Πρωτοσέλιδο Η Γάτα:Recognized text:
ο· Η ΩΡΑ ΠΑ ΣΕΜΠΑ ΝΑ ΜΡ'ΞΕ' ΤΟΝ... ΜΒΑ
· Οι οπουοίεε Που οδηγούν στη ῆύοη του Βροζιῇιόνου Φ
ΗΜεΡΗΣιΑ ΣΤοιχι-ιΜΑΤικΗ & ΠΑΡΑΣκΗΝιΑκΗ εΦΗΜεΡιΔΑ
Η -Αρ. ΦΥΛΛΟΥ 2660 |
«κΑΘΑΞ·ΣΕ» ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ Ο ΠΑΟΚ (2-0)
Παει «φορτοοτος»
στο μας της χρονιάς
ο Με την ιμυχοΞοῳτο ύψη θο
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
Νέε εξετοοει
ιο ο στο νι
Στ. ο'Μ...
- Η βεῆτίωοη Που θἑῆει νο δει
κόντοο στον ΑΕΚ ο Αῆοφοὐςοε
· Τ|ΜΗ 1.3Ο€
υποδεχτεί 'ε' ¦_ τον ΟῆυμΠιοκό
κΥΡιΛκΗ 28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ν
“ > · “ὰ
 "` Νε
“ἶ`Ξ_;_. "Ι .-`__
. · '
'γιιι..μ πιο τεριιιό 
«ιινιιοτιιριι»
ὐ|ἔ `
Πού βῆέΠει Πάνω από 4 γκοῆ ο ΒΕΤΜοΠ
Παιχνίδι 
Π .. ._  σ _η» Με ΜΒερΠουῆ με την Σίτι ΜΜΠρ›νει το Ποντοριομο Ό
ο  ¦υ¦κ_οιί γι@ τομείῖοιἩοι σε όῆο το μεγόῆο ΠρωτοΘῆ@οτο 
;  με 8 οπο   η ι ο