάσσοντο
 στήν κάθε ζώνη. Τώρα ή προσφυγι
κή κρίσις θέτει αμιγώς γεωπολιτική βάση στήν ανασυγκρότηση.
Στόν νέο χάρτη τής Εὐρώπης,,
όπως αναδιαμορφώνεται τό πεδίο,
ὐπάρχουν τρείς σαφείς σφαῖρες
καί δύο ακόμη περιοχές. Ἡ πρώτη
σφαίρα δράσεων καί ἑπιρροών
εἶναι αὐτή πού περιλαμβάνει τόν
σκληρό πυρήνα Γαλλίας-Γερμανίας-“Ολλανδίας-Βελγίου-Λουξεμ
βούργου, μέ συμπερίληψη τής
Αὐστρίας καί τής Φινλανδίας. εΟ
δεύτερος κύκλος περιλαμβάνει τίς
ναυτικές δυνάμεις°Ισπανία, Πορτογαλία, ῦΙταλία, Ἑλλάς καί Κύπρος,
μαζί μέ τήν ῦΙρλανδία, στερεῖται
όμως τού βασικού φορέως ναυτικής
δυνάμεως, δηλαδή τής Βρεταννίας.
Ό τρίτος κύκλος περιλαμβάνει τόν
παλαιό έκεῖνο «ζωτικό χώρο» τού
Ράιχ, δηλαδή τα έζής: Βαλτικά
Κράτη, Ούγγαρία, Τσεχία, Σλοβα- ,
κία, Σλοβενία, Κροατία, Πολωνία,
Βουλγαρία, Κροατία, Σερβία καί
Σκόπια, δηλαδή τά κράτη τών Δυτικών Βαλκανίων καί τού Βίζεγκραντ, μέ ήγεμονεύουσα δύναμη
στήν περιοχή τήν Αύστρία.
Τέλος οἱ δύο περιοχές πού διαμορφώνονται μέ εἰδικά καθεστώτα
είναι ὁ «άξονας τών Βίκιγκς»: Βρεταννία, Δανία, Σουηδία, ένώ στήν
Ἀνατολή διαστέλλονται δύο προπύργια: τα ενός ή Ρουμανία, πού
κλείνει τήν Ρωσία από τόν νότο,
καί αν ἑτέρου ή Ἑλλάς καί ή Κύπρος, πού κλείνουν τήν Ἀνατολική
Μεσόγειο. Οί είδικές περιοχές
έχουν πετρέλαια...
'Υπό τούς νέους όρους οί ζωτικοί κύκλοι διακρίνονται στήν έξωστρεφή πλευρά τού νότου καί τής
Μεσογείου, πού βλέπει πρός τόν
Ἀτλαντικό καί τήν Βόρειο Ἀφρική,
τό>Ισραήλ καί τήν Μέση Ἀνατολή,
όπου ή αναταραχή αναμένεται νά
συνεχισθεῖ κατά τά ἑπόμενα χρόνια μέ δεινές συνέπειες για τήν
Τουρκία, καί στήν έσωστρεφή
πλευρά τής ήπειρωτικής Εὐρώπης,
πού βλέπει πρός τήν Ρωσία. Στό
νέο ζατρίκιο τής Εὐρώπης ή μέν
Γαλλία θά έπιχειρήσει να διατη ρήσει διπλό ρόλο, έσωστρεφή καί
έζωστρεφή, ἑνώ ή 'Ελλάς μετατρέπεται σέ ύπομόχλιο μεταβολών καί
ανατροπών για τίς ἰσορροπίες. Μένει νά ύπάρξουν ἑλληνικές κυβερνήσεις κατάλληλες νά στη ρίξουν
αὐτήν τήν είκόνα. _
”Εντονες διεργασίες
για νέα* Ενωση Κέντρου γ
τα παραλειπόμενα τού συνεδρίου στό'«Ποτάμι»
Η ΠΑΡΕΛΑΣΙΣ πρώην πρωθυπουργών, αρχηγών κομμάτων καί
στελεχών από τό συνέδριο πού
πραγματοποίησε τό «Ποτάμι», καθώς καί οἱ πολιτικές θέσεις τίς
ὁποῖες ἑζέφρασαν, ίσως νά θύμισαν
στούς παλαιοτέρους τίς προσπάθειες γιά συγκρότηση τής Ἑνώσεως
Κέντρου μετά τίς έκλογές τού 1958.
Τότε πού τό κόμμα τής Ἀριστερας,
ή ΕΔΑ, εἶχε αναδειχθεῖ σέ αξιωματική Ἀντιπολίτευση προκαλώντας
σοβαρές ανησυχίες σέ ὁλόκληρο
τό φάσμα τής πολιτικής σκηνής τής
ἐποχῆς. Πράγματι, κατά τίς ὁμιλίες
τών περισσοτέρων ανεδείχθη ή
ανάγκη συνεργασίας, πού θα μπορούσε καί νά φθάσει σέ έκλογική
συνεργασία αύτοτελών κομμάτων.
