Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
27-02-2016 Ο
ΑΔΩΝιΣ κγΡοΥ
Διευθυντής (1898-1918)
ΑΧ|ΛΛΕΥΣ Α. κΥΡογ
(1918-1950)
κΥΡοΣ Α. κΥΡογ
(1918-1974)
ΑΔΩΝιΣ κγΡοΥ
ς1974-1997)
ΕΣΤΙΑ
ΜΡΗΣΙΑ ΕΦΗΝ[ΕΡΙΣ ΑΠΟ Το 1894
σεις. Περιορισμένη ὁρατότητα κατα τίς πρωινές ώρες. Οἱ ανεμοι θα πνέουν νοτια
(Η θερμοκρασία έως 20β. Κ.
ΝΒΦ(ΕΕΙΣ: Παροδικα αύξημένες νε” _ 'ό
νατολικοί καί στα πελαγη 3 έως 4 μπωφόρ. ί
Σάββατο-Κυριακή 27-28 Φεβρουαρίου 2016
Προκοπίου τού Δεκαπολίτου. Στεφανου τού γηροκόμου.
Σελήνη 19 ήμερών
Ἀνατολή ἡλίου 7.01'-Δύσις 8.18'
Ἀριθμ. φύλ. 40889 | Τιμή 1,50 θ (μέ τό βιβλίο 4€)
Ἀμερικής 9, Τ.Κ. 10872, Ἀθήναι, οετίετιονν[email protected]οτεηοτ.ρτ
Τηλεφωνικό κέντρο: 210 8220831, Με: 210 3248071
Καταχωρίσεις: 210 3220482, Συνδρομές: 213 0170870 - 210 8227870
"Ετος 122ον
Κρόκος ἑχθρός
τα δημι0νονίαε
"Οποιοσδήποτε θελήσει να κανει κατι δημιουργικό
στήν χώρα μας βρίσκει απέναντί του τό κρατος, Ἀκόμη
καί για απλές δραστηριότητες ὅπου σέ αλλες χώρες
δέν απαιτεῖται καμμία διατύπωως, έδώ πρέπει να βασανισθεῖ από ὐπηρεσία σέ ὐπηρεσία μέχρι να βγαλε' ι
αδεια, ή ὅποία προϋποθέτει τήν έκδοση δεκαδων πιστοποιητικών. Αὐτός είναι ὅ λόγος, μαζί βεβαίως καί
μέ τούς φορολογικούς διωγμόύς πού ὅλο καί λιγώτεροι δημιουργικοί πολίτες δραστηριοποιούνται στήν
Έλλαδα. Πολλοί φεύγουν στό έξωτερικό.
Κατα τήν διαρκεια τών αγροτικών κινητοποιήσεων, αρκετοί αγρότες έξέφρασαν τό παραπονό τους για
τήν Φορολογική γραφειοκρατία πού είναι ὐποχρεωμένοι να τηρούν έφεξής. «Εως ή θέση μας είναι στήν
γή καί τό χωραφι, καί όχι στα λογιστικα καί φοροτεχνικα γραφεῖα», ακούσθηκε να λένε. Καί ένώ είναι
αλήθεια ότι μέχρι τώραή φορολόγησις τού πρωτογενούς τομέως ήταν σκανδαλωδώς χαμηλή, λόγω καί
ως Φ0ρ0δωντῆο είναι ᾶμΦίβ0Μ αν μέ τήν Φ0ρ0Μ
γική γραφειοκρατία ή ΜΜΜ θα Με. Δέν
αποκλείεται να συμβεῖ τό αντίθετο. Να αποθαρρύνθούν οἱ νέοι καί οἱ έπίδοξοι αγρότες καί να περιορισθεῖ ή παραγωγή στόν πρωτογενή τομέα.
