Πρωτοσέλιδο Το Παρασκήνιο:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
 Ϊ “ΜΕΓΑΛΕΣ πΡΔοΣοοΡεετ·“στ  . .;  Ι ¦ ~  . Δ |
α·ααααοαα·ακετ ο  
ΒεΜνετ Με ν'αντας '  έ· ' Αν] Με. ΣΣΣ...
¦. .. - .Ξ Δ Το έγκυρα ηεμοδκό ΜΜΜ κα
' ΦΣ υγείω με την υωγραω του κῆνκώ η _
Δ 'β. ' ·.
ΜΜΜ... Ευκοῆε5 πῆἑξει5
Μ ·_' _ τ ωτοΜγοα-ᾶαΜόγω
' κ ΔΗΜΗΓΡΗοΡΜΗκαακῳη
 ΜΜΜ
' ' μυατΜα γ|α
· -- -  2  '  91ωωμΜ›νω5ῳαδα3τω
αρχαρ·ου5
Β ίτε καιαεαυτὁ - · ·
. Κ μ ω ΜΜΜ ω Το Μπεζ' Με Σαρακοατα5
`.  στραβα
 . ε 4 ΚΜΚεΡδΜε ο ρὁῆοετα5 6Ιατροφἡε
 -  στα Σκῆἡρυναπ
Κατα παω
. Ι ο
ι Η..
' ω. έ
ΜΕ ΜΠΕΣ ΚΔ' ΠΟΛ"ΠκΗ ΔΠΟΣΤΑθΕΡΟΠΟ|ΗΣΗ ΑΠΕ|ΛΕ| Ο ΤΣ|ΠΡΔΣ
κόΠαο με ΔΝΤ
κατ εκΠογε5 Μ
Δωσε ατο ,
20 6 Ι · ΟΠΛΑ ΤΟΥ: ΠΡοΣονΓικο ΚΔ' ΔΣΦΑΛ|ΣΤ'κΟ Ο ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΤΔΜΕ|Ο Η Μ'ΟΛΟΠ·|ΣΗ 
'ο. <<ΣΠοε· στο δυο» τη 6·οΠρΟγμοτευσο με του5 <<θεσμου5» και εμφανίΖε- Επενδὐοε|8' ΜΜΜ
σε Ϊ  το·οΠοφοσισμενοενο χρησιμοΠο·ὴσε|την<<Πυρον·κἡ βόμβο» φοροῇογῇ δουῇε|έ5 ΙΟ
' ' Ο · ν
του Προσφυγικου, οΠειῆωντα8 με Ποῆ|ττκη αηοστοθεροΠοιηση, τρίων” του κ“βερνΜκού
ο Μεξη8Τσίηρο5. Δηειῆεί του5 ΕυρωΠαίου5 εταίρου5 ου θα 'Με Προγράμμω05
 γ- ν .. Ο ς <<υΠοχρεωθεί να Προσφυγετ στον ετυμηγορία του εῆῆΠν·- .. Σελ ω”
κου Ποσο». Παροῆῆηῆα. θα θέσει το 6ίῆημμο <<ψὴφοε
κ@Μ "Έ" αφ . στο Δοφοῆ|συκο ο εκῆονε5» στου5 βουῆευτε5 του. Δ Π Ο _ Ο Ο .“ ' .
Μ.%ἑΜ ΜΜΜ ·¦_ Π . Η αξιοῆογησΠ του Προγραμμστοε θα ηροχωρήσε· και Δ'εΚῦ|κε| Ι] ,2 δΌαναωνιαγμαακ8 τε “φωτο ωΜααν η. έ < '- _¦ 'δέ θα οίτοκῆηρωθεί χωρί5 την Παρουσία του ΔΝΤ ο"ο κυ"ρο
Μαναρπ3αεκρΜ Σελ.57 ῇ .Δεν ω Σω. 4. σε. του
<<Ρ·Φ|φῆδε8»
εξαφαν·σαν
τ02 εκατ. ευρω ΜΜΜ ν9$:ΈΨ::
Μ ω” Οι μεγαῆοτ «παταω»
·. · , ΜΜΜ
Το μεγαῆο κοῆΠο των σούπερ-μαρκα
ϊΠ8 «ΧρυρΠ5 . -· Σελ.56·57
συμμορ·αε›> ¦ έ. - -. χρἐΠ~Κὡ
· ην Σὲ _ ρ
 Πῆ0δσ «αν·νοαν»τουε
|6|οκαττεε ακινήτων
Η· Σελ. 55
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 20.000 ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ Ε ΚΜΤΡΛ ΥΠΟΔΟΧΗΣ. ΠΜΤΕ|ΕΣ ΚΔ' ΕθΝ|ΚΕΣ ΟΛΟΥΣ
`)<<Η Εκκῆασ|α δεν αφαρ·αε τον Νικο Κα2αντ2ακη»ὲ 
Ποκεωῆόε χρμοτων με ωῆο
τον... πένα του5 εαπ. 51
.Με Δ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα