Πρωτοσέλιδο Η Αξία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
νννννν.οχιορΙυ5.οτ
κυωπ@Ξὲεἔοεεώντ -.
η .Δ 
ΜΦΠνΜΠἔΜ
"ΜΜΜ" Τ" ΥΠΕΡΤΑΜΒΒ ΜΠΚΡΑἩ|ωΜ|Μ
Το μηνύμσω Νωισεῆμπῆουμ οηό τη Σοννκάη
, Σύγχυση γισ ω ποιεε ιδιωοκσπσιηοεο θο έχει
οω δικοιοΒσοίο ωυ κοι γιο ων τρόηο με ων
οποιο 8ο Ηειωυργεί Το ΤΑ|ΠΕΔ. ω Τομείο
Χρημσωηιοωιοκη5 Σωθερόωω5 κοι η Εωιριο
Ακινηωιν ωυ Δημοσίου
.Ί Ι η > Η 7 ν
οι:ιιι:ιιι:ιιιι
ι ·' ι0“0οννι ι ο ”
Δ ο · -7 ΜΒΝΕ' ΜΕΣ0|'|ΜθΕΣΜ0¦ ΑΣΦΑΑ|ΣΤ|'(0 ΚΑ| Φ0Ρ0Α0Γ|'(0 ΑΝΑΜΕΝ0ΝΤΑ| ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ οι ιιθΕΣΜ0|» ΤΕΤΑΡΤΗ Ἡ ΠΕΜΠΤΗ
ΑΞ|0Α0Γ|·|Σ|·| “Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
_&νηση πρσε_τοεμῳόε υπό την_πΙεοη_ τησ κοινωνιο5 κοι του τροπεεικού“__
συστημο_ωε, που δοκιμ_άΖει_το όριά_του_ονΪκοιΜμόῆι5 ονοκεωοῆοιοπσιηθηκε
` ι:ωΞ εΞ©οοοὁοΞ ΕΠποΠω
Γ ό θ Ι
ω «Μ Μ!»
Η ΕΚΤ, Ο' Δ|0|ΜΕ|Σ
ΤΗΝ ΤΡΑΠΠΠΝ ΑΑ' Η
ΜΜΜ Η" ΝΠΜΠΥ
θ ονι:ονωνιομω,,
οιΙεπιχειριιμοοκω
κονιρω κοι το. ..
Μιτου!
στο κόκκινο δάνειο
ΤΗΝ ΚΑΝΕ' ΜΕ ΕΑΑΦΡΑ
'Ι||Α|·|ΜΑΤΑ|(|Α
Η Β|.ΑΒ|(Πω|(
Α"0 Τ|Σ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
εγχώριου χρπμοτοπιοτω. ”.` Ώ,
τικουουοτιιμοτο5·περνοει
μεσο οπο την σου τοιῳνοϊ
τον τοχύτερπ οῆοκῆπρωοπ
. _ ¦Ἡ Β
πιο πρωτπ5 οειοῆονπση5
εν χωρεί ομφιβολίο ότι περοιτέρω κοθυστέρηση στηνσξιολόγπση
θο σημάνει κοι την οπόλυτη κο
τοστροφη!'0λο είνοι στον οέρο, οπό το
προσφυγικό -με τη χώρο νο μετοτρέπετοι
~ σε ένοντεράστιο κοτουλισμό κοιτά διεθνη
ούνορο κλειστά- μέχρι την οντότητο κοι
την ύπορξπ του τροπεζικού συστάμοτος.
που δοκιμάζει το όριά του, ον κοι μόλις
' ονοκεφολοιοποιάθηκε!Άλλωστε.οιξένοι
' επενδυτέςπροονόγγειλονότι...άλλολεφτά
δεν βάζουν! Την ίδιο ώρσ, όσοι έβλεηον
στην Ελλάδο ευκοιρίες τοποθετησεων
τὡρο το σκέφτοντοι δύο κοι τρεις φορές
~ περισσότερο. ιδίως μετά το πάθημο της
Εισοτοσο με το Μετολλείο Χρυσού! Υπό
το πρίσμο τούτο. περιθώριο χρόνου δεν
ι υπάρχει κοιηκυβέρνησητο ξέρεικολά- της
Τ έχει άλλωστε διομηνυθεί... θεσμικά! Εἰνοι
επομένως υποχρεωμένη εκ των προγρά
των -κοι συνειδητοποιημένη. προσθέτω
: εγὡ- νο ΤΡΑΜ-ΕΕ' ΜΠΡΟΣΤΑ, με τοχύτη' το, οποφσσιστικότητο, πορσμερίζοντος
ι διοκηρυγμένες«κόκκινεςγρομμές»,που
; επί της ουσίος οποτελούσσν σγκυλὡσεις
3 (κομμοτικές ή ιδεοληπτικές) στην υλοποί
ηση των μετορρυθμἰσεων!