Τό ίδιο ἰσχύει για καθε μορφή δημιουργίας. Τό
κρατος, μέ τίς αμέτρητες διαταξεις καί τίς παρανοϊκές
διατύπωσ' εις στίς ὅποῖες ὐποβαλλε' ι τούς δημιουργούς
λειτουργεῖ αποτρεπτικα. Κυρίως δέ ἐκεῖ ὅπου έμπλέκεται ή απασχόλησις προσωπικού. Ἀντί να παρέχει
κίνητρα σέ ὅσους προσφέρουν θέσεις ἐργασίας καί
νατούς έπιβραβεύει διότι συντελούν στόν περιορισμό
τής ανεργίας, πραττει τό αντίθετο. Οἱ έργοδότες
έκλαμβανονται έκ προοιμίου ώς «έκμεταλλευτέρ› τών
έργαζομένων καί ύπόκεινται σέ παραλσγες διαδικασίες πού είναι αδύνατον να τηρηθούν. Δέν είναι τύχαῖο ὅτι έλαχιστες έπιχειρήσεις βγαίνουν «καθαρές»
από ελεγχῦ ' ους τής 'Επιθεωρήσεως 'Εργασίας,
Ἀπὸ τήν μία πλευρα, ύποτίθεται ὅτι θεσπίζονται
οἱκονομικα κίνητρα για να ένθαρρυνθεῖ ή έπιχειρηματικότης καί ή δημιουργία νέων έπιχειρήσεων. Καί
από τήν αλλη, ή γραφειοκρατία αποθαρρύνει τούς δημιουργούς."Ενας από τούς λόγους πού αποτρέπει τήν
έπιχειρηματική δραστηριοποίηση είναι ὅ χρόνος πού
απαιτεῖται μέχρι να μπορέσει καποιος να έξασφαλίσει τίς απαιτούμενες αδειες. Γιατήν πιό απλή δραστηριότητα, μπορεῖνα απαιτηθούν έξι μήνες ή καί περισσότερο. 'Η έναρξις τής έπιχειρήσεως έχει απλοποιηθεῖ, αλλα παραμένουν σύνθετα τα ένδιαμεσα σταδιο.
"Οπότε εἴτε δέν αναλαμβανονται πρωτοβουλίες, ή γίνονται κατα παρέκκλισιν καί παρανομα.
Παντως αὐτό πού αποθαρρύνει περισσότερο τούς
δημιουργούς είναι τό κλίμα αβεβαιότητα πού δέν έπιτρέπει κανέναν προγραμματισμό.°Η δέ σημερινή Κύβέρνησις κανει τα παντα για να έντείνει τήν αβεβαιότητα.Ἀραγε ποιός να έπενδύσει  ή να
ανοίξει μία έπιχείρηση, ὅταν δέν γνωρίζει πόσο θα
φορολογηθεῖ ὅχι τόν έπόμενσ ή μεθεπόμενο χρόνο,
αλλα ούτε έφέτος; Καί ποιόςνα δραστηριόποιηθεῖ δημιουργικα, ὅταν τό κρατος δέν συμπεριφέρεται ώς
αρωγός τών προσπαθειών του, αλλα ώς έχθρός του;
'Ενόσω αὐτό δέν Με, ή έλληνική οἱκονομία θα
συρρικνούται καί ὅλο καί περισσότεροι πολίτες θα
είναι καταδικασμένοι στήν ανεργία.
Ψυχορραγεῖ
ή °Ενωμένη Εύρὡπη
Ἑν Μενα) ή Σύνοδος Κορυφής στίς 7 Μαρτίου
Η ΚΛΙΜΑΚΩΣΙΣ τών προσφυγικών ροών από τήν Ἀνατολή
ύπή ρξε τελικα ὁ καταλύτης τού
αποσυντονισμού τής Εύρωπαῖκής
(Ενώσεως. "Οχι τυχαία ή Αύστρία
έπί κεφαλής τής ένότητος τών
χωρών τών Δυτικών Βαλκανίων,
χθές Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου,
προέκρινε ένα εἰδικό καθεστώς για
τούς πρόσφυγες στήν ζώνη πού ξεκινα από τα έλληνοσκοπιανα σύνορα καί φθανει στό κέντρο τής
Εύρώπης, στα σύνορα της. Μέ
έντονη σημειολογία, οἱ έπί κεφαλής τών Ἀστυνομιών τής ὁμαδος
αύτής των «5» έλαβαν έναρμονισμένες αποφασεις για τόν αριθμό
τών προσφύγων πού θα δέχονται,
αλλα καί για τήν κατα τήν ἰδικήν
τους αντίληνη ὲΦαρμογή τῆς Σένγκεν. Τήν ίδια ώρα, σέ έπίπεδο Κομμισσιόν ανακοινωνόταν μηχανισμός ανθρωπιστικής βοήθειας για
τήν στήριξη τής(Ελλαδος πού ήδη
έπιβαρύνεται μέ 25.000 πρόσφυγεςμεταναστες καί εἰσόδους περίπου
3.000 έπί πλέον, ήμερησίως. Εἶναι
θέμα έλαχίστου χρόνου, πιθανόν
πρίν τήν Σύνοδο Κορυφής τής 7ης
Μαρτίου για τό προσφυγικό, να
προσχωρήσει καί ή περίφημη ὁμαδα Βίζεγκραντ (Πολωνία, Ούγγαρία, Τσεχία, Σλοβενία) στίς ίδιες
ρυθμίσεις μέ τήν Αύστρία καί τα
Δυτικα Βαλκανια.