"Οπως ήταν καί ή"Ενωσις Κέντρου
τής δεκαετίας τού 950. Ἡ ὁποία τότε
έκοψε τόν δρόμο στήν Ἀριστερά,
τήν ὁποία πάντως συγκροτούσαν
προσωπικότητες πολύ πιό σοβαρές
από αὐτές πού βλέπουμε σήμερα.
Χαρακτηριστικό είναι ότι ακόμη καί ὁ πρόεδρος τής Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης,
' δήλωσε ότι καί αὐτός εὐρίσκεται
στήν «ἴδια πλευρά τού λόφου». οι
ήταν όμως παρακινδυνευμένο νά
θεωρήσουμε ότι καί ή ΝΔ θά μπορούσε να μετέχει σέ μια τέτοια συνεργασία. Βεβαίως ώς τό μοναδικό
μεγάλο κόμμα θά κυριαρχούσε σέ
μιά τέτοια συμμαχία.“Ομως σέ αὐτή
τήν περίπτωση θα απεμπολούσε τά
δεξιά χαρακτη ριστικά της, καθι
σταμένη αμιγώς κεντρώο κόμμα.
Καί τότε Θε έμενε ανοικτό τό πεδίο
για τήν αναδη μιουργία κομμάτων
καθαρώς δεξιού προσανατολισμού.
Ἀπεναντίας, διατηρώντας τόν
σημερινό κεντροδεζιό προσανατολισμό της, θα μπορούσε εύκολώτερα να αὐζήσει τίς δυνάμεις της μέ
τήν βεβαιότητα ότι ὁ ὑπό διαμόρφωση κεντρώος σχηματισμός μπορεί νά αναδειχθεί σέ αξιόπιστο κυβερνητικό ἑταῖρο. Διότι, καθώς
φαίνεται, τό ΠΑΣΟΚ, τό Ποτάμι, ή
ΔΗΜΑΡ καί τό ΚΙΔΗΣΟ τού Γ.
Παπανδρέου -μέ τήν ἑζαίρεση μιας
πλευρας προσκειμένης στόν Φώτη
Κουβέλη- έζελίσσεται σέ εὐρωπαῖκή κεντροαριστερά.
(Λεπτομέρειες σελ. 3)
Σήμερα
Στό πλευρό τής
'Ελλάδος ὁ Τζακ λιού
Νά κινηθούν ταχύτερα οἱ
Τα ἡμέρας
Είσαι νεοφιλελεύθερος;
διαδικασίες για τήν αξιολόγηση καί τήν ελαφρυνση τού χρέους ζήτησε ὁ
Αμερικανός υπουργός
Οίκονομικῶν. Σελ. 2
Απώλεια ελέγχου
μέ τούς πρόσφυγες
'εκτός έλεγχου ή κατάστασις σέ πολλές περιοχές της Χώρας. Ἀνίκονη ή
Κυβέρνησις να αντιμετωπίσει τό χάος τού μεταναστευτικού. Σελ. 4
'Η μάχη
τού ετεχΙί
'Αρθρο τού Νταίηβιντ
Κάμερον καί ανακοίνωσις τής 020 κατά τής
εξόδου τής Βρεταννίας
από τήν ΕΕ. Σελ. 5
ΙΙΙ ί
Η ΠΤΙ 08 701113
-'Οταν λέμε ότι κάποιος είναι φιλοχρήματος είναι καλό ή κακό; Μέ ρώτησε ή θεία Ἀνπγόνη.
-Κω<όήτανπαλιάάλλάτωραδέν
χρησιμοποιείται πιά ό όρος έπειδή δέν
ύπάρχουν χρήματα για να έκδηλώσει
κανείς τήν ἀγάπη του γι' αὐτά.
-'Οταν λέμε ότι κάποιος είναι καιροσκόπος είναι καλό ή κακό;
- Καί Τα δύο. Δηλαδή αν κάποιος
ήταν βουλευτής τού ΠΑΣΟΚ καί έγινε
βουλευτής τού ΣΥΡΙΖΑ είναι καλό γι°
αὐτόν. Είναι Φως κακό γιά τό ΠΑΣΟΚ
-'Οταν λέει κάποιος ότι κάποιος
άλλος είναι ψεύτης είναι καλό ή κακό;
- Σ, αὐτή τήν περίπτωση είναι
απλώς Σγουρίδης.
