Πρωτοσέλιδο στο Καρφί:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
66? Τ7Ξ
7-7ΤΠΪ9
ΠΙΝΩ σ'
ΒοοΜο5
Τερλἑγκα5
θΑΥΜΑΤΑ
ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΑΓ|ΩΝ
ἑ||'¦%ἔἙ
θΑγΓτΪΑΙ Α
ι›ι·ιιι›Μιζι1ιιΝΙ ΧΙΜΠ
> ΕΑΥΤΟΥ ΣΟΥ
ί >: · - Ι αυμ80υῆ€5
ασκααεκ
οι ειιισιιμε5
καταγραφὲ5
τικ Εκκῆιισια5 και
οι συγι(ῆονιστικἑ5
μαρτυρία.
των ανθρωπων
που τα Βιωααν
του ΣαΒΒατοκὐριακαα
ΜΜΜ 4
ΕΒΔ0ΜΛΔ'Α|Λ ΔιιοκΜγιιτικιι ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 27. 02. πιο ΔΡ. ΦΥΛΛΟΥ 769
το «Κ» ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕ| ΤΑ ΕΡΓΑ ΚΑ| Τ|Σ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ψεγΔοΕκΔοτΗ| Ο ΟΠΟ|ΟΣ
ΕΚΤΕΛΟΥΣΕ ΔΗΜΟΣ|ΟΓΡΑΦ|ΚΑ ΣΥΜΒΟΛΑ|Α ΜΕ ΠΑΝΩ/ΧΟ ΜΑΥΡΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
ο Ι Ι" Ο `
'ο "  " " "ἑΪ°λ°|^ρἑ"$|
ΜΜΜ/ατι αεκ
ΣΕΛ. ΦΣ 20·22. 46·47
_ Νέα ωραια·
ι Ο ΜΥ
Δ. ΛιΑιιιι-ιιΑιιΜΔι>εοΥ "ΜΒΜ"
“ Οι χοῆκεομὲγε5 εΓιιθὲοει5|
ξεκινοοοον απο την εκηομιιο
Ή τοο¦Θωμοιὁο στον ΣΚΑ| - Ποιοε
.  . ο ροῆοε του... μοεοοῆο Ποτεοο
«Αν Ζούσε ο Αν69ἑαε και οι ΠροτοοΠε5 Μεῆιοοονιὁο Ι
ιι Εῆῇα6α δεν θα ηταν ο ΣτοχΟ5 των ο ΠρΟεὁρΟ¦5 Ο' πειιΜαιετ
“Μια ΙΜ ΕυρωΠ“$“ του ΟῆομΠιακοο Β. Μορινοκο5 ι αν' "ατι
η . · αιιιν ΜΜΜ ι
Η ΜΑΜΑ ΜΟΝΗ ΜΑΝΗ Με Μ ΚΥΜΑῖΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
απο" για ¦ἴ πιο ὲ8$βκοω ο
·“ιΕΜ“ · τι:ιι:ιιι^
η £°'|Κ|| ~ ο ή έ" "ΜΜΜ ιιιιοιιιιιαιιις
'ο  | : ιιιιιιιιτ για ·ι · 
'Μ||Μ»ι Ι ι' _ ~“ ο ιιιιι'ιιιιύιιιι
ιοιι Μαιου 
Ευρωπαϊκή ο “Ύ : η · Μαιο"
|“ . Δ Σ Ά. ι6,
ΜΜΜ τμΝι,Ω «τις Ε 33
στον Πειραια ¦  · ο -. .