Πρωτοσέλιδο Βραδυνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
'ΜΜΜ ΤΜ'
ΕΚ60ΙΠ5: ΚωνστοντΙνοε Μητση57 28 ΦεβρουορΤου 201 6 · Αρ.Φυῆῆου95Τ π Ϊ'μῇ Τ  >
7 |ὁιοκτησίο: ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤ|ΚΗ ΑΕΒΕΤ
ονττΑτονΝ πτενΝτΑτπτ
τη ΝΑ τνΡττππτΡοτκΑ
Στο Βωμοτη5 οε·οῆογηση5 ερχοντοι πέντε κρυφε5 ηερτκοπε5 Ποσοθο μετωθουν οτοποὁοχε8 σο5 Σ
ΔΗΛΩΣΗΣ
|Τώ5 νο οποφυγετε
με πογι6ε5 του Ε2
Συμηῆηρώστε σωστο γιο νο μην
ηῆηρώσετε ησροηονω φορο
ΚΥΚΛΩΜΑ
Τι οποκοῆυπτετοτ ντο
του5 δημοσιογροφου5
-εκΒτοοτε5
Ο· γοργοῆ|σττκοἱ οιοῆογοι
χοτ ο' οθῆιε5 μεθοὁευσετ5
Σεπ. 20
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤ|Α
ΕντοΤο κομμο
χωρο τοοετ5
επιδιώκει ο Κυρ·οκοε
|Οῆε5
οι οποψε·8
θο εκφροΖοντο|
επευθερο
Σεπ. 4
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
0 φορώ του Τσίπρο
γιο το ΔΝΤ
Ερχοντο· νεο μετρο 9 στο.
Τρογτκοἱχε·ρτσμοἱ
οδηγουν σε ο6Τεεοὁο
Η κυΒερνηοη του Α. Τσἰπρο. μετο του5 τρογ·κουε χε·ρτομουε που εχονε επἰ ένα
χρονο οποφευγοντο5 νο οποτρεψε· με προσφυγ·κε5 ροε5, τώρο συμποροσυρε· τη
χώρο σε μ·ο ονευ προηγουμένου περιπετετο, που υηερΒοΤνετ χοτ την ίδιο κο· την
ΜΜΜ, οποσ κο· την Ευρώπη. Προκειμενου νο εισπροεετ κοποτο χρημοτο οπο
τουε Ευρώποἱου5 κο· νο εονονοἱεε· η κονουῆο του 6ονεισμου, η κυβερνηση 6ἱνετ
“νη κο· υοωρ» στο ΝΑΤΟ. που 0ο ποΤ1ε· πῆεον κοθορ·σττκο ροῆο στο Α·γοΤ0, ενώ
δεχετο· τη φιῆοξενἱο τουῆοχ·στον Τ 00.000 προσφυγων επἱ εῆῆην·κου ε6οφουε.
Την Ποιο ώρο που στην Ευρώπη η μἱο μετο την απο" χώρο κῆεἱνουν το συνορο του5
οτουε δυστυχεΤ5 προσφυγε5 οποτηΣυρἱο... Μ.8·35
εῆ.Τ4.Τ6
ΝΑΟΥ" ΣΤΗ “ΒτΚ»
“Δεν μπορουν
νο κυβερνησουν»
ΚΩΣΤΗΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ,
Βουῆευτη5
Β' Αθηνών Ν.Δ.
τω. ΤΟ
“ΚοτΖιο5 κο· Κομμένοε
εΙνοι εη·κΙν6υνοι
γιο τη χώρο»
7 “ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤ|ΝΟΠΟΥΛΟΣ,
Βουπευτη5
ΑρκοὁΤο5 ΠΑΣΟΚ
ΑΦ'ΕΡΩΜΑ
Η ετοτρτκη
κοινων·κη ευθυνη
στο χρονιο τη5 κρ·οη5
ΘνΡΑΒ
Η “ΒτΚ» σκορορετ
κο' οσε στεηνε| τομεἱο
το. 26