Πρωτοσέλιδο Γαύρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
9|!λ!|λλΙ| Η'
28 ΦΕΒΡΟΥΑΡ|ΟΥ
20Ι 6.
καθημερινή
Αθλητική
Ε@μερί6α
Δρ Φύλλου Ι 7' 2.
Τιμή ΕΝ ε
σε'ϊΒ8.ῳ ἰ ΒεντοεεΓ
' ' "·Όν~` ”..·_
δ  Ρ ΣΜΣ! υ Ευλ:ιπχυυ:. ; Ρ
Μου· Μαι· η ΜΜΜ”
Ξανα ατο Ηπα! 4 της Ευρωλίγκας οι Γυναίκες του· πολο “ΚΑΙ Ι" Η “Μ
· Διπλή ”οφαλιᾶρα" ο:ον ΠΑΟ στο Βὁλεῖ σε Ανδρες κα1
Γυναἱκες · 15 στα 15 το τρένο των ΑνὁΡῶν στο Πόλο > - ¦ _
· ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΦΙΒΣΤΔ ΣΤΟΝ "Α0 ΓΙΑ Το 43ο ΜΕ 
·' . η Π ¦ “ΜΜΜΜω.
λ γ 7'  1. λ  Δν,  |, Η λ είυευπωςΜκτεςυΠλΒυ <`
Π σ το· Ξ _ ' Αμ·  - 4 . _ · ω ί: _ Ἐν) Ι - - > ·'λευηΙυυυερΜυτυς.ευείς
· · π.| .. ¦ -- - ο ' “ . ί:: : ` "η τυκυυυυευυφυίυετυ|ευκυλυ
λ | | ἔ 8 -# Ή - _ 'σα Η λ " ο γ ο Β..__.$ τυυυωΙυθληυυ'·ΒγΜυ
Ρ · Λ =:·'ἶΪ"“ η  _ ω λ" -^ ω Ϊ ω _ λ η Μυωυριηγοί
ΠΡ0|(Λ|·|Τ|Κ0Σ
'ΙΟΝΤΩΝ
¦ > ¦
κ ,Η ¦ ¦
|/ κ·›- Ζ /
ΥΣ|(0Μ.. Μ Μ
ΟΛΥΜΠ|ΑΜΡΜ
”ΓλΡ[λΡλ” λυετυυυυλυυ σε εν ψυχρώ
υγκωυιυ του Μο· Που Μωρέ. υλλυ υ
Καπως 6ηυ·υυργεί κλίυυ ευὁψευ Κυπέλλου
· Ξὲιυυε Ισ υίυχη Ιου Γ·υιυυ