Πρωτοσέλιδο Μέτοχος:Recognized text:
ΕΚΗΒΟΑΟΣ: ΟΙ ΒΟΛΕΣ ΠΑ ΕΡ. ΕΚΟΙ]Ρ` 5ΑΙζΑΝΤΙι ΑΠΤΟΗΕΙ_ΙΑ5 · 6
ΜΑΡΚΕΤΙΕΣ: ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΓΙΑ ΡΒΙ(ἰΟ(ἰΙ.Α$5, (ΣΟΕΛ ΕΘΕΑ ΗΒ(Ζ, ΤΙΤΑΝ Ο 24-25
ΕΝ|Ι0Ρ|0 Ο Μ · ΙΟ ΕΥΡΩΠΗ · 23
Θετικές οι ΠροοΠτικές Τι σχεδιάζει τι ΕΔΤΟΝ Καζάνι Που Βράζει
των εμΠορικὡν κέντρων . για τα φετινά χρονιά τώρα τι Γερμανία
Τώρα οι· 'Με
στις οθονες σας!
ΠΛΜθΛΝΑΙ|0Υ
Μονο στο
Μ02ὸ87
_ ωννω·εντο268γ.9τ
ΕΒΔΟΜΑΔ|ΜΑ Ε(!:·ΗΜΓἩΔΑ ΤΙΜ .ΑΓ ΗΜ
ιαΔιιαο·ι1 ° · ΕΛΛ.ιιετΡεΜιΛιι1  _  ά ει>8ιιοΝ Μπι
Σχεδόνρηδενικά τα χρονικά@ααριθώρια
για την οικονομία και την αγορά
' το ΕπεΝΔγτικο ΕΡ"ΑΛΕ|0Μ