Μέ τόν τρόπο αύτό ὁ διαχωρισμός τού ύπουργού Ἀμύνης τών κυβερνήσεων Τζ. Μπούς τού νεώτερου, Ντ. Ραμσφελντ, περί «παλαιός» καί <ωέας» Εύρώπης, δείχνει
να έπιβεβαιώνεται. Μέ τήν διαφορα
ότι καί ή έπονομαζόμενη «παλαια
Εύρώπη» δυτικα τού άλλοτε «σιδηρού παραπετασματος» δηλαδή4 έπίσης δείχνει σέ τροχια διασπασεως
καί συγκροτήσεως ζωνών εἰδικών
έναρμονίσεων. Γιατί έκτός τού προσφυγικού ύπαρχουν οἱ δημοσιονομικές αποκλίσεις πού καθοδηγούν
τίς έξελίξεις ή οἱ διαφορετικές αντιλήψεις καί παραδοχές περί τών
ὁρίων αρμοδιοτήτων έθνικής δικαιοδοσίας πού έμπεδώνουν πολύ
περισσότερο μια Εύρωπαῖκή «Κοινωνία τών>Βθνών» παρα μια Εύρώπη τύπου (Ηνωμένων Πολιτειών.
”Ηδη ὁ ύπουργός Οἰκονομικών
τῆς Γερμανίας. κ ΜΜΜ. όργανα
νει τα πλανα του πρός έφαρμογή τής
«πρώτης ταχύτητος» στήν Εύρώπη
τού «κλειστού πυρήνος» 4›ύσιαστικα μια νέου τύπου μετεξέλιξη τής
αρχικής «Κοινότητος τού Χαλυβος›», ένώ οἱ πρωθυπουργοί τής
Βρεταννίας καί τής>Ιταλίας, κ.κ. Καμερον καί Ρέντσι, όργανώνουν τα
όρια συγκλίσεως στίς οἱκονομίες
τους ή τήν έθνική τους διακυβέρνηση μέ τίς Βρυξέλλες καί τό Βερολίνο. ”Ηδη ύπαρχουν οἱ χώρες τής
«Εύρωπαῖκής περιοχής» μέ κυρίαρχες τήν (Ββετία ή τήν Νορβηγία
πού μπορούν ν αποτελέσουν προηγούμενο για χώρες τού Εύρωπαικού Νότου, για μια <ωέα ταξη πραγματων» στήν Εύρώπη.
°Η αγνωστη
ίστορία τής
λεωφ. Συγγρού
το «ΒΙΒΛΙΟ» ένός από τούς
ώραιότερους ὁδικούς αξονες τών
Ἀθηνῶν, τής λεωφόρου Συγγρού,
ανοίγει σήμερα ή <<¦Εστία», παρουσιαζοντας τήν ἱστορία τού
γνωστού σέ όλους μας δρόμου.
(Η αφήγησις ξεκινα από τό
1898, όταν τό δημοτικό συμβούλιο τής πόλεως απεφασισε να δοθεί τό όνομα τού έθνικού εύεργέτη «εἰς τήν παριλισσίαν ὁδόν»
καί συνεχίζεται μέ τό ρεπορταζ
τής <(Εστίας» τόν Ἀπρίλιο τού
1900 για τόν σχεδιασμό τού δρόμου καί τό κόστος τού μεγαλου
αύτού έργου.
Παρατίθεται έπίσης τό αρθρο
τού Κωστή Παλαμα τόν Δεκέμβριο τού 1904 για τήν «καλλιτεχνικήν αὐτήν λεωφόρον» καί αλλες
αγνωστες ἱστορίες.
ΠΕΜΠΜΜΜ
ο Δεκαέξι έργα ζωγραφικής τού
Ἀδόλφου Χίτλερ ἐτέθησαν σέ δημοπρασία στήν Νυρεμβέργη έξασφαλ ίζοντας έκατοντάδες χιλιάδες
εύρώ. Οί πίνακες εἶχαν φιλοτεχνηθεἴ κατά τήν περίοδο 1904-1925
καί οί 14 αποτελούν απεικονίσεις
αστικών τοπίων. Μία απεικονίζει
ένα ζαρκάδι στό δάσος καί ή τελευταία καθημένη γυναίκα. Εἶναι
ένας από τούς σπανίους του πίνακες όπου απεικονίζεται ανθρώπινη φιγούρα. Άλλωστε ὁ Χίτλερ
εἶχε απορριφθεί από τήν Σχολή
Καλών Τεχνών τής Βιέννης, τό
1908 διότι τά έργα του απεικόνιζαν σχεδόν κατ' αποκλειστικότητα νεκρά φύση.
