Πρωτοσέλιδο Άποψη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΠιδόσεις .ή 
ρεκόρ στο... | Ω Β!
βιρόζ του 2015 ν ”
γι“τΞ2·ΠΕ· κε· |Ϊ
“ Άη  Που ΞΕΩ'ιμόζεται για συναντήσεις με τους Παραγωγικούς
η  ντας ρεαλιστικές Προτασεις στα Προβλήματα τους,
~ “1  κεφαλαιο της διεύρυνσης της Ν.Δ. ι ΣΕΛ. 7
27/28 ΦΕΒΡΟΥΑΡ|ΟΥ 20] 6
ΔΡ. ΦΥΑ. 719
Π0Λ|Τ|ΚΗ δι ΑθΛΗΤ|ΚΗ ΕΦΗΜΕΡ|ΔΑ ΝΝΝ.ἱ8ρ°ρ8ἱ.8'
Αγωνία για την
αξιολόγηση
7 η ,_ Φ Ξ.
, Ι γ,
η .- ί .  έ
.ἔ:ἶΑ- ; 7 ~ ·_  ι - ί
 η ειδ ηγέτη., ΝΑΤΟ αλλά  ε
οι Τούρκοι καιροφυλακτούν
Ενοχλεί ηνέα ΡΑΕ
(τα εΠιχειρΠματικό
μεγαλολαμόγια)
Ρ ΣΕΛ. 3, 4, 26
«Γεφύρι της Άρτας»
το εργοστάσιο ΔΕΗ
στη Μεγαλόπολη
»ί Το έργο Παραδόθηκε «λειψό» το 2015 (αντί του 201 2), ι ·
δεν μΠορεί να διοχετεύσει το σύνολο της ισχύος του, Πληρώνει νωρίτερα και ΠαραΠόνω αΠ' ό,τι ΠρέΠει, ενώ η αΠό
, το 20] 2 σχετική δικαστική έρευνα του εισαγγελέα Αρ. Κορέα έχει χαθεί κόΠου στον δρόμο... ι Σελ. 15-17
 ο Η ΕΣΑΓΓΕΜΑ κΑιτΜΠεΔ α-¦Ί
'4 Διαφωνούν "
για τους τόκους 
»ι Παρακρατώντας τους τόκους αΠό την Πώλη
ση του Ο|'|Α|'|, του Οο|σεΠ ΗΘΗ καιτων 28 ακινή
των του Δημοσίου, κατό την εισαγγελία τα μέλη
του ΤΑ||'|ΕΔ υΠέΠεσαν στο αδίκημα της Αλλαγής
ΣκοΠού διόθεσΠς δημοσίων κονδυλίων Κατα το
ΤΑ||'|ΕΔ, και σύμφωνα με τον νόμο 3986/20] ί,
τα έσοδα των τόκων ανήκουν στο Ταμείο
Το ε όῆο α οΠὁιι στα σε 06 ό ια Η'ωσΠφίνα και
μ γ φ γ ρ ρ μ το Βατερῆό(τΠε ΕΠΟ)
ξε εΠιτέλους τον φακελο της δίωξης της Ελληνικής
Ποδοσφαιρικής Ομοσηονδίας (ασκήθηκε τον Δεκέμ- ε
βριο του 20] Ο) αναφορικό με τα τηλεοΠτικό δικαιώμα- 
τα της Εθνικής Ομόδας Ποδοσφαίρου Ρ ΣΕΛ. 20-2'|
»ί Πεδίο δόξης λαμΠρόν για τον κ. Δ. ΠαΠαγγελόΠουλο
και την κα Ε. Ρόικου. Δεκόδες εκατομμύρια ευρώ του Δημοσίου «μΠαίνουν» σε τσέπες των μισθωτών εμΠορικών
χώρων των ελληνικών αεροδρομίων, αφού η τιμή του μισθώματος, Που είχε καθοριστεί αΠό δημόσιο διαγωνισμό,
έχει μειωθεί έως και 60°/ο(!!!) με Παρόνομες αΠοφόσεις των
διοικητικών στελεχών της ΥΠΑ › ΣΕΛ. Η