- Ξέρεις ποιό είναι τό χειρότερο
πράγμα πού μπορεί νά πεί κανείς γιά
κάποιον καί πού αποτελεί τή μεγαλύτερη ῦβρι σήμερα;
- Πολλά έπίθετα χρησιμοποιούνται σάν ύβρεις: 'Οπως ό άνέντιμος, ό ασυνείδητος, ὁ συκοφάνπις,
ό απατεώνας, ὁ τιποτένιος, ό παλιάνθρωπος...
- Ξέρεις πως ποια χαΜρισνα
είναι χειρότερος από όλους αύτούς πού
άνετο;
- Μή μέ κρατάς σέ αγωνία, θεία
Αντιγόνη.
- Δέν ύπάρχει, λοιπόν, τίποτα
χειρότερο από τό να πεῖς κάποιον φιλελεύθερο, θριαμβολόγησε ή θεία
Ἀντιγόνη.
- Δέν είμαστε καλά. Από πού
σού κατέβηκε αὐτή ή ερμηνεία τού φιλελεύθερου;
- Μά δέν έχεις προσέξει ότι από
τήν Μέρα τον ὲξελέΥη ἀρχηγότ τα
Νέας Δημοκρατίας ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, τού καταλογίζει συνεχώς
όλόκληρος ό ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι νεοφιλελεύθερος; Γιά νά επιλέξει σύσσωμη
ή κυβέρνηση τή χρήση αὐτοῦ τού
όροι ὡς βαρύτερα κατηγορίας τον
μπορεί να προσάψει στόν κ. Μητσοτάκη καί νά ύποστηρίξει ότι είναι
έπικίνδυνος για τόν λαό καί τή χώρα, σημαίνει ότι δέν ύπάρχει τίποτα
χειρότερο από τό νά είναι κανείς φιλελεύθερος!
- Πολλή φόρα πήρες, θεία. Γιατί
νά είναι κακό νά είναι κανείς φιλελεύθερος; Στό κάτω-κάτω, όπως τό λέει καί
ή ίδια ή λέξη, φιλελώθερος σημαίνει νά
είναι κανείς φίλος τής ἐλευθερία. 'Η
ἐλευθερία είναι καλό πράγμα.
-'εξαρτάται από ποιά ελευθερία.
'Άλλο πράγμα είναι τό 'Άγαλμα τής
'Ελωθερίας στήν Νέα 'Υόρκη καί άλλο
τό άγαλμα τής ελευθερίας τού κ.
Παππά στα τηλεοπτικά κανάλια.
Μού κάνει έντύπωση, πώς δέν έχεις
αντιληφθεί ότι οἱ λέξεις έχουν άπο
κτήσει δύο αντικρουόμενες σημασίες
έπί ΣΥΡΙΖΑ. Είναι όπως λέμε
ντούπμπλ φας για ένα μπουφάν.
'Άλλο χρώμα Με», άλλο από μέσα.
Νά σού φέρω μερικά παραδείγματα
για να καταλάβεις καλύτερα αύτό
πού μας συμβαίνει σήμερα στήν
'Ελλάδα.'Εχουμε δύο είδών φόρους
γιά τό σπίτι μας: Τόν απαράδεκτο
ΕΝΦΙΑ καί τόν εύπρόσδεκτο ΦΑΠ.
"Εχουμε δύο είδών Μνημόνια: Τά κακά τού Σαμαρά καί τού Βενιζέλου καί
τό καλό τού Τσίπρα καί τού Καμμένου. Σού Τα έξήγησα καί μέ παρά λίγο δωδεκασύλλαβους! Καί μιά καί
έγινε τόσος λόγος, ήθελα νά σέ ρωτήσω: Μήπως έχεις κι έσύ νεοφιλὡεύθερες Ιδέες καί δέν τό ξέρεις;
-'Ετσι πού μέ έχεις μπερδάμει, θεία
Αντιγόνη, δέν ξέρω τί ίδέες έχω. ότι
σού πώ όταν κάνω τήν επόμενη στα
λυση αίματος.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΓΕΦΑΝΟΠΟΥΑΟΥ
:Σιωπηρή ΝΔ
αδίστακτος ΣΥΡΙΖΑ
Γράφει ὁ Ναπολέων Λιναρδᾶτος* 
Το ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ πρόβλημα τῆς κεντροδεξιας
στήν 'Ελλάδα είναι ή αδυναμία της νά εκπληρώσει τόν βασικό λόγο ύπαρξης ενός κεντροδεξιού
πολιτικού σχηματισμού, πού είναι νά εμποδίσει
καί να αποδομήσει καταστροφικούς νεωτερισμούς καί ίδέες.”Επρεπε νά ύπερασπισθεῖ τήν
νεοκλασσική καί παραδοσιακή Αθήνα, αλλά τήν
γκρέμισε πρός χάριν μιας βάρβαρης αρχιτεκτονικής μόδας τού '50."Επρεπε νά αντιπαρατεθεί
με τήν σοσιαλμανία τού '70, αλλά τήν είσήγαγε.
