Πρωτοσέλιδο Ανεξαρτησία:Recognized text:
ωοΜφΜ-ν
ΜΜΜωΜ
ΌποΜφω
ΜΜ.ψΜ
<<Τοεκουρυ> 25% σε 800.000 ετυκουρ|κέ5 ουντοξι
ΜΒ" 8808 ΙοΜε|»:Ἐταμο το Μ Β να νο κρυώσει Μουτ»
του8 πρόσωπο η @ρα μια και νο Ματ ακουομ·κἡ βοήθεια
ΕΡΜΙΑ" Μ' ΜΜΜ
ΜΜΜ" Τ" Μ"
ΠΡ|ΜΤ||ΝΜΜ
ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΌΚΥΡΜ |
Φ. ΟΠΠ
ΜΜΜ οι
ΣΔω!! Μ.. 2016
Τοτκἡ η κατοστοση
κ·τοΓ · · · · _τ
κοτυουυνοἰυ
ΜΜΜΜΜ ,κ τ Ξ
ΝώΜα|ωιΜ!   7” ' 16οποτο 27 ΜΜΜ ΕπστΜ5 ὁαφοαυοωοΜα
κ°°ω° Φο" τ ' ΧΜμὲνα 2οτΜ3οξωκΜτῳΜΜ
· Πω"8 _ ί · ΜΜΜ Μ5¦ωοΝγεε φωτ: κα 6000 ΜΒΜ
 Ι | ' ωΜυΜ ροΜαω5ΜΜ5
ΜὡωΜΜ 4 ._ : ' ¦
' :τουτοΜωωο . Η "0060 ΜΜΟ Ί
μωμωΜΜ - εκῆειοε γιο το κοῆ
ΜΜΜ πω Απο ωΗΜκο Ο ΑΠ|ΣΤΕΥΤΟΣ ΚΡΑΤ| ΚΩΣ ΧΑΦ' ΕΔ|ΣΜΟΣ ΤΗΣ “κΑΤοχΗΣΜΠΕ'ΡΜΠΑΜΗΕΝΗ
'Πα  ΓΓ'
τΜοτοο
ο ΜΜΜ
·Σιλ_3
Όποτο8 Με· στο Δημόσιο 0ο δομοοτοποττἱτοτ το ονομά του
'·“#· ω@__ ω Α Μ.
νο Ύ _ * ω· ή ^ ουκ:: μΜω°ΒΜ
··Μ·αΜ·βΜῳ ΜΜ·"ῳωΜ
σοκ “Μωω“ ΜΜω.ωωΜ|$Μ
ωω& - Τ 4 Τ “Μπ
γ0ΜΜΤΜΜ
ωΜ.κωΜῳ
·-··Μ“ Μ·Μ ΠΜ· πωσ· ΜΜΜ
Β·Μη"Μϋ Μή” Μυωοφ“· ·ᾶ·όνΜ·
ΜΜπΜ·Μ0 ωΜ°ΜΝ8Μα-όΜ αόΜΜ·ὐ μωωΜ“ω ο· 135 68.
.Α'ω·ῳΜω ηῶωΜΜ
··μΜτ·τὡπα··ρΜ··ιΜ ΜμωῦΒ.
ν· μοβ"
ΜΜ·Μ·- η·Μ·“"
ΑΡΘΡΑ
ΜΜ ΜμαῳΜ..ωΜωΜ-ΜῳωωΜωαω
“Μ·“ Πορεῆθον το 86η μογτο του ΒεΜ8τοὴ
.. . τα;; τ_ξἘ!η
2.500 ΟΦΘΑΛΜ|ΑΤΡΟ' ΣΕ ΜΒΝΕ):
ΣΥΝΕΔΡ|ΟΠΜΘΘΗΜ
Ο· τεΜυτο·εε
χωρουργτκεε μΡθοδο·
ἔ'ἔ ἴἔΐἑἔἔἑΒΜ ῖο συίυο του Τσίηρο κο· του Φῆομηουρορο τ'  ·
Μ φρουρουν οτ “ρομυο» του Μοείμου ~ ϊ· .»
Μ ;ω. <<Αοτοκοε» κο· η κουμουνδουρου > '
  ·“ποου“οεττᾶΡ =··“Μ“=ωΜ 0 Ι
ϊ '· ·  Η Φ ο .αϋέωω#Ζἔρ Φ
:ΝΜτἐΜωωΜ·Μ
. .     
τ ὶ ί ”
  ς   '.Ρ] 
¦Μ · ' β