ο "Οπως τά ταξίδια διευρύνουν
τόν νού τού ανθρώπου έτσι καί τά
μεταναστευτικά πουλιά, όσο μακρύτερα πετούκ τόσο περισσότε
ρα νέα κύτταρα δηλαδή νευρώνες
γεννα ό ἐγκεφαλός τους καί αρα τόσο πιό έξυπνα είναι! Όσο πιό μακρυά ταξιδεύει ένα πουλή τόσο μεγαλύτερη ίκανότητα προσανατα
λισμού πρέπει νά έχει καί αύτό
αντανακλάται στόν ἐγκέφαλό του
Σέ αύτά τά συμπεράσματα κατέληξε νέα ἐπιστημονική έρευνα
εἰδικών από τήν Βρεταννία τήν
Αύστρία καί τό 7σραήλ.
Ο Εἶναι νά μή σού τύχει...
Ἐννοούμε περιστατικό σάν αύτό
πού έγινε στήν Κίνα όταν μία ουνταξιούχος έγινε έξω φρενών ἐπειδή
ὁ ὁδηγός τού λεωφορείου στό
ὁποἴο ἐπέβαινε μαζί μέ αλλους 14
ἐπιβάτες δέν τής έδωσε ρέστα γιά
τό εἰσιτήριο πού έκοψε καί ἐκείνη
τού άρπαξε τό τιμόνι από τά χέρια
καί αρχισε νά τό στρίβει μέ αποτέλεσμα νά τό ρίξει ἐπάνω σέ μία κα
λωνα! Εύτυχώς δέν σκοτώθηκε κανείς Μόνον ένας από τούς έπιβάτες
τραυματίσθηκε. Ό λόγος ήταν ότι
ή γυναίκα έδωσε 20 γουάν γιά τό
εἰσιτήριο καί απαίτησε από τόν
όδηγό νά τής δώσει πίσω 19
γουάν ώς ρέστα.
Μαξ ἔγραψαν. . .
Ζ. (Λεπτομέρειες σελ. 8)
Σ ήμε ρ α
Προύπολογισμός
μέ στάση πληρωμών
Με εσωτερική σταση
 Ἀξιότιμε κύριε πρωθιητουργέ, εξω σήμαινε ότι π:  δέν
δων κατα 183 έκατ. εύρὡ ~ ΝΟΜΟ” περα" π ασ"
ξεκίνησε ὁ προ ύπολογι- ἔχωἔνμἶ:ἔΐὴΉ%β% Τοῦ 818148 πιο. Σά έδωσαν Τό λόγο
όρος τού 2018. ΣΕΛ.2 ι ο ἀΤῶν ΗΜ ν ἀπέ- τω€οίέτωροικαίέ<λεισεήσυμφωνία
Μπα) φ ,ρ τ ρω Με για τό δεκαπενθήμερο. 1'κανοποιημέ
_ ναντί σας! Εσεις Μνατε τόν κόπο να .
Εκλεισσν τ . να γιαπί νέα μεναλ6ωδη διπλωμα, πατε στή συναξή τους στίς Βρυξέλ- ¦ .
τα συνορα . . τα νίκη που είχατε Μπανάνα ταις
Τέσσερεις βαλκανικές Με' Τους ΜΜωωε πλήρωΞ Κω αποχαιρετήσατε.
