Πρωτοσέλιδο Φως:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
των Σπορ . ς 1
Δ/ντιός: ο. Νικοῆα
Διευθυντής Συνταεεως: ΣΤΡΑΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ Ο 80 €)
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 όΕΒΡοΥΑΡιοΥ 2046 ο Αυ. 45898 '
 σ_ έκ - μ _ ι ν 'έψψε  :~,;,έψ ,' αν ψ.. . ε.. ί Χ __ έέ 77
 ' παπα ερτ-αεκΜεΜ 'ζ ~ κΜτικΑα
γ ,φων“κσνωΜ αρετές; > χακετ Με π.)
 εαρόόας·Ξεόυγαναυα . όεν σταματησε
να τα παπευει
ως τα τόπος
`τραινεςμε 7'ιιόντ|ους οιαΦσρα. ο
 ἔαΜό πείσασαςταυ Ντόρσεί
' ο· ανέτρεψε τα σκηνικό· · ›
ΣΚ°ΡΑΡΑΝ
Ι “ΜΜΜ να ιπιιτΑΝἔναζ σώσόνν Τα Μωρό) "
Ε το χειροτερα
, 0ΠΩΣ ΗΘΕΛΑ" και υε μια Η ρεν .ικαν^κανντπρικιίτους' |αΜαστα;αα“ αρΑοιιναίαυεχασε
αμυνα ζωνπς ενΚΜΒ|σ" Τ" ¦ η τ ο “τα ρ. ιι' ΒαρκεΜινπ ο" .τρίποντα για να_τπ ρίξει,στσ¦-τε
ΟΜμΠΜΚό ΠΝ εκανε τραμ σας. πρυ .κόμπκαι ότανχόνει. α Με 45/26 ασοεε όεν δικαι
κατόκαπος και χωρίς
Φαντασία ο Ξέρε'^"|"°“β"@Ἡῳ”° ΦΨ6Μ ¦ .
ναυσα.ι νααζπτόςἑκαι παρα ασπρα 
πρωτ. ρ
τα: Με ιι.
0 ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ
Ο" π.) ήταν κακός
 ί “ποΜΜικο χερι οό
ο γεννπμενας οπυμπιακός
_πεΡπΕΡοΤΑον Με π-.Ι «σκότωσε» στπν πρῶτα περίοόο. αππα 7 ριμπ.›
 ταν παπια τουςσμαοαΣ μόνο όσο επαιζε ο αργός πίσω όσα αντεΞεν
' "- ` ` Τόμιτς ο ο ΣΦαιρόπουπος τον κραταω 7,
αφησε ετω στο τόπος για να ταν αμαοα Ζ
“χώρισε .ατακα “ασια ο "
= 1.“κν=όσ=Μ Με τι 
στα αυτό του' ' ν
α|ιιται>τεί Με - 8 μια» τ'κα..χ χ
3 ασ.. 2 κανι.) .ήταν εκρηκτικός στα.:
πρώτο<ιιμίχρανα και ρωταω 
>κααόγςυσ :ΜΜΜ Κις Μαι ῇ 3. ασίστι
παίξει με αερα στιπ. μπας
και πραπαβει να σώσει
τα διαφορα
~ κ :Χέρια
_Ξ η ·- ..ω ·4Μ·'·· · '
π] ____-_-__________-___________________-·___-_---__---________-___-___·______----__-_
7 ·«:επιΔΛ
ΣΗ' ΜΜΜ
ΤΑ"Ω¦Ε
Ο ΝΤΟΡ¦ΕΪ
ο Αμερικανός. που
πρεπε να Φορεσει τα
ερυθρόπευκα Μπα
εγινε παίκτπς της
Μπαρτσεπόνα μέσα σε
..τρεις μερες. εκανε τα
όιαΦορό στο όευτερα
αεκαοεπτσ. παίζοντας
σαν τερματοΦιίπακας και
αππόζοντας ταν
εικόνα του
¦ με=ειιό·νίσε·τ . 
να κερόίσει κανε
. “ ο. ΜεΑασεεΜετιτ καρε: τα
ς ¦ ςειαικαΣτο'τρίποντσἐστο τείχος του
. 'πμιχρόνου.ιίτανῖκαθαριστικό ,και ο 
.ΠΕΡΠΕΡ9Μ0Υ αταντωρειει σε' αερα , :›.
