Πρωτοσέλιδο Η Ώρα των Σπορ:Recognized text:
και" για" ΜΜΜ...
νινριιιιιι οι" απο: · ~~
Γραφειο ΤΑΣΟΣ ΤΣΑΤΑΛΗΣ Σελ. 2
 Η" οιονιιιιωριΜ8.
ιι ·ιι0ιιΜονιιι οι· απο·
Γραφειο ΣΠΥΡΟΣ ΔΑΡΣ|ΝΟΣ Σελ. ο
ΣοΒΒοΙο 27 Φεβρουοριου 2018 / Φυλλο Ί "17 (2317) / € Ί .30
 . Ί = Διεθνής διασυρμός ξανα!
ι Σ... ο Οργιομενοε εφυγε οΙο Ημιχρονο αιιο Ιο Φαληρο ο Προεὁρο8 Ιιι5 ΑνΙερΛεχι ο “ΠοΙε να μα βρουμε
. 188€ . . . η
ξανα μαροοΙα μα5 αυτο τον ομαδα». φωναζε οΙοο5 ανθρωΙιου5 Ιιι3 ΠΕΡΑ · “ΔιιμοκραΙια
Ιη5 ΜΠανανια8» καρακΙιιριζε Ιον ΕλΛαὁα με αφορμη Ιον ΟΣΦΠ και το Καραιοκακιι. ο σχολιαοΙι15
Με μεΙαὁοοιι5 οΙο Βελγιο · “Φαρμακερε5» αικμε8 για Ι|$ ὁικοοΙικε8 ερευνε8 · Τοο5 ΠερικοκΛωοαν
με ΤΟΟ μιικανακια και ΙΟΟ8 εμιΙοὁιζαν να Πανε οΙο γιιοεὁο
· ¦  . . ,> ,
ι Ασφυκτικα γεματο αναμενεταιβΙο κατω διαζωμα του ΟΑΚΑ
Μο ντέρμιιῇμε τον ΠΑΟ και... κοιταμε Προ8 Ια Πανω · Ραγδαία
' 4 αύξηση του ΟΟθμΟΟΙΠρΟΠῷλΠσΠ8 ϊ|8 τελευταίεε ὡρεε
«ΦΤ|ΑΓΜΕΝΟΣ» Ο Γ|ΟΥΡ' ΖΝΤΟΒΤΣ ΕΝΟψΕ| ΑΛΕΞΑΝΔΡΕ|ΟΥ:
«πρωινώνιιιιιιωσιι£ιιιεΙ  "Πι-Μ Ἡ
Μα, Μι ο" ιιιιιι8 ιιιιιιιι»  Μ"““ 
Επορεασμἑνοε μαλλον από το διεθνἑε κράξιμο, αφού με όποιο ομαδα παιζει στον
Ενρὡιιο ο ΟΣΦΠ, τα Μέσα στην χώρα ΙΜ αβονἱζουν· για οσο γινονΙαι Μην Ελλάδα