χωρες καί ή Αύστρία μάλΜαΜλΜμέω“ΡΜμέω
έκλεισαν Τό σύνορά .τους στα για τό πρόβλημα του προσφυ- Δέν προλαβατε όμως να κλείσετε
γιό Τούς μεΤονόσΤες_ Ἡ γικού πού αντιμετωπίζουμε. Οἱ ττίσω σας τήν πόρτα τής συνόδου,
κοΤόσΤοσις στήν Ἀθήνο_ έταῖροι έδωσαν τήν έντύπωση ότι κύριε πρωθυπουργέ, καί οί έταῖροι
ΣΕΛ. 4 συμμερίζονται τήν αγωνία σας. Σας μας δέν κρατησαν τό λόγο τους ούτε
συνεχόφησαν για τα μέτρα πού έλα- μέχρι να προσγειωθεῖ τό πρωθυ
Τελευτ°ω δοκιμασω βατε πρόσφατα καί τήν δημιουργία πουργικό αεροπλανο στό 'Ελ. Βενι
γ¦ἀ τόν ΤρύμΠ των Ποτ εροίε. Τούς διευκολύνατε ζέλος! 1Η Αύστρία ΜΜΜ @φωνίζει
Οἱ ΗΠΑ ὁδεύουν πρός προσφέροντας τους τήν δυνατότητα σαν τρελλή μαιναδα σέ οίστρο ότι
Τήν Πλέον κρίσιμη μάχη να Μεθούν, έστω καί μόνο προ- πρέπει να μετατεθούν τα σύνορα τής
Τῶν ΡρΟΚρ!μΠἩΚῶν ἐκ- φορικα, ότι μέχρι να γίνει ή διασκευή πωπω στίς χωρες τού
λογων· ΣΕ^· 6 μέ τήν συμμετοχή τής Τουρκίας για τέως ύπαρκτού σοσιαλισμού. Για να
τό προσφυγικό δέν θα κλείσουν τα στηρίξει τήν αποψή της προσκαλεσε
σύνορα για δααπέντε ήμέρες- δέν ἄ- όλα τα Βαλκανια πλήν 1Ελλαδος σέ
ρω βέβαια έαν τό αίτημα σας περιο- διασκψη για τό προσφυγικό. 'Εν τω
ριζόταν σέ μια όλιγοήμερη αναβολή μεταξύ έςλεισε τό ματι στό Βελιγραδι
καί τα Σκόπια να αμπαρωσουν τα
σύνορα τους. Τί κυρώσεις ύπήρξαν
από τίς Βρυξέλλες για τό «προξικόπημα» αὐτό τής Βιέννης; Μόνο λόγια
καί ούδαιία κύρωση. Δηλαδή, κύριε
πρωθυπουργέ, τήν συμφωνία πού
έκαναν μαζί σας οί έταῖροι μας τήν
έγραψαν στα παλαιό τους ύποδήματα, πόσον δέν ίσχύει!
Καί τό θέμα δέν είναι προσωπικό.
Δέν έγραφαν στα παλαια τους ύποδήματα απλα έναν έταῖρο πρωθυπουργό. Δέν ΜΜΜ ωστε
μυαλό σας, κύριε πρωθυ·ιτουργέ, ότι
στό πρόσωπό σας μας έγραφαν μέ
όλη τήν απόστασή μας τού παρόντος καί τού παρελθόντος. 'Εννοούμε
δηλαδή ότι μᾶς ἔν0αΨαν μαζί μέ τόν
Όμηρο, τόν Περικλή, τόν Φειδία, τόν
Σοφοκλή, τόν Βιριπίδη, τόν Ἀρχιμήδη, τόν Πλατωνα, τόν Ἀριστοτέλη,
τόν 1Ηρόδοτο, τόν θουκυδίδη, τόν
Πυθαγόρα, τόν θαλή, τόν Μέγα Ἀλέ
«Κύριε Πρωθυπουργό.»
ξανδρο, τόν Λεωνίδα, τόν Παρθενώνα. τήν Νίκη τα Σαμοθράκης. τήν
Ἀφροδίτη τής Μήλου, τόν θεόδωρο
Κολοκοτρώνη, τόν Άγνωστο στραπάντη...ΣέτίπωταἩστγίγανταμας
Μαιου;
Γι' αὐτό έχω θυμωσει, κύριε πρωθυπουργέ. 'Επειδή ό κ. Βαρουφακης
καθιέρωσε τό σακκίδιο στήν πλατη
για ύπουργούς, δέν είναι λόγος για
νὰ να περιφρονοῦν. νὰ μας γράφουν
κα να μας διαγραφουν οί ωρα μια
απότή ζωνητού Ξιρωκαίμιααπό
τήωνη τοῦΣένΜν. Δηλὡή αννα
ύπολογίζουν σαν ίσότιμο μέλος μέ
τήν Σοβακία; Δέν μας παίρνουν στα
σοβαρα; Γελούν πίσω από τήν πλατη μας; Τέτοιακαψόνια δένείχανκανε
μέχρι τωρα σέ προηγούμενο πρωθυπουργό μας οί έταῖροι. Για πρωτη
φορα σέ Ἀριστερα. Μετα λύπης,
ΑΛΞΑΝΔΡΑ ΣΓΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ἡ ΜΜὡΜι Τ
Μ τό μνημε·ῶδες '
έργο τού
Κωνοταντίνω
ΠαναρρηγόπαΜ
ΚΑ| Ο' 5 ΤΟΜΟ|
ΤΗΣ ΣΥΛΛΕΚΤ|ΚΗΣ
ΕΚΔΟΣΗΣ
ΤΗΣ |ΣΤΟΡ|ΑΣ ΜΑΣ
ΠΑ ΝΑ ΕΠ|ΛΕΞΕΤΕ
τα τρωκτικα
τῶν ΜΜΕ!