Μεουτότηνέννοιο, ηκυβέρνησπ «το δίνει
όλο», κλείνει σύντομο το μεσοπρόθεσμο
έχοντος βοοικούς άξονεςτο οσφολιστικό
(όπου προβοίνει σε περικοπές συντάξεων)
κοιτοφορολσγικό. χωρίςνο υποκύπτει στις
πιέσεις κοινωνικών κοι επογγελμοτικών
ομάδων! Κσι ονομένοντος κοτόπιν τούτου
ΤΟΥΣ «θΕΣΜ0ΥΣ»' Τετάρτη ή Πέμπτη στην
Αθηνο.ορχίζεινο μετρά οντίστροφοσχρόνος
Οι πορενἑργειε5 ι ι
_ _ .ι ι ¦. _ ` ¦. , ` .ι ο ι -` γιο την οξιολογηση. ενω το πΡοΣΦντικο
Ιωνμεωλλειωνχρυσου! μ 3 Ο ι . _ _ Β! . |¦ 'Δ :_'ῖ_' το· ' β·' · 3 θά μπορείνο οντιμετωπιστείπλέον με
Φ” 7 “ο ό' ` "-" ' 'ο - Ἡ” ι Κιμ `4 δ ὅ Γ ' νηφολιότητο κοι υπό άλλο πρίσμο. πιο
ΕΠ|ΜΕΝογΜΕ ἑ , ΜΑ . Δ ' . ὶ.'·μ!ῖ`δἡ ευμενέἑὑέσἑω οπό οικονομικό άποψη· . Ή; -' κ ._ ο __ ` Ξ· η Κυ ι γιοτην ο ο.
"ΠΜ φΨΝε Υπ! ω Ι / _ , -~ 0 Ο ` :κ ξ· Ϊ · η ΥΓ.=ΜεοφορμάτοόσοουμβοΜστον
ΠΠθΖΠμ|ω08Ι3 σε ΜΜΜ (τι θ· ι · ' 6πι·Μ0νΜφικ“ω“Μτκείμαστε
θεοοοῆσνίκη8 κοι Μορέο· 7 Ϊ χ " “ ' “π°“““ΖἩ°ῆ°ἔ°Μ°°ἴ$°
7 - “ - .γ ·_ “ι ο ρ _- 3 κοτεμφοτικ εμες ισχρσνικ ο·
-Τοοκειιιικοιιι8ὁιοιιησιο5 ΣΙ0.σφυρΜῳΜογ"ωφωΜ ιν τι ύ _ "°ς'""ξ°"°ί°·“°"μ"“"“"“"ς
0ο διο ωιἰσὲι ΠΑΥΣΗ) κοι Πρωω3κυρ|ωΙωνΦ'λΜων Ι  Δ'“"Α°“ς°ω““'ων'““ρώ”ξΜε“
_ ) φ _ _ ο τ “ ο Η Ηκυβἐρν"σ"Μ5χώρωπ~ . ζ ι τς ο σμικωνσυμοερόντων.τωνκροτικοδίοπων
ΠΜ .·λλΕΙΨΕΙλ ΜΙι()τΙ0ὁΙηΠ- . . ' - - ν (προμηθευτων.εργολάβων.οτζέντηδων).
κ κ πουλά 300 καιοσχεμενο λ ί λ . ο.
()`|)/Π)ΟΙ)Ι )" ' ' “ τ · `==;` '
ε ιιο ιο ι ιυΠιυωουι ιηι πολυτιμα κοσμημοιαιπ9 :2,3:ά::ἔ;ύ::$“;°:$::ἑ=σἔ:ξ
Η (Η Μ Η ΙμἑλνΜ Μάρκα Μ· 28  εκστ_ ούτως5 κο:;:ν μηχον=μών;Αυτη την
- - - ¦ πο ιτικ επ ξομε.ουτ νοκο ουθουμε
Ξ , , , «Ύ Ι' » Ι ο £ργσσ£|διωΙΜΠωΜσπ κοιοεουτύνθοουνεχίσουμενοκΜύμοστε
Μ ο ο οριο σιοε ωΙερκ ή έ ή ό
ἔ Ι 'Η “ΜΜΜ - “ΠΜ/Π ΜΜΜ)! ως | ΙΜ ΟΑμερικανοεόισεκοιομμυριοὺχ05ΚεππεΙ|ι Ο ::εξ:=ἶκΞς :"ἱἔὅ"°"ς °" ”ΜΝ
Ξ ΒΒΜ» [ο ΜΝΗΜΗΜινιειοιι`›¦›ιιι›ιιιριυιιπΜΝιν (ΜΑΜΜΜΜ!“Με“Υ9Ρἀ°ΜΠῦΨΜΡΜ μ" Ψ ρ Ο
Ξ Μ5“ε (Η ΜωΜΜ ΜΝΗΜΗ' Σεπ” Ι)ονιά(ῖε#€περνοτωνΚουνινγκκοιΠολοκ Μ" Μῖ°"π"|κ°γΜ