"Επρεπε νά αντισταθεί στήν πασοκοποίηση τού
'80, αλλά τελικώς προσχώρησε, όπως απέδειξε
ή περίοδος 2004-09..
Στό ζήτημα τού λεγόμενου μεταναστευτικού
ή κυβέρνηση Τοίπρα-Κάμμένου ,ίσως καταφέρει
νά κάνει μεγαλύτερη ζημιά στήν 'Ελλάδα από ότι
ή των οίκονομικων θεμάτων διαχείρισή της. Ἡ
ζημιά θα γίνεται όλο καί μεγαλύτερη μιας καί ή
αξιωματική αντιπολίτευση έχει αποφασίσει νά
μήν άντιπολιτευθεῖ στό συγκεκριμένο θέμα. 'Η
έν τοῖς πράγμασι συναίνεση τής Νέας Δη μακρατίας στό θέμα των ανοιχτῶν συνόρων μπορεί νά
αποδειχθεῖ έξίσου καταστροφική μέ τίς προηγούμενες επιλογές της γιά άνευ όρων αποδοχή
αριστερών ἱδεοληψιῶν.
Τήν προηγούμενη έβδομάδαὸ κ. Μητσοτάκης
έδωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τίς τέσσερεις δράσεις πού θα προτείνει να ύλοποιηθούν
στό Συμβούλιο τῶν πολιτικών αρχηγών. Καμμία
από αύτές δεν απαντούσε στό καίριο ζήτημα,
Συνέχεια στήν σελ. 8
πού απειλεί τήν παραγω
ΠΕΝΝ|ΕΣ γή αγροτικών προιόντων
άξιος εκατοντάδων διαπα
-Μ τομμυριων δολλαρίων τόν
. χρόνο, κρούει ή ΔιάκυβερΠΕΡ|ΕρΓΑ νη τική Πλατφόρμα =ΙΞ πιστήμης-Πολιτικής γιά τήν
“ή Αύτό κι αν είναι μαρα- Βιοποικιλότητα καί τίς
θωνιος. Ἐδῶ καί έξι ήμέρες Ύπηρεσιες Οίκοουστημά
Νοτιοκορεάτες βουλευτές
τῆς άντιπολιτεύοτως ένα
λάσσοντάι στό βήμα τῆς
Βουλής τής χώρας μιλώντας ακατάπαυστα γιά νά
μπλοκάρουν διαδικαστικά
αντιτρομοκρατικό νομοσχέδιο πού διευρύνει τίς
αρμοδιότητες τής κεντρικής ύπηρεσίας πληροφοριών στήν συλλογή
πληροφοριών γιά ίδιῶτες
καί ομάδες. Τό κυβερνών
κόμμα φέρεται ότι θά τό
ύπερφηφίσει, μέ αφορμή
καί τήν ένταση στήν Βόρειο Κορέα, καί έτσι ή
άντιπολίτευσις σκοπεύει
νά ὁμιλεἴἔως τήν όλοκλήρωση τής κοινοβουλευτικής περιόδου ως 10
Μαρτίου ώστε, στό τελος
ή διαδικασία νά διακοπεί
χωρά ψηφοφορία
ο Τόν κώδωνα τού κινδύνου γιά τήν μείωση τών
μελισσών ανά τόν κόσμο
των. Σέ έκθεσή του ὁ
οργανισμός τονίζει ότι ή
άπώλειαβιοτόπωπ ή κλιματική άλλαγή καί τά
εντομοκτόνα είναι μερικοί
άπό τούς παράγοντες πού
απειλούν μελισσες πεταλούδες πουλιά καί νυχτεριδες πού γονιμοποιοι7ν τά
φυτά μεταφέροντας γύρη.
υ Εἶναι αλήθεια ότι μέχρι
τωρα γνωρίζαμε ότι τά
συντριβάνια είναι μόνον
νερού. Τωρα ένα χωριό
στήν Σλοβενία πρόκειται
νά κατασκευάσει ένα συντριβάνι άπό τό ὁποῖο θά
τρέχει... μπύρα. Τί νά
ύποθέσουμε; Μάλλον ότι
μόλις κατασκευασθεί οί κάτοικοι τοϋ χωριού θά κυκλοφορούν στήν πλειονότητά τους μεθυσμένα; Καί
όχι μόνον. Πουλιά, αλλά
καί γάτες καί σκύλοι, πού
' σίγουρα θά πιούν θά με
θύσουν καί αὐτά. ..
.Ή Ἑμῖία,%άθε πρωί»
στηνπορτα σας
Μέ ένα τηλεφώνημα τα
213 017 0670, 210 322 7670
Μέ κάθε ἑτήσια συνδρομή, δωρεάν όλες
οί προσφορές πού κυκλοφορούν με τήν ΕΣΤΙΑ