Γραφει ὁ 'Ιωάννης Ν Φιλιππακης*
Η ΠΑΤΡ|ΔΑ μας παραπαίει. Δυστυχώς, καθε μέρα
πού περνα, ανοίγει καί ένα νέο κεφαλαιο στό πολύτομο, καθώς φαίνεται, ίστορικό έργο <<Πώς
φτασαμε ώς έδώ!>>. Οί καλύτερα πληροφορημένοι είχαν, έστω καί αμυδρα, γνώση των περισσότερων από τίς ύποθέσεις πού έκτυλίσσσνται
αλλα καί όσων θα αποκαλυφθούν στό έπόμενσ
χρονικό διαστημα.
"Ομως, ούτε καί ό πιό εύφανταστος συγγραφέας δέν θα μπορούσε να διηγηθεί τό εύρος,
τήν ποικιλία, τή δημιουργική προσέγγιση καποιων <<ταλαντούχων›>, οί όποῖοι αποφασισαν να
ασχοληθούν μέ τα μέσα μαζικής ένημέρωσης
(ΜΜΕ) όχι από παθος για τήν αλήθεια καί τήν
ένημέρωση, αλλα από τήν απληστη προσδοκία
τού εύκολότερου κέρδους καί τής ακοπης, πολυτελούς ζωής.
'Ἀς μήν κοροϊδευόμαστε! Μόνο ή κατηγοριοποίηση τών διαφόρων <<έντιμότατων κυρίων»
αλλαζει. Καποιοι, οίπιό έρασιτέχνες καίπρόχειροι, τό έκαναν αγαρμπα, όπως οί προσφατως
συλληφθέντες. 'Άλλοι, λιγότερο έρασιτέχνες,
αλλα έξίσου αμόρφωτοι καί χυδαῖοι, έστησαν δίκτυα ΜΜΕ μέ αφθονη χρηματοδότηση ύποπτης
προέλευσης καί μέσω αύτών λειτούργησαν καί
λειτουργούν ως πιστοί έκτελεστές καθε αντιπαλου καί καθε ἐπιθυμίας τού αχόρταγου χρηματοδότη τους.
Καί βέβαια, οί <<παλιοί›>, οί έπαγγελματίες, μέσω των παντα (ί) ζημιογόνων μέσων τους, κατόρθωσαν να λαμβανουν δανεια έκατονταδων έκατομμυρίων, δημιουργώντας αμύ θητες περιουσίες, είχαν τή δυνατότητα να έξαγοραζουν τή
σιωπή καί τήν κόλυψη τής έκαστοτε κυβερνήσεως για τίς παρανομες δουλειές τους καί έξασφαλιζαν έργα, προμήθειες για τίς παραπλευρες έπιχειρήσεις τους.
'Ἀς μή γελιόμαστε!“Ολοι αποτελούν διαφορετικές όψεις ένός καί μόνο νομίσματος!“Ολοι
αποτελούν μια μεγαλη όμαδα τρωκτικών καί διαφθορέων τής πολιτικής, αλλα κυρίως τής κοινής
γνώμης. Πού διαφέρουν ό έκβιαστής μαϊμουδοέκδότης από τόν πληρωμένο δημοσιογραφοέκτελεστή ή από τόν ύπερδανεισμένο μίντιαρχη; Με στόν τρόπο καί στίς μεθόδους!
“Οπως διαφέρουν οί έγκληματίες τού κοινού
ποινικού δικαίου από τούς έγκληματίες τού
<<λευκού κολαρου›>.Ἀς μή γελιόμαστε! “Ολοι
έγκληματίες είναι! <<Μικροί›> καί <<κοντοί›> ανθρωποι, απαίδευτοι... Πώς, όμως, αντιμετωπίζεται
τό φαινόμενο αύτό; Πῶς έπανατοποθετούμε
Συνέχεια στήν σελ. 4