χ “σε γιατί 'παρέσυρε τον |πΡιΝΤΕ=Η¦τόσ
ι .;;ατ'πν αμυνα οσα και στπν~επίοεσπ |'; _¦ 
 Αναμα,εμίΖεται
ία παρον"
σεαααειΔιιτ. .
οποίας-παίρνει Δ
τπἔαεσπτόμ 1
5 ,επρεταυ”στπν
ονειρα. ως ϊ
νόπαισμἑνας·· ο Στρατος. περπερογπομ. _ ~
εκτεαεσε19νοΠυμπιακό. :το :εποε παντως.
η . Ξο διεθνιίςρόργουορντ είχε μια καπό ξ “
κουβέντα για. τους παῇιους συμπαίκτες του
¦ “ό οιΤμμπιακός Ξέρει πώς να βγαίνει από Ξ
. . - ο “ , _ ο ¦ -› . _ ουακααες7καταστόσεις και να αντεπεξερ-_
ι ῖ °""“°"'°#Ψ°ω" μα” =ο>Χ“ν=·κ9“ε·κ=_ . χω.. Έχει καποιους μπερσεμἐνους ρόποσς~
93 °Π6¦ΜΝΜΡ"°' ν χ η αυτό την εποχή. Μπα πιστευω ότι σα ν
_ Ι _ "ΝΠ 6Πω©.ΒέΒ°Μ Κα' · . ανακάμψει. :τον πραγματικότητα. ιι οΙαρορό
προπονατπςτπςΤ βι¦πασκσυ ρ _ ; ρ ο μέ.  ως σε.. α · "Ω“ΙΦάνΜε σύ"¦ρω | ,
τα πόπεψε πατερας μ
Ω απηχεί-ι: '
Από τ τε που καθιερώοπκε το τοπ το με ταν ' , ' ί
ιχ' Φιί . ό' - _ μ ι. φ ρ. 
;¦¦'ἔἔ:ἔρἔ°ἑ“ἱ¦Μ$ἑἔωἴἐἩ ΒΗΜΑ» Με ῖ°γ¦ ¦4ΞγρεΜ α
. ειιαΨει“ τανΜπΑ
Τρεις εβσομααες εε.» ο ΝΤοΥΡΜΑ: ίμυίκός τραυματισμός στον
αριστερό προσαγωγό› και ο Σαυπσός θα χασει τον πρώτο
πμιτεπικό κυπεααω με ταν παοκ την προσεχή Τεταρτπ ο ο
παρα οεν Θα έχει ουτε ταν πατατα που συνεχίζει τις
θεραπείες του και ιι επιστροΦιί του εκτιμόται σε “ια μερες
από τα αερας τα” πρώτωναγΜ
.Φακών οι κερυορόπευκαι»_ μετρούν ο μ
Βνίκες και 5 ήττες· περσι|ειχανρεκόρ ' έ μ » ,  τι 1 . - Τ. ο
Ξ. .'7-4.:πρόπεραιρ+ακαι τα σεζόν ασια-π α ξ . _ - _ "ΜΚ" °ΦΒ'=Ρ Β!" °Μμ“Ι°Κ6 9 °“°ΚΠἔ'9μ6© ΠΑΡ ΤΜΑ Ι
' _. :=°"ς ῇὶ°γ“¦νῇκες . 3 ή¦¦¦ς Χ > 3' Το _μἔ°ῇμ°¦'η°" °'°Ρς ππωτσΩΜτε© "88'
 ; τ ο _ .ν έ_ __ _ ,Δ _ _ _ · > και ιπρρεκτααειςταυς... Για τπ.1νσατροιιια. τα αργει. ταρω: σ
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚΑ ίσαμερα›; 24η αγωνιστικπ
.ί ΕΦΑΜΞἑΜΜ οι σκαουτερ
...αριστερα χ - κ .
 ,  ,μ και τον Μασουακαό ` = α· _ ἀ"ν¦κ·ὁῖΛσε¦°@ '
ν χ Ψ°““Με““"ΚΨΜ ν τα “ “Μ “Με · η ”ιἶἔ'ὁἔ¦ἙξοἶΨ ` ¦ - αστε "ο πατε .
