Πρωτοσέλιδο Ελεύθερος Τύπος: Νέα χαράτσια κρύβει το "φρένο" στο Taxis
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ξ ΠΑΙΔΙΚΑ [ΙΤ/Π  
 ΧΕΛΩΝΟΝ|ΝΤΖΑ|(|Α
 κΑιετυοτεηηΑ άι ή ζ
 ρ ι Ἡ '
ΑΓΙΟΙ ΤΗΣ
ΟΡ80Δ0Ξ|ΑΣ 4
' ._ ι  ΑΓΙΟΣ
  μ   ΕΦΡΑΙΜ
ι “   οΜΕτΑΛοΜιιΡηΡιτ
ι Το ο  κΑιιιΑγΜΑιογΡτοτ
Τιμή 1.30 € (5 € η έκδοση με τις Προσφορές) - ΝΝνν.ε-·γμσε.ασΜ
ιΕιιιιΕι ΠΑΠ Η ΤΡο'ικΑ κΑθγΣΤΕΡΕι ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ
18,23 ΤΩΝ ΦΕΤιΝΩΝ ΦοΡοΛοΓικΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
Η 9 ΕΝΑ ηΕΡιοΔικο
τ ΜΕ ΣΤΑγΡ0^ΕΞ^
Νέα χαράτσια 
κρύβει το “φρένο“ στο Ταχί5 
, , Δ|ΑΦΩΝ|Α ΚΔ' Τ|Α
ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖ| η αναδρομικη Ο' ΔΑΝΕ|ΣΤΕΣ αρνουνται την ΤΟΝ ^Ρ|θΜΠ ΔΠΣΕΩΝ
αυξηση των φόρων για αηαλλαγη ηεριστασιακό αηασχοτα ενοίκια ηου εισηράχθηκαν λουμένων αηό τη φορολόγηση ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ
βάσει τεκμηρίων διαβίωσης Ε|ΣΠΔ"Μ^Τ0Σ
ι ΤοΡοιιοτιιι κιιι ΘΕΣΗΣ ΕΡτιιΣιιιΣ
: Μόνο 580 Πρόσφυγες
_ έ ι θα ηερνούν κάθε μέρα την
` ` “ ' εῆῆηνοσκοηιανή μεθόρι0
· κ ι ¦=¦
: Ναυῆὡνουν καράβια
για ηῆωτά.“ ηοἱ8ροἱ8
Ξ Το ΝΑΤΟ εξαίρεσε αηό τον
σχεδιασμό το καστεῆῆόριζο!
: Αηεῆηισμένοι μετανάστες
ηερηατούν χιῆιόμετρα
αγκαῆιά με τα παιδιά τους
: Νέα εηεισόδιο στον ψυχρό
ηόῆεμο Εῆῆάὁας - Αυστρίας .
τα τ “
Λι-ιΣτεψΕ
  . το ··ΣΩτι-ιΡιΑ··
“μ  ΠΑ τΑ χΡΗΜΑτΑ
α ι - τι-ιΣ ΕΝΑΕΡιΑΣ
ἐ ΔΑΦΝΗ ΠΑΤΑΚ|Α: Η ΝΕΑ ΣΤΑΡ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Σ|ΝΕΜΑ ΣΤΟΝ <<ΕΤ» σε·
ΑΠΟθΡΑΣΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα