Πρωτοσέλιδο Press Time:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
:.°Ίῆ.;`Τ ΤΗΝ. ·
ΣΑΒΒΑΤΟ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 20% ΔΡ. ΦΥλΛΟΥ 50!) ΤΙΜΗ: Ι.5ἐ
· · ~·Μ·ἐ: ϊεἑ·':.·ὡψωκ“κΜΜ$“
Το δίλημ ο Των 
εξεγερμενων
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
. Γ έ· η. ,Ιω _··:-·Μ.*-ςν ·· - > ·<ῖ Τα· Ἑν·χ .ω . Τ . μ -' 'μ
ΤηηΤ.ΡΤω8 ιΤΠ1ι.ἑτ έ! έ;; .Ξ 3 ¦,_“_£ ΠΑ ω- μ`ἔΓ“ Η
ΟἔὲἔΐἔἘἔἴΣ ,ΑΒΕ ΕΔΩ ΚΔ' Ἑ9.ΡΑ.Γ!Μ9ΜΕΞ9Δ0 θ^^Ν0·Ξ0ΥΜΕ
 .Ψ _   ΚΔ' ΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ
Όλη θα ῦ  “
 Αποθήκη ψν 
ΑΠΟΦΑΣΕΜΕΝΗ
ΗΜΕΡΝΗΣΗηΑΣνΜη 7 7 ' Ι
ΜεΤονΣΔΑΝειπ | ¦ ]  ζ ›
ι ' Ό
·ΗμωσΤηΒωΜ,ωΜ έ
ΜηΜ“.“& Τ; , η =
κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ¦
Φώφη μ · Ύ
έλα να ;° θΛ ΕΓΚΛΩΒ|ΣΤΟΥΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ Τ 1
βρούμε ΤΡεχονΜΕ ΠΑ ΑκοΜΑ Ω ΗΟΤ @Με Τ
ΤερόσΤΤες "Παω
ω ευθύνες προκΜςη 
ως ΕΕ. Των Σκοη·ων ως Άγκ"ρ°ς_ἑ Ο
ΔρομσΤ·κές ο· συνέηε·ες Της κοΤόρρευσης Της ζώνης Σένγκεν - Μ ΤρΤ@ 
ΘΑ ΘεΣονΜε ΒΕΤΟ ΣΤΗ ΣνΝοΔο Ἡ
Με ΠΣ ΠΛΑΤΕΣ ΤΩΝ ΒΡΥΞΜΝ
|·| Μ" ὅλῳνίζε| ΕΑΠιΔΑ ΤΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠοΤΗΤΑ -. ΕΡΕγΝεΣ ΣΤΟΝ κοΡγΜΜο
ση ρσκη 'Ε θ  ,  ·€ τη ' ῦ Ιο)!
νΤκήσομμε Μ  Η ςχέδΤο
 Την εηαραΤη νοσο η  αποδρασης
έν"ΜΜῖΜΜν ΝΕΛ-8 ' Η ΤΑΤΡΤκΗ ΑΝΑΚΑΛΥωΗ ΠΟΥ “ΣκΟΤΩΝε|» ΤΟΝ κΔρκ|ΝΟ Ο Πο|οΥΣθΑ ΕΠΑ|ΡΝΕ
ΜΑΣΤΟΥ ΜΑΖ'ΩΤΗΣ; πω·