 α, ,ταν Ν"ἐΒΡΤ° Φετινός · αν σχετιι μεταγραόσ- σ ί ν "ΜΒΑ "ν ` ' “ `
.  ο |°Έ°" Ρομ"έρ=° 7 ί τ ' μ Κ°^°Β° "ὅ" έχε' ι
μ. αγώνισμα επαχιατα τ
' κα.ιτον ΕΡΝΑπιπαυ
ει εναμισιι μόνο να
παίζειαόγω του' `
_ ς οκ7-+αετε·αεντι·ιπαιιιιτ' ' Δ
'Αιοιτπτ 1ειναιαΜεεΑπΔεοτΑΡΕταπονΛατ
ζῇκαιρο αιωνα κανι=επτΑτ :Ξ μτΑΛονκΑε τ
; στο ταμζσυναεσ 'ΤρικόΒων› σΤσ'ματς 7
 “ ' Γ ` .ν:;··όα.ι·εττΜεί - ί
Νόρα” πονΑεεακτε ,ι 
ει>ιναινι 
 μ κι' ~
"|ΝΑ|ΤΩΛ||(°Σ 
` ΜΜΜ” ·Ν ινανι=Μα2 τ
ΞΑΝοπ 3 Μυρίζει ΠΜΜΜ“ ν .πρόσαατου τραυμαιιιιΜιἴτ=ῖι©Ἡ:" ο ο ΜΒΜ! "°"ω ω” <“
Μ τ" ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ. και π συςιίτπσπ γυρω από το επίπεδο
Φθιώτιδα με ραπθοός τους
η , '“ ΤΕΜ!"- του επππνικου ποσοσοαίρου “ α ρ°`Μ"¦ρΤ°¦ Η ¦¦
Τ°ἄ===ῖ=α(:ἔ=:=8 :Μ Ό' “ΡΜΨ 7. η ` παπό αιιι>γα;τἔιιἑ Δε" κ
'α α· ε -ιε ' η »“!^°"'ῳ" - 2: :μένος σ Ξερω τις ' πιττενΑιν αντε
ιπἔνΑεβοκ=ὲ"τι Ψ' ΜΝ!" ^ ευθύνες ρω Μ 7 . οι εεΛταιι
Ν · Με· “ ί ς ”Μ”, να ΜΜΜ. “Ξεραμε ότι οι πιθανότπτες όεν Ἀν¦”Μὴ σ
- ν 7 χ ιευρσιαςι Πω ¦¦¦·°Μ¦¦ῇ°εκ ήταν με τα μερος μας. Μπα ·, Ν ν . 
. .ω διαιτα.Δ ,η · ι χ " ` 1 κακές°¦Νμές . θα; ο Τ:οΥΡι:ιΤ: ο ·'οταν είχε Μάο.” μας με τη
δυό ”ω . αν”, "ω". Ἡ ι.  Η /  κ ~ ὸ"νὲΧί°ωμεμε ω; γίνει π παρω". πραγματι ΜΜΜ "ωεί"'
ι 5 στα Μυτιε:= ο. « ' ' ` “ ' `  ` ε . κεόαπι .ιμππό.όιαχει- ω ΜΝΉΜΗ ότι ήμασταν 1 ΜΜΜΜΜᾶ το
'_ Ι Βόνιτσα; χ ρ Ι . Η θερμό εισιίγπσπ του Τιόννιι ¦¦ζόμ¦ν°¦ ων “ασ τ το αόυΤσοΜε9 Ο βεν Το -| ”ΜΜΜ"
· Μαιου  'ΝΤ99ΡΜΖΜ. °- Χριστόπουπου που εμεινε στο ; ο ' " χ με" μας Κω αενρμε για παρκο). `°¦ωῇε"”ό_
Ματια”. προσόιίκπ ταυ;Τοορι αρχείο και το παθος που ί γ ο . “Μπας τα μέααον "Με ° "ΜΥ" νεων» '
ἐ¦ΞΡ9ΒΤξβΤ  Η” €νξἑΨῦΞ η ππιιρω0πκε εννεα χρόνια μεται - "ΜΜΜ" | ρ ρ με “6990, > ΝΤΕΣΑΧΤ / ζ < _
9 7 7 1 1 0 8 8521 67 09» ο _' τρωει ο ιιιοινντιιτ ΔΗΜ: Μαι" “ι " τρωει ο Μετα: ΜΜΜ" ΜΜΜ ΜΙ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα